Papegaai binnen 6 maanden na levering ziek geworden; geen non-conformiteit bij aankoop

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de koop van papegaai.

Standpunt van de consument

Namens de consument is het volgende aangevoerd.

Op 7 augustus 2010 heeft de consument de grijze roodstaart [papegaai] [ringnummer] gekocht van de ondernemer. [de papegaai van de consument] kwam in de plaats van een andere papegaai, die niet voldeed. De consument heeft € 795,-- voor de papegaai betaald. De consument heeft [de papegaai van de consument] verzorgd zoals het hoorde. Omdat het een jonge papegaai betreft, heeft de consument [de papegaai van de consument] de eerste drie weken ook door de ondernemer laten wegen.

In november 2010 is de consument op vakantie geweest. De consument heeft de papegaai toen ondergebracht bij de ondernemer. Tijdens de vakantie van de consument heeft de dochter van de consument gezien dat de pageaai in de winkel tussen andere vogels werd gehouden. Dit was ook zo toen de consument de papegaai op 6 december 2010 ophaalde. Toen stond zij in de winkel.

Op 22 december 2010 begon de papegaai te niezen en maakte een vreemd geluid bij het ademen. Op 23 december 2010 is de consument met de papegaai naar de vogelkliniek gegaan. Van 23 december tot en met 27 december 2010 zijn de papegaai de medicijnen, die de arts had voorgeschreven, toegediend. Helaas is de papegaai op 27 december 2010 overleden.

De consument is van oordeel dat er sprake is van non-conformiteit nu de papegaai binnen zes maanden na levering ziek is geworden en is komen te overlijden. De papegaai is kennelijk reeds voor levering ziek geworden of toen de pagegaai in pension bij de ondernemer verbleef. De pagegaai heeft namelijk tussen andere vogels gezeten en mogelijk op de tocht gestaan. Indien de papegaai ziek is gewonden tijdens de periode dat zij in pension verbleef, is sprake van wanprestatie.

De consument wenst restitutie van het aankoopbedrag en de gemaakte dierenartskosten.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Op weergave van de gebeurtenissen wens ik nog aan te vullen dat onze klantvriendelijkheid en service op een goed peil staat. Zo heeft de consument de in eerste instantie gekochte papegaai geretourneerd. Deze maakte volgens de consument teveel herrie. Ondanks dat wij uitgelegd hebben dat de papegaai op deze wijze om aandacht vraagt en wellicht om eten wilde hij deze toch terug doen. Ondanks dat wij hiertoe niet verplicht waren, hebben wij met ruiling ingestemd. Wij hebben vervolgens dat gedrag genegeerd en binnen twee weken was dat gedrag over. Ook hebben wij nog contact met de huidige eigenaar gehad en deze geeft aan dat hij een leuke en gezonde papegaai bij ons heeft gekocht.

Dan nog even de opmerkingen rond de opvang van de papegaai. Papegaaien worden bij ons apart opgevangen in een ruimte achter het kantoor. Omdat er in die ruimte ook geen andere knomsnavels waren was dit een prima plek voor de tijdelijke opvang. De papegaai wordt apart van andere vogels in een kooi gehuisvest. De papegaai hebben wij later in de winkel gehuisvest, voornamelijk omdat daar meer voor de papegaai te beleven is.

Dat de dochter van de consument die ruimte als onhygiënisch beschrijft is haar subjectieve beleving. Vogels genereren nu eenmaal veel stof. De kooien worden regelmatig verschoond en ook heeft het dier altijd de beschikking over vers water en voer. De opmerking dat wij geen tijd hebben besteed aan de papegaal is uit zijn verband gerukt. De dochter had nogal een vervelende en beschuldigende manier van haar mening geven. Op haar opmerking dat de papegaai wel erg weinig aandacht krijgt, hebben wij haar aangegeven dat wij nooit die aandacht aan vogels kunnen geven zoals de eigenaren dat wel kunnen.

In zijn algemeenheid vind ik het belangrijk om te zeggen dat de wetgever met de garantiewetgeving op grond waarvan de leveringsvoorwaarden tot stand zijn gekomen geen/onvoldoende rekening heeft gehouden met de verkoop van levende dieren. Stel dat het om een tondeuse zou gaan en deze zou kapot zijn, dan zou ik zonder meer het product retour nemen ter reparatie, dan wel omruilen voor een nieuwe. Juist omdat het zich hier handelt om een dier welke ten gevolge van ziekte is komen te overlijden, is het van groot belang dat u nadrukkelijk beoordeelt op welk moment de papegaai ziek geworden kan zijn en hoe zich dat verhoudt tot in beginsel de verantwoording van de eigenaar en het daarbij behorende gebruikelijke en maatschappelijk aanvaardbare risico.

Ik breng artikel 15 en 17 van de Algemene Voorwaanden apart bij u onder de aandacht. Artikel 15 beschrijft de schadeaansprakelijkheid in het geval er sprake is van een aan de ondernemer toerekenbare tekortkoming. En artikel 17 over de nakoming van de overeenkomst. Hieronder zal ik uiteenzetten dat van schadeaansprakelijkheid geen sprake is en wij de overeenkomsten zijn nagekomen.

Het is mijns inziens van belang om een duidelijke scheiding in dit geschil aan te brengen tussen de non-conformiteit, welke betrekking heeft op de aankoop en daarmee de garantiebepalingen, en de wanprestatie, welke betrekking heeft op het in november 2010 tijdelijk onderbrengen van de papegaai bij ons. Immers, dit zijn twee op zichzelf staande overeenkomsten en gevolgen die eventueel voort zouden kunnen komen uit overeenkomst 2 (tijdelijke opvang) niet tot overeenkomst 3 (de aankoop) terug te voeren is.

