Vergoeding volledige behandelingskosten in verband met niet goed uitgevoerde liposculptuur

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een door de kliniek uitgevoerde liposculptuur.  

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De behandelend arts heeft de operatie niet volgens afspraak uitgevoerd. Hij heeft het sacrum gedaan in plaats van de billen (daar doe je geen liposculptuur voor).

De zadeltassen van de bovenbenen zijn niet gedaan. Die zitten er nog steeds. De binnenzijde van de bovenbenen is evenmin gedaan. Gesteld wordt nu dat de achterzijde van de bovenbenen is gedaan. Daarvoor is niet getekend en het staat ook nergens op schrift. 

De consument verlangt vergoeding van de behandelingskosten, te weten een bedrag van € 5.200,-- (€ 1.700,-- liposuctie binnenzijde bovenbenen, € 1.600,-- liposuctie billen en € 1.900,-- liposuctie buitenzijde bovenbenen (zadeltassen).

Standpunt van de kliniek

Het standpunt van de kliniek luidt in hoofdzaak als volgt.

De kliniek heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om haar standpunt schriftelijk aan de commissie kenbaar te maken.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft als volgt overwogen.

Bij brief van 3 februari 2011 heeft de kliniek aan de consument de datum bevestigd waarop de liposculptuur (taille/billen/buiten-en binnenzijde van de bovenbenen) zal worden uitgevoerd.

Op het toestemmingformulier (tevens akkoordverklaring en behandelingsovereenkomst), gedagtekend 21 februari 2011, heeft de consument zich akkoord verklaard met de volgende operatie: liposculptuur taille/billen/binnen- en buitenzijde bovenbenen.

Op het operatieverslag van 28 februari 2011 staat vermeld dat een liposuctie van onder meer billen en binnenzijde bovenbenen is uitgevoerd.

Op een verslag van de kliniek (‘verslag [naam consument] 20-07-1991’) staat bij de datum van 28 februari 2011 vermeld: liposculptuur achterzijde bovenbenen.

Bij brief van 23 mei 2011 heeft de kliniek onder meer aangevoerd dat de behandelend arts de liposculptuur van taille/billen en buiten- en binnenzijde van de bovenbenen heeft uitgevoerd. Duidelijk is afgesproken met de consument wat er zou worden gedaan tijdens de operatie, namelijk liposuctie van de achterzijde. Zowel de billen als de binnenzijde van de bovenbenen zijn gedaan. De binnenzijde van de bovenbenen is gedaan tijdens de liposuctie achterzijde. De voorzijde van de binnenbenen is inderdaad niet gedaan, maar dit was ook niet afgesproken.

Bij brief van 12 september 2011 heeft de kliniek in aanvulling op voornoemde brief meegedeeld dat de consument tijdens de controle op 5 april 2011 heeft toegegeven dat de mediale zijde van de bovenbenen niet zou worden gedaan en dat hier voorafgaande aan de ingreep geen onduidelijkheden over bestonden.

Gelet op de brief van 3 februari 2011 en het toestemmingsformulier had een liposculptuur van taille/billen/buiten-en binnenzijde van de bovenbenen moeten plaatsvinden. De commissie is er niet van overtuigd dat de liposcultuur op al deze plaatsen heeft plaatsgevonden.

Daartoe heeft zij overwogen dat de brief van 23 mei 2011 in strijd is met het overgelegde operatieverslag, welk verslag overigens bijzonder summier is, dat de op het operatieverslag vermelde liposucties niet overeenkomen met de liposucties zoals vermeld op het toestemmingsformulier, én dat op het verslag van de kliniek wordt aangegeven dat een liposuctie van de achterzijde van de bovenbenen heeft plaatsgevonden, terwijl dit niet wordt vermeld op het toestemmingsformulier.   

Met betrekking tot de liposuctie binnenzijde bovenbenen merkt de commissie op dat volgens de behandelend arts de binnenzijde bovenbenen zou zijn gedaan tijdens de liposuctie achterzijde. Gelet op de behandelingsovereenkomst, waarop geen liposuctie achterzijde is afgesproken, kan de commissie deze opmerking niet plaatsen. Naar het oordeel van de commissie moet het er dan ook voor worden gehouden dat de liposuctie binnenzijde bovenbenen niet heeft plaatsgevonden.

Met betrekking tot de liposuctie van de billen heeft de kliniek wel foto’s aan het dossier toegevoegd, gemaakt voorafgaande aan de ingreep. Foto’s van na de ingreep zijn echter niet aan het dossier toegevoegd. Niet te beoordelen valt dan ook of die liposuctie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.   Naar het oordeel van de commissie dient dit voor rekening en risico van de kliniek te komen.

Met betrekking tot de liposuctie van de buitenzijde van de bovenbenen merkt de commissie op dat deze liposuctie niet is vermeld op het operatieverslag. Deze liposuctie wordt evenmin vermeld in de brief van 23 mei 2011. In die brief wordt immers vermeld dat zowel de billen als de binnenzijde van de bovenbenen zijn gedaan. Zoals hiervoor al gememoreerd, wordt op het verslag van de kliniek aangegeven dat een liposuctie van de achterzijde van de bovenbenen heeft plaatsgevonden. Op grond hiervan kan de commissie niet tot een andere slotsom komen dan dat de liposuctie van de buitenzijde van de bovenbenen niet heeft plaatsgevonden.  

In het licht van hetgeen hiervoor is overwogen, komt de commissie tot de conclusie dat de operatie niets is uitgevoerd conform de behandelingsovereenkomst, in die zin dat de liposuctie binnenzijde bovenbenen, de liposuctie billen en de liposuctie buitenzijde bovenbenen (zadeltassen) niet zijn uitgevoerd.

Gelet op het voorgaande zal de klacht gegrond worden verklaard en zal de kliniek worden opgedragen om de consument de behandelingskosten voor de liposuctie van de binnenzijde bovenbenen, billen en buitenzijde bovenbenen te restitueren.

Ingevolge het reglement van de commissie dient de ondernemer aan de commissie de hierna te noemen bijdrage in de kosten van de behandeling van het geschil te voldoen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De kliniek betaalt aan de consument een vergoeding van € 5.200,--. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de kliniek bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de kliniek overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,-- aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie dient de kliniek een bedrag van € 100,-- te vergoeden aan de commissie ter zake van behandelingskosten.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken, op 28 november 2011.

Commissie: Zelfstandige Klinieken

Referentienummer: 58431

Uitspraken disclaimer

Let op: De uitspraken in ons uitsprakenregister zijn voorbeelden en wij willen u hiermee een algemeen beeld geven van de beslissingen van de commissie. U kunt geen rechten ontlenen aan ons uitsprakenoverzicht. Elke klacht wordt door de commissie afzonderlijk beoordeeld op basis van de specifieke feiten en omstandigheden.
Niet gevonden wat u zocht?
Wilt u meer informatie over onze uitspraken, dan helpen wij u graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier

Delen?

Was deze informatie duidelijk?

“Om de gehele uitspraak te printen: klik alle subkopjes open en print dan de pagina”
Terug naar boven