Een toezegging inzake vergoeding van taxikosten door hulppersoon van de ondernemer niet gemotiveerd weersproken; voor rekening van ondernemer.

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de treinreis van Utrecht naar Valence op 28 mei 2011.

De consument heeft op 8 juni 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 28 mei 2011 bleek er geen trein naar Rotterdam te rijden. We waren om 7.30 uur aanwezig op NS station Utrecht. We moesten de trein van 8.55 uur in Rotterdam halen om de trein van 10.42 in Brussel naar Valence te kunnen halen. In die trein hadden we gereserveerde plaatsen. We zijn door de “stationschef” in Utrecht in de taxi naar Rotterdam gezet.

De ondernemer maakt er zich maar makkelijk vanaf door te stellen, dat we dan maar een latere aansluiting in Brussel hadden moeten nemen. Maar dan hadden we geen gereserveerde plaatsen. Het was het drukke weekend van Hemelvaartsdag.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer realiseert zich niet dat ons gezelschap uit drie oudere dames bestond en dat het dan niet zo makkelijk is om even naar een loket in Brussel te gaan om de volgende trein te reserveren. Overigens konden naar alle waarschijnlijkheid geen plaatsen in de volgende trein Brussel-Valence worden gereserveerd, omdat het erg druk was dat weekend. Onze trein Brussel-Valence was namelijk geheel bezet.

De consument verlangt vergoeding van de taxikosten ad € 130,--.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Wanneer een reiziger een door hem gereserveerde trein dreigt te missen als gevolg van vertraging of uitval van treinen richting het beginstation van het gereserveerde traject, dan heeft men het recht

om een volgende trein naar de eindbestemming te nemen. Er reed op 28 mei 2011 nog een directe trein van Brussel nar Valence. Ook reden er nog andere treinen met een overstap in Parijs of Lyon.

De vertraging is niet aan de ondernemer toe te rekenen, maar aan NS Reizigers. De ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertragingen van treinen van NS Reizigers. Dat blijkt uit artikel 7(13) van de algemene voorwaarden van NS Hispeed.

De ondernemer is wel bereid om het ongebruikte deel van de tickets terug te betalen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De stelling van de consument dat de “stationschef” van NS reizigers, zijnde de hulppersoon van de ondernemer in de uitvoering van de reisovereenkomst van partijen, over het traject Utrecht-Valence, aan de consument heeft medegedeeld dat de kosten van de taxi zouden worden vergoed, is niet gemotiveerd door de ondernemer weersproken.

Ten overvloede overweegt de commissie dat het redelijk is om deze kosten te vergoeden, nu immers de ondernemer voor de consument gereserveerde plaatsen heeft verzorgd in de trein Brussel-Valence, terwijl het al of niet kunnen doen rijden van de trein Utrecht-Rotterdam door NS Reizigers in de risicosfeer van deze hulppersoon en dus van de ondernemer ligt.

Het feit dat NS Reizigers en NS Hispeed verschillende rechtspersonen zijn doet hieraan niet af, omdat van de consument onder de vigerende omstandigheden niet kan worden verwacht dat zij hiermee rekening houdt.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 130,--. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,--  aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer op 15 december 2011.

Commissie: Openbaar Vervoer

Referentienummer: 59964

Uitspraken disclaimer

Let op: De uitspraken in ons uitsprakenregister zijn voorbeelden en wij willen u hiermee een algemeen beeld geven van de beslissingen van de commissie. U kunt geen rechten ontlenen aan ons uitsprakenoverzicht. Elke klacht wordt door de commissie afzonderlijk beoordeeld op basis van de specifieke feiten en omstandigheden.
Niet gevonden wat u zocht?
Wilt u meer informatie over onze uitspraken, dan helpen wij u graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier

Delen?

Was deze informatie duidelijk?

“Om de gehele uitspraak te printen: klik alle subkopjes open en print dan de pagina”
Terug naar boven