bruine/zwarte vlekken op tegels is geen gebrek van de tegel zelf.

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Bestratingsbedrijf (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

Bij tussenadvies van 14 april 2015 heeft de commissie de eindbeslissing aangehouden.

De inhoud van dit tussenadvies is hieronder ingelast.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft een nader onderzoek laten doen door [naam van de deskundige], die daarvan schriftelijk rapport heeft uitgebracht.

Partijen is verzocht kenbaar te maken of men een verdere mondelinge behandeling verlangde.

Geen der partijen heeft dit kenbaar gemaakt, zodat de commissie nu op basis van de stukken een eindbeslissing zal geven.

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 21 juni 2014 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot de aanleg van bestrating in de achtertuin van de consument met enige neven werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 9.000,--. De oplevering heeft plaatsgevonden op 12 juli 2014.

Nadien heeft de consument enkele klachten geuit.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het terras was niet op alle plaatsen even vlak, na herstel daarvan zijn er volgens de consument bruine en zwarte vlekken zichtbaar in de gelegde bestrating en slaan de tegels na drie maanden reeds groen uit, zo ook de voegen. De consument vordert vervanging van de tegels, te leggen op een goede ondergrond.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer verklaart 15 cm drainage zand te hebben aangebracht alvorens de bestrating te leggen. Voorts is een hemelwaterafvoergoot aangelegd over de gehele breedte van de tuin. De tegels zijn deels gevoegd met een water doorlatende en onkruid werende voeg (60x60 tegels) en deels met brekerzand (20x30 tegels). Volgens de ondernemer worden de voegen in de wintermaanden altijd wat smerig, maar zijn zij gemakkelijk te reinigen. Bij het aftrillen van de vloer zijn wat bruine strepen ontstaan, die hij vervolgens heeft gereinigd. Volgens de consument is daar vlekvorming door ontstaan, het geen de ondernemer heeft beaamd. In overleg met de leverancier van de tegels, heeft hij de consument aangeboden de gehele bestrating te reinigen, hetgeen door de consument niet akkoord werd bevonden nu deze van mening was dat de tegels niet deugden. De ondernemer heeft ook aangeboden de 20x30 tegels te vervangen waarin zich de vlekken bevonden, maar ook daar ging de consument niet mee akkoord. Tot slot heeft hij aangeboden alle 20x30 tegels te vervangen, maar daarbij aangegeven niet te kunnen garanderen dat deze niet groen uitslaan. Ook dat aanbod heeft de consument afgewezen nu hij de voorkeur gaf aan een onafhankelijk expertise rapport Het stoort de ondernemer dat de consument zich, in plaats van een rapport op te laten stellen, direct tot de geschillencommissie heeft gewend.

Volgens de ondernemer is er niets mis met de tegels als zodanig.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De deskundige heeft geen groenaanslag in de voegen vastgesteld en geoordeeld dat groenaanslag op de tegels onvermijdelijk is, aanslag die de consument ook gemakkelijk kan verwijderen. Volgens de deskundige is de waterafvoer goed, hetgeen ook door ondernemer en consument zou zijn beaamd. Hij heeft een kleine bruine vlek waargenomen, die naar zijn oordeel nauwelijks zichtbaar is en op termijn zal verdwijnen, voorts heeft hij niet vastgesteld dat er zwarte vlekken zichtbaar zijn. Wel vermeldt hij nog dat het die ochtend heeft geregend en dat het beeld anders kan zijn onder andere weersomstandigheden. Hij vermeldt geen aanleiding te zien om aan de kwaliteit van de tegels te twijfelen.

Wel adviseert hij de gehele bestrating een keer te reinigen met Varistone. Volgens de deskundige wordt daarmee bereikt dat er voor het gehele straatwerk (nagenoeg) dezelfde oppervlakte structuur en/of textuur ontstaat. Hij raamt de kosten op € 660,-- inclusief arbeid, materiaal en btw.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ter zitting heeft de consument zich er over beklaagd dat de deskundige is gekomen nadat het veel had geregend, waardoor de kleurverschillen nauwelijks zichtbaar waren. Daarnaast vraagt hij zich nog steeds af of er voldoende ondergrond is aangebracht.

