De commissie kan alleen de werkzaamheden van de deskundige beoordelen. De commissie is niet bevoegd om de hoogte van het energielabel te veranderen.

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vastgestelde klasse van het energielabel.

De consument heeft op 12 januari 2015 de klacht bij de ondernemer aangekaart.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. `

Omdat de consument zijn huis wil verkopen heeft hij een aanvraag gedaan voor een definitief energielabel via

www.energielabelvoorwoningen.nl

.

De aanvraag is behandeld door een medewerker van de ondernemer. In de aanvraag werd uitgekomen op een advies energielabel C, maar de consument kreeg als definitief energielabel van RVO een energielabel E opgestuurd.

De consument had bewijsstukken van HR-glas, een nieuwe HR ketel, dakisolatie, zonneboiler en zonnepanelen bijgevoegd, maar deze zijn niet meegenomen in de beoordeling.

Indien de ondernemer de aanvraag zonder bewijsstukken heeft ontvangen, had de ondernemer contact moeten opnemen met de consument om na te gaan of dat wel juist is.

De medewerker van de ondernemer zegt dat hij niets kan doen en zelf krijgt de consument wanneer hij opnieuw inlogt de melding: “definitief energielabel E geregistreerd”.

De helpdesk energielabel zegt dat de aanvraag niet goed is behandeld en dat de ondernemer dit moet oppakken, hetgeen hij tot nu toe heeft geweigerd.

Door een energielabel E af te geven in plaats van C is het huis van de consument minder waard. Hij schat het verschil op € 10.000,--.

De consument wenst dat energielabel C wordt afgegeven dan wel hem een vergoeding wordt betaald van € 10.000,--.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Als het energielabel van de consument niet klopt, moet hij zich wenden tot de RVO. De klasse wordt vastgesteld door de RVO.

De behandeling door de ondernemer houdt in dat zij de gewijzigde kenmerken waarvoor bewijslast is aangedragen, heeft beoordeeld en het energielabel heeft geregistreerd. Daarmee is de dienstverlening afgerond. De ondernemer kan het energielabel niet wijzigen en evenmin het energielabel openen om wijzigingen uit te voeren. Dat kan alleen de RVO. De applicatie van de overheid bepaalt het energielabel.

De consument heeft geen bewijslast aangeleverd; zodoende is op zijn verzoek het energielabel geregistreerd. Daar komt nog bij dat niet voor alle kenmerken bewijsstukken hoeven te worden aangeleverd. Er is dus bij de controle niets fout gegaan. Sterker nog, de ondernemer kon niets fout doen. Of de consument heeft zijn aanvraag niet goed ingediend of het systeem van RVO heeft een fout gemaakt. De ondernemer valt dus niets te verwijten.

Volgens de berichtgeving van RVO kan de consument vanaf eind maart een nieuw energielabel aanvragen voor zijn woning. Een andere optie is een EPA adviseur in te schakelen. Deze maakt een rapportage met een energielabel, welk label dan voor de woning geldt. Dat het huis minder waard is, is daarmede van tafel.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Allereerst doet zich de vraag voor of de commissie te dezen bevoegd is het onderhavige geschil te beoordelen.

Naar het oordeel van de commissie is bepalend dat de consument de ondernemer verwijt zijn aanvraag niet goed te hebben behandeld door de aanvraag zoals deze bij de ondernemer was binnengekomen zo door te sturen voor registratie zonder nadere gegevens bij de consument op te vragen.

De commissie kan in dit kader slechts de handelwijze van de deskundige toetsen, dat wil zeggen beoordelen of de deskundige bij het beoordelen van de juistheid van de ingevulde gegevens redelijkerwijs tot een ander oordeel had moeten komen en/of nadere gegevens had moeten vragen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat zij bevoegd is over het onderhavige geschil te oordelen.

Ter zitting heeft de consument verklaard dat hij alles goed heeft ingevuld en de bewijzen heeft ge-upload; voorts dat, toen hij het formulier had ingevuld, het advies energielabel C werd aangegeven.

De consument heeft de schriftelijke versie van de ge-uploade bewijzen ter zitting laten zien.

Vervolgens heeft de ondernemer laten zien wat hij op de webapplicatie van de RVO heeft binnengekregen. De ondernemer heeft verklaard dat hij geen nadere bewijzen c.q. gegevens aan de consument heeft gevraagd omdat op de bij hem binnengekomen aanvraag “geen bewijslast” vermeld stond en de ondernemer geen hem vreemd voorkomende gegevens aantrof.

De commissie heeft vastgesteld dat bij de ondernemer een aanvraag met andere gegevens met inderdaad de mededeling “geen bewijslast” is binnengekomen dan de consument heeft verklaard te hebben ingevuld en op grond waarvan het advies C eruit rolde.

Op grond van hetgeen de ondernemer digitaal binnenkreeg op de webapplicatie van de RVO, behoefde de ondernemer naar het oordeel van de commissie niet bedacht te zijn op de mogelijkheid dat de aan hem gepresenteerde gegevens niet overeen zouden stemmen met de door de consument ingevulde gegevens en behoefde de ondernemer evenmin nadere informatie aan de consument te vragen aangezien zijn versie van de aanvraag voorzien was van de term “geen bewijslast”.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Mitsdien wordt beslist als volgt.

Beslissing

De commissie is van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energielabel op 12 mei 2015.

Commissie: Energielabel

Referentienummer: 92479

Uitspraken disclaimer

Let op: De uitspraken in ons uitsprakenregister zijn voorbeelden en wij willen u hiermee een algemeen beeld geven van de beslissingen van de commissie. U kunt geen rechten ontlenen aan ons uitsprakenoverzicht. Elke klacht wordt door de commissie afzonderlijk beoordeeld op basis van de specifieke feiten en omstandigheden.
Niet gevonden wat u zocht?
Wilt u meer informatie over onze uitspraken, dan helpen wij u graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier

Delen?

Was deze informatie duidelijk?

“Om de gehele uitspraak te printen: klik alle subkopjes open en print dan de pagina”
Terug naar boven