Niet voldaan aan informed consent

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het niet nakomen van een overeenkomst tot bindweefselmassage en verwijdering van striae.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument betoogt in het eerste halfjaar van 2009 een afspraak met de ondernemer gemaakt te hebben voor bindweefselmassage. Tijdens die behandeling heeft zij ingestemd met behandeling van striae. Na behandeling op 3 juli 2009 van de striae met een vloeistof ontstonden blaren en schroei- en brandplekken. Bovendien had de consument veel pijn. Gedurende acht weken is zij behandeld met crèmes en gaasjes, maar de striae zijn niet weggegaan. Aan de behandeling heeft zij pigmentvlekken overgehouden. Bovendien heeft zij nog steeds pijn. Zij verwijt de ondernemer de belofte dat de behandeling een strakke en gladde buik zou opleveren en dat de striae verwijderd zouden zijn, niet gerealiseerd is.

De consument verlangt vergoeding van de door haar geleden schade, begroot op € 2.793,64 (€ 1.320,-- voor 24 behandelingen, € 691,20 aan reiskosten, € 757,44 voor vrije dagen en € 25,-- telefoonkosten), plus diverse p.m. posten (smartengeld, ziekte-/zorgkosten en daarmee verband houdende reiskosten en kosten rechtsbijstand).

Standpunt van de kliniek

Het standpunt van de kliniek luidt in hoofdzaak als volgt.

De kliniek betoogt dat de consument een normale reactie op de vloeistof (50% glycolzuur) vertoonde. Een deel van de huid is weggebrand en daarvoor in de plaats moest een nieuwe huid gevormd worden. Na drie weken was de huid genezen, wel was een verkleuring zichtbaar (hyperpigmentatie). Het is dan ook in de visie van de kliniek vanzelfsprekend dat er schroei- en brandplekken ontstonden. Desgevraagd erkende de kliniek dat niet voldaan is aan de eisen van een informed consent: de consument is niet geïnformeerd over de gang van zaken en de mogelijke risico’s.

De kliniek heeft een vergoeding aangeboden van € 862,52.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie overweegt dat hier niet sprake is van een medische behandelovereenkomst, maar een mondeling gesloten overeenkomst tot het verrichten van diensten. Geenszins is komen vast te staan dat de consument een bepaald resultaat gegarandeerd is. Het gaat in casu om een inspanningsverbintenis. Daarmee wordt de vordering voor zover het de bindweefselmassage betreft afgewezen, nu gesteld noch gebleken is dat een bepaald resultaat gegarandeerd is en ook gesteld noch gebleken is dat de ondernemer dit deel van de overeenkomst onvoldoende is nagekomen. De commissie is van oordeel dat de kliniek toerekenbaar tekortgeschoten is in de uitvoering van die overeenkomst, voor zover het de behandeling van de striae betreft. In feite erkent de kliniek dat ook door een schadevergoeding aan te bieden. De commissie neemt voorts in aanmerking dat de kliniek de consument vooraf niet geïnformeerd heeft wat haar te wachten stond. Bovendien is de commissie uit overgelegde foto’s gebleken dat de schroei- en brandplekken een dergelijke omvang hebben gehad dat niet gezegd kan worden dat de consument dat had kunnen verwachten. Daarbij komt dat de gedachte zich opdringt dat de kliniek zich onvoldoende bewust is geweest dat de bruine huid van de consument een andere reactie zou kunnen vertonen dan de standaard reactie voor een blanke huid, welk risico zich geopenbaard heeft.

De commissie is voorts van oordeel dat een eindsituatie bereikt is. Niet is komen vast te staan dat de pigmentvlekken met succes verder behandeld zouden kunnen worden. Er is dus restschade in de vorm van pigmentvlekken. Weliswaar klaagt de consument nog over pijn, doch onvoldoende is komen vast te staan dat de pijn verband houdt met de striae-behandeling (het had op de weg van de consument gelegen bijvoorbeeld aan te tonen dat zij hiervoor in behandeling is bij een arts die over de pijnoorzaak een verklaring aflegde), zodat de commissie daar verder aan voorbijgaat.

Vervolgens komt de vraag aan de orde welke door de consument geclaimde schadeposten in causaal verband staan met de tekortkoming. De commissie loopt de gestelde schadeposten na:

aantal behandelingen

: consument claimt vergoeding van alle 24 behandelingen, terwijl een deel daarvan alleen of mede bestemd was voor de bindweefselmassage. De commissie is niet in staat nauwkeurig te bepalen welk aantal behandelingen alleen of mede voor de striae heeft plaatsgevonden. Zij laat in elk geval buiten beschouwing de 7 behandelingen van voor 3 juli 2009, nu deze niets met de striae te maken hebben. In redelijkheid schat zij het aantal behandelingen dat gerelateerd is aan de striae, in op 12, zodat 12 maal € 55,--, is € 660,--, voor vergoeding in aanmerking komt.

reiskosten

: de kliniek heeft reiskosten aangeboden ter grootte van het aantal te vergoeden behandelingen maal 120 km à € 0,24 per km. Nu dat aantal behandelingen ingeschat is op 12 leidt dat tot een vergoeding van 12 x 120 x € 0,24 is € 345,60.

vrije dagen

: geenszins is duidelijk geworden of de consument vrije dagen heeft moeten opnemen en of dat vermijdbaar was, nu zij onweersproken parttime werkt en bovendien de kliniek ook in de avond/op zaterdag geopend is. Daarbij komt dat de commissie dergelijke schadeposten in deze eenvoudige en laagdrempelige procedure doorgaans niet vergoedbaar acht. Dat hier over een uitzondering rechtvaardigende situatie gesproken kan worden is niet gebleken.

telefoonkosten

: deze zijn weersproken en vervolgens door de consument niet onderbouwd, zodat zij afgewezen worden.

smartengeld

: de commissie neemt in aanmerking dat de consument geschrokken is, pijn en ongemak heeft gehad en thans ontsierende pigmentvlekken op haar buik heeft. De commissie kent haar in redelijkheid een smartengeld toe van € 1.000,--.

Ziekte-/zorgkosten en daarmee verband houdende reiskosten en kosten rechtsbijstand

: deze zijn door de consument als p.m. posten opgevoerd en verder niet toegelicht. Zij zijn dan ook niet komen vast te staan.

Uit het voorgaande vloeit voort dat de kliniek aan de consument moet betalen een bedrag van € 2.005,60 (€ 660,-- + € 345,60 + € 1.000,--).

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De kliniek betaalt aan de consument een vergoeding van € 2.005,60. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de kliniek bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de kliniek overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,-- aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie dient de kliniek een bedrag van € 50,-- te vergoeden aan de commissie ter zake van behandelingskosten.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken op 23 juni 2011.

Commissie: Zelfstandige Klinieken

Referentienummer: 40967

Uitspraken disclaimer

Let op: De uitspraken in ons uitsprakenregister zijn voorbeelden en wij willen u hiermee een algemeen beeld geven van de beslissingen van de commissie. U kunt geen rechten ontlenen aan ons uitsprakenoverzicht. Elke klacht wordt door de commissie afzonderlijk beoordeeld op basis van de specifieke feiten en omstandigheden.
Niet gevonden wat u zocht?
Wilt u meer informatie over onze uitspraken, dan helpen wij u graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier

Delen?

Was deze informatie duidelijk?

“Om de gehele uitspraak te printen: klik alle subkopjes open en print dan de pagina”
Terug naar boven