De commissie kan alleen de werkzaamheden van de deskundige beoordelen. De commissie is niet bevoegd om de hoogte van het energielabel te veranderen.

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vastgestelde klasse van het energielabel.

De consument heeft medio februari 2015 de klacht bij de ondernemer aangekaart.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

 `

De consument heeft in februari 2015 een voorlopig energielabel C ontvangen. De consument heeft via

www.energielabelvoorwoningen.nl

vastgesteld welk energielabel het zou moeten zijn. Hij heeft daartoe in de aanvankelijk door de overheid aangenomen gegevens de navolgende aanpassingen verricht:

1. bij punt 7 aangegeven dat er een elektrische boiler voor een aparte warm tapwater voorziening is;

2. aangegeven dat in maart 2014 een HR107-CV-ketel zonder aparte warmwatervoorziening is geïnstalleerd.

Dit is met bewijsstukken gezonden naar de ondernemer, die na verificatie de stukken heeft doorgestuurd naar de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

De consument kreeg het bericht dat de woning was ingedeeld in energielabel D. Bij terugkoppeling hiervan naar de ondernemer heeft de ondernemer kenbaar gemaakt dat de ondernemer de gegevens van de consument juist heeft bevonden en deze naar de RVO heeft doorgestuurd. De ondernemer heeft zijn verbazing uitgesproken over indeling in categorie D.

De consument moet formeel zijn klacht richten tegen de ondernemer, die het echter met de klacht volledig eens is en betwijfelt of de RVO de gegevens goed heeft ingevoerd. In wezen lijkt de klacht gericht tegen de RVO.

De consument verwijst naar de door hem overgelegde bijlagen, waaruit een en ander blijkt.

De consument wenst dat hem energielabel C wordt toegekend en dat in redelijkheid en billijkheid een vergoeding wordt vastgesteld.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft de ondernemer opdracht gegeven zijn energielabel te controleren en te registreren. Het door de consument bijgevoegde bewijsmateriaal is akkoord bevonden. Desondanks is de letter D aan het energielabel gekoppeld. Het toevoegen van een letter is zaak van de overheid. Het kan niet de bedoeling zijn dat de ondernemer daarop wordt aangesproken.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Allereerst doet zich de vraag voor of de commissie te dezen bevoegd is het onderhavige geschil te beoordelen.

Naar het oordeel van de commissie is bepalend dat de consument weliswaar klaagt over toekenning van energielabel D in plaats van C, maar de ondernemer niet verwijt zijn aanvraag niet goed te hebben behandeld. De consument geeft zelf al aan dat eigenlijk de RVO degene is tegen wie de klacht gericht zou moeten zijn, maar dat hij formeel de ondernemer aanklaagt.

De commissie kan in dit kader slechts de handelwijze van de deskundige toetsen, dat wil zeggen beoordelen of de deskundige bij het beoordelen van de juistheid van de ingevulde gegevens redelijkerwijs tot een ander oordeel had moeten komen en/of nadere gegevens had moeten vragen.

Vaststaat dat de ondernemer de bewijslast akkoord heeft bevonden.

Nu de consument geen feiten met betrekking tot het handelen van de ondernemer dan wel enig nalaten van de ondernemer heeft gesteld op grond waarvan beoordeeld zou dienen te worden of de ondernemer tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de opdrachtovereenkomst, is de commissie van oordeel dat zij onbevoegd is over het onderhavige geschil te oordelen.

Mitsdien wordt beslist als volgt.

Beslissing

De commissie is van oordeel dat zij onbevoegd is het geschil te beoordelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energielabel, op 1 juni 2015.

Commissie: Energielabel

Referentienummer: 93670

Uitspraken disclaimer

Let op: De uitspraken in ons uitsprakenregister zijn voorbeelden en wij willen u hiermee een algemeen beeld geven van de beslissingen van de commissie. U kunt geen rechten ontlenen aan ons uitsprakenoverzicht. Elke klacht wordt door de commissie afzonderlijk beoordeeld op basis van de specifieke feiten en omstandigheden.
Niet gevonden wat u zocht?
Wilt u meer informatie over onze uitspraken, dan helpen wij u graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier

Delen?

Was deze informatie duidelijk?

“Om de gehele uitspraak te printen: klik alle subkopjes open en print dan de pagina”
Terug naar boven