Kosten internetgebruik in het buitenland

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een volgens de consument te hoge respectievelijk onjuiste facturering.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Na terugkomst van een week vakantie in [het buitenland] (18 tot en met 21 oktober 2010) is de consument tot de ontdekking gekomen, dat zijn bel/internetkosten buitenproportioneel zijn gestegen.

Ter zitting heeft de consument nog aangevoerd, dat de algemene voorwaarden van de ondernemer niet toepasselijk zijn.

De consument stelt voor de helft van het door de ondernemer gevorderde bedrag (€ 1.700,--) te betalen, dus € 850,--.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer concludeert, dat de kosten voor het gebruik van internet in het buitenland terecht in rekening zijn gebracht.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie verwerpt het verweer van de consument dat de algemene voorwaarden van de ondernemer niet op het contract van partijen toepasselijk zijn. Door de consument is immers niet betwist, dat op de achterzijde van het contract naar de algemene voorwaarden werd verwezen.

Ter zitting is duidelijk geworden, dat in het dossier twee vakanties van de consument aan de orde zijn, namelijk in juli 2010 en in oktober 2010. In verband met de eerste vakantie had de consument de datalimiet door de ondernemer laten uitschakelen. In verband met de tweede vakantie veronderstelde de consument dat de datalimiet weer van kracht was. Dit was echter niet het geval, aangezien de in juli 2010 aangebrachte mutatie van kracht bleef zolang de consument de ondernemer niet had bericht dat hij de eerdere mutatie ongedaan wilde maken.

De commissie is van oordeel dat het achterwege laten van dit bericht in de risicosfeer van de consument ligt.

Ter zitting werd reeds uitvoerig gesproken over het feit, dat de prijs voor het generen van data in het buitenland primair door de betrokken buitenlandse provider wordt bepaald en bovendien dat de prijzen in het buitenland aanzienlijk hoger kunnen uitvallen. Onder meer kan op de wetsite van de ondernemer kennis worden genomen hoe het internetgebruik in het buitenland wordt berekend en hoe hoge datakosten kunnen worden voorkomen. Voor mobiel internetgebruik in de EU-landen geldt automatisch een maandlimiet om onverwacht hoge kosten van mobiel internetgebruik te voorkomen. De commissie is van oordeel dat van de consument verwacht had mogen worden, dat hij zich omtrent dit soort kwesties vooraf beter op de hoogte had gesteld.

Gelet op het voorgaande acht de commissie de klacht van de consument ongegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 9 maart 2011.

Commissie: Telecommunicatiediensten

Referentienummer: 50745

Uitspraken disclaimer

Let op: De uitspraken in ons uitsprakenregister zijn voorbeelden en wij willen u hiermee een algemeen beeld geven van de beslissingen van de commissie. U kunt geen rechten ontlenen aan ons uitsprakenoverzicht. Elke klacht wordt door de commissie afzonderlijk beoordeeld op basis van de specifieke feiten en omstandigheden.
Niet gevonden wat u zocht?
Wilt u meer informatie over onze uitspraken, dan helpen wij u graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier

Delen?

Was deze informatie duidelijk?

“Om de gehele uitspraak te printen: klik alle subkopjes open en print dan de pagina”
Terug naar boven