Als eerste de non-conformiteit bij aankoop. Ik breng mijn brief van 7 februari 2011 nogmaals nadrukkelijk bij u onder de aandacht. Daarnaast breng ik de brief van [de dierenarts] onder de aandacht. Bij sectie is vast komen te staan dat de aandoening waaraan de papegaai is overleden een longontsteking is. In tegenstelling tot wat, de niet op dit punt deskundige, advocaat stelt, is met die beoordeling vast komen te staan dat de aandoening waaraan de papegaai is overleden niet (sluimerend) op het moment van aankoop aanwezig kan zijn geweest. Immers, tussen de aankoop en moment van overlijden zit meer dan vijf maanden. Er kan niet anders dan geconcludeerd worden dan dat wij op 24 juli 2010 een gezonde papegaai hebben verkocht aan de consument. Van non-conformiteit is dan ook geen sprake. Anders gezegd, het gebrek was niet aanwezig op het moment van aankoop.

Dan de wanprestatie. De papegaai is vanwege een vakantie van de consument bij ons van 15 november tot 7 december 2010 ondergebracht. Dit is een dienst die wij op verzoek van de consument geleverd hebben. Deze periode hebben wij, zoals overeengekomen, onderdak en verzorging aan de papegaai geboden. Dan wordt op 22 december 2010 geconstateerd dat de papegaai ziek is. Zoals men in de brief van de dierenarts kan lezen duurt het doorgaans 1 tot 3 dagen, voordat symptomen van een bacteriële longontsteking zichtbaar worden. De papegaai vertoonde pas na 17 dagen de symptomen. Ten opzichte van de normale ontwikkelingen van dergelijke aandoeningen is het dus aannemelijker dat de papegaai ziek is gewonden toen deze al weer thuis was.

Het tijdelijk onderbrengen van een papegaai bij ons is een dienst en deze is zoals overeengekomen geleverd. Deze geleverde dienst staat los van de aankoop. Immers als de consument de papegaai bij een ander had ondergebracht had de papegaai ook een longontsteking op kunnen lopen. Wij vangen vogels op zoals wij ze ook in de winkel houden. Wij hebben van juli 2010 tot heden nog geen enkele zieke kromsnavel gehad. Wij stellen ons dan ook op het standpunt dat er geen sprake kan zijn van een aan ons toerekenbare tekortkoming.

Dan wil ik uw aandacht nog vestigen op het feit dat zodra iemand een levend dier koopt je direct al weet dat deze ziek kan worden of zelfs kan overlijden. Dit is een risico welke toebehoort aan de eigenaar. Maatschappelijk gezien is dat ook een algemeen aanvaard risico. In onze voorlichting en nazorg na aankoop (onder andere het verplicht laten wegen van de papegaai) besteden wij veel aandacht aan het voorlichten van de eigenaar over het houden van een papegaai. De consument kende de risico's dus.

Ondanks dat wij vinden dat ons geen blaam treft, blijven wij de situatie, ook voor de consument, erg vervelend vinden. Vandaar dat wij uit coulance een meer dan redelijk voorstel hebben gedaan, waarbij opgemerkt moet worden dat deze door de consument is afgewezen. Wij hebben op 11 januari 2011 een begripvolle en vriendelijke brief aan de consument gestuurd en ook aangegeven dat het onze insteek is om in goed overleg tot een passende oplossing te komen. Wij waren dan ook erg verbaasd dat wij geen enkele redelijke reactie daarop ontvingen, maar ineens een eisende brief van de advocaat mochten ontvangen. Toen wij ook daarop uitgebreid hadden gereageerd was er een hele tijd niets en ineens ontvingen wij stukken van uw Geschillencommissie. Deze gang van zaken vinden wij erg typerend voor de handelwijze van de consument.

Zowel voor de aankoop als de dienst van tijdelijke opvang, stellen wij dat wij op een goede wijze invulling aan de overeenkomst hebben gegeven en van een aan ons toerenbare tekortkoming geen sprake is, noch vast is komen te staan en vragen u dan ook dit met uw uitspraak te bevestigen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat niet gezegd kan worden dat de ondernemer de tussen partijen gesloten overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen. Kennelijk is aan de consument een gezonde papegaai geleverd en zijn de problemen pas ontstaan na de vakantie van de consument. Anders dan de consument stelt, is evenwel niet dan wel onvoldoende aannemelijk geworden dat de ziekte waaraan de papegaai is komen te overlijden is ontstaan door het verblijf bij de ondernemer tijdens de vakantie van de consument. Naar het oordeel van de commissie treft de klacht dan ook geen doel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Gezelschapsdieren op 28 juni 2011.

Commissie: Gezelschapsdieren

Referentienummer: 54976

Uitspraken disclaimer

Let op: De uitspraken in ons uitsprakenregister zijn voorbeelden en wij willen u hiermee een algemeen beeld geven van de beslissingen van de commissie. U kunt geen rechten ontlenen aan ons uitsprakenoverzicht. Elke klacht wordt door de commissie afzonderlijk beoordeeld op basis van de specifieke feiten en omstandigheden.
Niet gevonden wat u zocht?
Wilt u meer informatie over onze uitspraken, dan helpen wij u graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier

Delen?

Was deze informatie duidelijk?

“Om de gehele uitspraak te printen: klik alle subkopjes open en print dan de pagina”
Terug naar boven