Ter zitting heeft hij vervolgens meegedeeld dat de leverancier van de tegels er een heeft meegenomen voor onderzoek, maar dat hij het resultaat van dit onderzoek nooit heeft ontvangen. Tot slot heeft hij de commissie productinformatie van de geleverde tegels getoond, waaruit naar zijn mening blijkt dat hij geen groenaanslag hoefde te verwachten.

Om met het laatste te beginnen: in de productinformatie staat o.a. “Een groot voordeel hiervan is dat er geen verontreiniging in de poriën kan komen en dat algen en mossen nagenoeg geen kans meer krijgen om zich aan het oppervlak van tegels met factor 30 te hechten. Al onze sierbestrating met deze beschermingsfactor is makkelijker te reinigen”.

Anders dan de consument stelt, valt daar dus niet in te lezen dat groenaanslag zich niet zal voordoen, er staat dat hechting nagenoeg niet zal geschieden en aanslag gemakkelijk valt te verwijderen. Dit sluit ook aan bij de bevindingen van de deskundige.

Dit deel van de klacht is ongegrond.

Met betrekking tot de zwarte en bruine vlekken, acht de commissie zich nog onvoldoende geïnformeerd. De commissie heeft begrepen dat de ondernemer de vloer heeft getrild zonder beschermende plaat onder de trilmachine. Mogelijk heeft dit de vlekvorming (mede) veroorzaakt.

De commissie zal een nader deskundigenrapport bevelen waarbij zij als uitgangspunt neemt dat het bezoek van de deskundige dient te geschieden op een tijdstip waar een droge periode aan is vooraf gegaan.

De commissie ziet graag antwoord op de volgende vragen:

1. Kan de schade aan de tegels ( vlekken) zijn veroorzaakt door aantasting van de toplaag

    van de tegels en zo ja: waardoor is deze aantasting veroorzaakt?

2. Is het probleem van de vlekken te verhelpen met impregneren of anderszins?

3. Is de aangebrachte drainage voldoende deugdelijk? Zo niet: is er verband met de geuite

    klacht?

4. In hoeverre zijn weersomstandigheden van invloed op de zichtbaarheid van de vlekken?

Voorts acht de commissie het van belang dat de deskundige en de commissie het testrapport ontvangen met betrekking tot de tegel die door de leverancier er van is meegenomen.

Beslissing

De commissie bepaalt dat een (nader) onderzoek zal worden ingesteld door [naam van de deskundige], waarbij in het bijzonder de hiervoor geformuleerde vraagstelling aan de orde zal worden gesteld.

De ondernemer dient aan de deskundige en de commissie toe te sturen het testrapport betreffende de tegel die de leverancier heeft meegenomen.

De deskundige zal schriftelijk rapport aan de commissie uitbrengen. Het rapport zal in afschrift aan partijen worden gezonden.

Partijen worden in de gelegenheid gesteld daarop binnen twee weken schriftelijk hun op- en aanmerkingen aan de commissie kenbaar te maken.

Tenzij (één der) partijen uitdrukkelijk te kennen geven (geeft) een nadere mondelinge behandeling op prijs te stellen, zal de commissie vervolgens op basis van de stukken bindend adviseren.

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Bestratingsbedrijf op 14 april 2015.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

In het tussenadvies heeft de commissie de volgende vragen ter beantwoording aan de deskundige voorgelegd:

1. Kan de schade aan de tegels (vlekken) zijn veroorzaakt door aantasting van de toplaag van de tegels en zo ja, waardoor is deze aantasting veroorzaakt?

