Wat zijn de voordelen van aansluiting bij De Geschillencommissie

De Geschillencommissie is sterk in het snel, eenvoudig, zorgvuldig en deskundig en onafhankelijk en onpartijdig oplossen van klachten en geschillen, met een voor beide partijen bindende uitspraak zonder tussenkomst van een rechter.

Daarnaast biedt aansluiting bij De Geschillencommissie nog meer voordelen:

 

Landelijke afspraken, sectorale inrichting, regionale uitvoering

De Geschillencommissie maakt landelijke afspraken met de betrokken partijen en zorgt voor een landelijke aansturing.

Het hele traject van geschilbehandeling is volgens een vaste structuur ingericht. Alle stappen zijn vastgelegd. Dit leidt tot een eenduidige en goede manier van geschilbehandeling (eenheid van procedure en uitvoering).

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de commissieleden uit het hele land om de lijn van een commissie te bepreken. Zo is de lijn van uitspraken van de commissies geborgd (eenheid van jurisprudentie).
De uitspraken worden gepubliceerd op de website en zijn toegankelijk voor ondernemer en consument.

Sectorale inrichting

Iedere sector die zich aansluit bij De Geschillencommissies krijgt een eigen commissie, met eigen landelijk geldende voorwaarden en reglement.

Regionale uitvoering

De uitvoering van de gemaakte afspraken over de geschilbehandeling is regionaal. De Geschillencommissie heeft een centraal kantoor in Den Haag, maar door het hele land zijn er zittingslocaties. Consumenten en ondernemers hoeven dus niet ver te reizen. Deskundigen komen bij de mensen thuis langs of op locatie.

De geschillencommissies hebben regionale leden, die beschikken over kennis van de gebruikelijke gang van zaken ter plaatse.

(Mogelijkheid van) Tweezijdige algemene voorwaarden

Brancheorganisaties en consumentenorganisaties kunnen samen tweezijdige algemene voorwaarden opstellen voor de sector. Als de brancheorganisatie én de consumentenorganisaties deze voorwaarden afspreken, ontstaan evenwichtige voorwaarden over de kwaliteit.
Voordeel is dat de consumenten weet dat de voorwaarden door zijn belangenorganisatie in orde zijn bevonden. De ondernemer beschikt over algemene voorwaarden die de consument vertrouwen geven. Evenwichtige en duidelijke algemene voorwaarden helpen geschillen tussen consumenten en ondernemers voorkomen en creëren draagvlak bij de consumentenorganisaties.

Erkend,  kwaliteit en expertise

De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) bestaat sinds 1970 en heeft veel ervaring met het oplossen van klachten en geschillen. De Geschillencommissie bestaat  inmiddels uit 57 consumentengeschillencommissies en 13 zakelijke commissies, waaronder een aantal commissies in de zorg. De Geschillencommissie is aangewezen door de overheid als buitengerechtelijke geschilleninstantie. Alle geschillencommissies voldoen aan de erkenningsregeling van het ministerie van Veiligheid en Justitie en in de zorg van het ministerie van VWS.

Kwaliteit

De Geschillencommissie vindt kwaliteit belangrijk. Alle processen en procedures zijn vastgelegd. De organisatie is in het bezit van het ISO 9001:2008 certificaat. De Geschillencommissie maakt ook gebruik van het INK model en heeft een INK4 sterren onderscheiding.

Expertise

De commissies zijn onafhankelijk, onpartijdig en deskundig. De commissies zijn samengesteld uit een voorzitter (een rechter of daarmee vergelijkbaar), een lid voorgedragen door de branche en een lid voorgedragen door een patiënten/cliëntenorganisatie. Zij beschikken over de juiste kennis en expertise van de sector.

Nakomingsgarantie

De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak. Beide partijen moeten zich daar aan houden. Om dit te garanderen, betaalt de cliënt klachtengeld en tekent voor een bindend advies procedure. De consument stort een eventueel openstaand bedrag van de factuur in depot. Dit wordt verrekend volgens de uitspraak van de commissie.

De ondernemer staat garant voor nakoming van de uitspraak of via de brancheorganisatie (een branchegarantie) of zelf. Dit laatste geldt wanneer de ondernemer zich rechtstreeks aansluit. De ondernemer dient dan een bedrag te storten dat verrekend wordt volgens de uitspraak van de commissie.

Serieuze geschillen

Geschilbehandeling door de geschillencommissie is laagdrempelig. Om te voorkomen dat consumenten een procedure starten terwijl er eigenlijk geen geschil is, zijn er aan het begin van de procedure stappen (filters) ingebouwd. Hierdoor starten alleen mensen met serieuze geschillen het traject.
Voorbeelden van dergelijke stappen zijn: het invullen van een intakeformulier met vragen waarmee zaken die buiten het werkterrein van de geschillencommissie vallen worden uitgesloten, het betalen van het klachtengeld en de eventuele depotstorting.

Laagdrempelige toegang voor consumenten en ondernemer

De Geschillencommissie biedt een makkelijke toegang tot het starten van een procedure. De kosten zijn laag. De procedure van De Geschillencommissie verloopt digitaal. Consumenten kunnen 24 uur per dag hun klacht online indienen, maar wanneer gewenst ook per post. Er is geen advocaat nodig, partijen kunnen zichtzelf vertegenwoordigen. De zitting van De Geschillencommissie is in de regio van de consument en ondernemer.

Digitaal traject

Wanneer een consument een klacht heeft ingediend, opent De Geschillencommissie een digitaal dossier waar ondernemer en consument met een eigen inlogcode op elk moment en vanaf elke plek toegang toe hebben. De ondernemer en consument krijgen digitaal een signaal welke stap op welk moment te nemen. De uitspraak wordt digitaal en per post verzonden. De uitspraken worden op de website van de Geschillencommissie getoond in het uitsprakenregister.

Hulp bij oprichting geschillencommissie

De Geschillencommissie stelt in overleg met brancheorganisaties een reglement op voor een geschillencommissie. Daarnaast regelen wij een website met informatie over de nieuwe geschillencommissie, over de procedure en de afhandeling. De Geschillencommissie biedt ook de faciliteiten om de registratie van aangesloten ondernemers af te handelen, vragen ondernemer en consument te beantwoorden, de financiële administratie te doen en daarnaast uiteraard de geschilbehandeling.

Was deze informatie nuttig?

Terug naar boven