Begrippen


Op deze website staan in de tekst termen genoemd, waarvan de betekenis wellicht niet direct duidelijk is. Op deze pagina vindt u de uitleg.

Aanbieder
Met de term aanbieder bedoelen we de ondernemer, bij wie een klant/cliënt een product heeft gekocht of een dienst heeft afgenomen. 

Algemene Voorwaarden
Met algemene voorwaarden worden de zogenoemde kleine lettertjes bedoeld, die gelden wanneer u een product of dienst koopt.

Arbitrage/Arbitraal vonnis 
Een uitspraak van de commissie die wordt ondertekend door alle commissieleden en waarbij geen noodzaak geldt voor nakomingsgarantieregeling (deze link verwijst u naar de pagina over de nakomingsgarantieregeling). Sommige commissies geven geen bindend advies, maar een arbitraal vonnis. Met ‘de commissie doet uitspraak’ bedoelen we het bindend advies en een arbitraal vonnis.

Bindend
Met bindend wordt bedoelt dat de klant/cliënt en de aanbieder zich aan deze uitspraak moeten houden. Beide partijen gaan hier mee akkoord voor de start van de procedure. De klant/cliënt door het ondertekenen van het vragenformulier en de aanbieder door aangesloten te zijn bij de betreffende geschillencommissie.

Bindend advies
Het document waarin de behandeling van het geschil door een commissie wordt vastgelegd en waarin staat aan welke uitspraak van die Geschillencommissie partijen zich moeten houden. De voorzitter van de Commissie ondertekent de uitspraak.

Dossier
Met dossier bedoelen we alle informatie die gaat over uw klacht die bij ons bekend is. Dus de omschrijving van de klacht, de relevante stukken die u heeft toegevoegd, de reactie van de aanbieder, brieven die wij u gestuurd hebben en een eventueel deskundigenrapport en de uiteindelijke uitspraak van de Commissie. 

Formele innamevereisten
Dit zijn de voorwaarden die gelden voor het indienen van een klacht. In het reglement, dat u heeft geaccepteerd bij het indienen van de klacht, staan deze voorwaarden vermeld. Bijvoorbeeld:

  • De klacht is te laat ingediend, de termijn waarin u een klacht mag indienen is verstreken, 
  • U heeft niet (voldoende) bij de aanbieder geklaagd, of deze de tijd gegeven te reageren,
  • U heeft het vragenformulier niet (juist) ondertekend,
  • De aanvullende stukken zijn niet compleet of tijdig ingediend,
  • U heeft het klachtengeld niet (helemaal) betaald,
  • U heeft een eventuele openstaande rekening niet (helemaal) in depot gestort.


Gemachtigde
Als u zelf niet bij de zitting aanwezig kunt of wilt zijn, kan iemand anders in uw plaats gaan. Dit is een gemachtigde. 
U moet ons dan laten weten wie er namens u naar de zitting gaat. Ook moet u deze persoon voor de zitting machtigen. Dit doet u door ons de naam van de gemachtigde door te geven met uw akkoord en handtekening. U kunt deze machtiging via ‘toegang tot mijn zaak’ voor de zitting indienen. De gemachtigde kan deze machtiging overigens ook laten zien tijdens de zitting.

Geanonimiseerd 
Alle uitspraken zijn geanonimiseerd. Dit betekent dat de naam van de cliënt en ondernemer niet in de uitspraak staan. In de Wkkgz staat dat de naam van de zorgaanbieder in de uitspraak genoemd wordt, zolang deze niet te herleiden is naar een privé persoon. Daarom vindt u bij de uitspraken, die door de Geschillencommissies Zorg zijn gedaan, wel de naam van de zorgaanbieder.

Geschil
Als u een klacht heeft ingediend bij de aanbieder en er samen niet uitkomt, dan is het een geschil geworden. Een geschil bestaat uit één of meerdere klachten. 

Marginale toetsing
Marginale toetsing is het voorleggen van een uitspraak van De Geschillencommissie door een van partijen aan de rechter. Let hierbij op de termijnen zoals die in het reglement van de betreffende geschillencommissie benoemd staan. De rechter kan de uitspraak ongedaan maken als het volgens de rechter niet aanvaardbaar is dat een partij aan de uitspraak gebonden zou zijn. Bijvoorbeeld wanneer de beslissing niet voldoende is gemotiveerd (de redenen voor de beslissing zijn niet voldoende uitgelegd). Het kan ook zijn dat de rechter vindt dat er niet voldaan is aan de fundamentele beginselen van behoorlijk procesrecht, zoals het niet horen van alle partijen. Als de rechter de uitspraak ongedaan maakt, geldt de uitspraak van De Geschillencommissie niet meer.

Procedure
Met procedure bedoelen we het traject van de behandeling van uw klacht, vanaf het moment dat u uw klacht bij ons meldt, tot het moment dat u de uitspraak van de commissie heeft ontvangen, deze is nagekomen en wij de behandeling van uw klacht afsluiten.

Reglement
In het reglement is vastgelegd welke klachten de Commissie wel en niet mag behandelen. Wanneer is een commissie bevoegd, waar moeten de klachten aan voldoen, tot welke bedragen mag de Commissie een klacht behandelen, wie zitten er in de Commissie etc. Iedere Commissie heeft een eigen werkterrein en eigen reglement. Deze zijn te vinden op de pagina van de specifieke geschillencommissie. De aanbieder registreerde zich voor het behandelen van klachten door De Geschillencommissie. Via een brancheorganisatie of rechtstreeks. Dat betekent dat hij heeft afgesproken zich te houden aan het reglement van de Commissie en dat de aanbieder de uitspraak na komt.

Zaak
Met uw Zaak bedoelen we uw dossier van de klacht. Alle informatie die gaat over uw klacht die bij ons bekend is. De omschrijving van de klacht, de relevante stukken die u heeft toegevoegd, de reactie van de andere partij, en een eventueel deskundigenrapport en de uiteindelijke uitspraak van de Commissie. Correspondentie richten wij rechtstreeks aan u en de andere partij per mail of per post en zijn geen onderdeel van de zaak.

Zaakomgeving
Met de zaakomgeving bedoelen we uw eigen digitale omgeving (deze link verwijst u naar uw eigen digitale omgeving), waarin u alle informatie over uw zaak kunt terugvinden. We maken bij het eerste contact met u een account voor u aan. Daarna kunt u daar alle informatie toevoegen aan uw zaak en ook alle informatie over uw zaak terugvinden. 

Zitting
De zitting is voor de Commissie de gelegenheid om beide partijen vragen te stellen over de inhoud van de klacht en voor u en de zorgaanbieder om beider standpunten toe te lichten. Zij krijgen hiermee een totaalbeeld van de klacht, zodat zij een uitspraak kunnen doen.

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)