2. Is het probleem van de vlekken te verhelpen met impregneren of anderszins?

3. Is de aangebrachte drainage voldoende deugdelijk? Zo niet: is er verband met de geuite klacht?

4. In hoeverre zijn weersomstandigheden van invloed op de zichtbaarheid van de vlekken?

De vragen worden – kort samengevat- door de deskundige als volgt beantwoord:

1. Er zijn geen vlekken waargenomen noch ongewenste kleurverschillen noch aantasting van de toplaag. Er kan volgens de deskundige dus geen enkel verband zijn tussen (niet bestaande) vlekken of een voor hem niet waarneembare aantasting van de toplaag.

2. Van het impregneren van de toplaag, kan een preventieve werking uitgaan. De deskundige merkt nog op dat impregneren niet gebruikelijk is. Hij schat de kosten op € 500,-- inclusief btw.

3. Zoals reeds in het eerste rapport vermeld, is de drainage deugdelijk aangebracht.

4. Het tweede onderzoek vond plaats na een droge periode. De deskundige geeft aan, voor zover de commissie begrijpt, dat enig kleurverschil onvermijdelijk is maar dat er geen sprake is van significante kleurverschillen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft schriftelijk gereageerd op het tweede rapport van de deskundige. In de beoordeling neemt de commissie deze reactie mee, voor zover zij deze relevant acht.

Allereerst wijst de consument er op dat hij geen testrapport van de tegel heeft ontvangen en dit rapport kennelijk ook nooit is gemaakt. De commissie heeft in het tussenadvies de ondernemer gevraagd dit rapport toe te sturen. De deskundige heeft van de ondernemer vernomen dat in het productieproces prestatie metingen worden uitgevoerd volgens Europese norm NEN EN 1339. De tegels zijn, naar de deskundige vernam, niet onderworpen geweest aan de meer uitgebreide KOMO keursystemen.

De deskundige verbindt daar verder geen conclusie aan, ook de consument doet dit niet anders dan dat hij vermeldt zich bij de neus genomen te voelen nu hij dacht dat een testrapport gemaakt zou worden.

De commissie laat deze kwestie nu verder buiten beschouwing nu zij, als nog nader te motiveren, zich door de deskundige met betrekking tot de kwaliteit van de tegels en het werk voldoende acht voorgelicht.

De klacht van de consument was dat er bruine en zwarte vlekken waren in de bestrating terwijl deze al na drie maanden groen uitsloeg. Het laatste deel van de klacht is al beslist in het tussenadvies, dat klachtonderdeel is ongegrond verklaard en de commissie heeft geen aanleiding of mogelijkheid op deze beslissing terug te komen.

Uit het tweede rapport van de deskundige blijkt, deels nogmaals, dat zwarte en bruine vlekken niet zichtbaar zijn waaraan de deskundige toevoegt dat de drainage goed is.

Dit betekent dat niet dan wel onvoldoende vaststaat dat geen deugdelijke tegels zijn geleverd en dus evenmin vaststaat dat er een gebrek is aan conformiteit dat de ondernemer zou kunnen worden verweten.

De commissie verklaart de klachten derhalve ongegrond.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Bestratingsbedrijf op 31 augustus 2015.

Commissie: Bestratingsbedrijf

Referentienummer: 91333

Uitspraken disclaimer

Let op: De uitspraken in ons uitsprakenregister zijn voorbeelden en wij willen u hiermee een algemeen beeld geven van de beslissingen van de commissie. U kunt geen rechten ontlenen aan ons uitsprakenoverzicht. Elke klacht wordt door de commissie afzonderlijk beoordeeld op basis van de specifieke feiten en omstandigheden.
Niet gevonden wat u zocht?
Wilt u meer informatie over onze uitspraken, dan helpen wij u graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier

Delen?

Was deze informatie duidelijk?

“Om de gehele uitspraak te printen: klik alle subkopjes open en print dan de pagina”
Terug naar boven