Geschillencommissie MKB-Rentederivaten van start

Vandaag start de Geschillencommissie MKB-Rentederivaten. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen er terecht.

Ondernemers kunnen hier terecht wanneer zij van hun bank een herstelaanbod onder het herstelkader rentederivaten kregen en dit willen accepteren, maar  zich niet kunnen vinden in bepaalde aspecten van het aanbod.

Het instellen van de onafhankelijke Geschillencommissie MKB-Rentederivaten volgt uit het herstelkader. Het is een samenwerking tussen de onafhankelijke derivatencommissie en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB).

Uitvoering herstelkader rentederivaten
De derivatencommissie heeft een herstelkader opgesteld, dat alle betrokken banken hebben aanvaard. Dat herstelkader bepaalt hoe de banken herbeoordelingen moeten uitvoeren en welke eventuele herstelacties zij moeten uitvoeren om mkb’ers te compenseren die rentederivatencontracten hebben afgesloten. Onafhankelijke, externe dossierbeoordelaars controleren dat proces. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de naleving en uitvoering van het herstelkader.

De banken hebben de mkb’ers een herstelaanbod gedaan of zullen dat nog doen. De mkb’er kan dat herstelaanbod aanvaarden of afwijzen. Ook kan de mkb’er het herstelaanbod aanvaarden met de kanttekening dat hij bindend advies vraagt van de Geschillencommissie MKB-Rentederivaten. Op de websites van de banken staat meer informatie over de voortgang van de uitvoering van het herstelkader.

Bindend advies
Mkb’ers kunnen de Geschillencommissie MKB-Rentederivaten alleen om een bindend advies verzoeken op een beperkt aantal punten die specifiek in het herstelkader zijn omschreven en wanneer het aanbod van de bank is geaccepteerd. De uitkomst van het advies van de Geschillencommissie MKB-Rentederivaten is bindend voor de bank en de mkb’er. Hiermee verlenen mkb’ers de bank ‘finale kwijting’. Dit betekent dat er, ongeacht de uitkomst van het bindend advies, tussen mkb’er en bank geen geschil meer bestaat over het rentederivaat. Als de mkb’er het aanbod van de bank niet accepteert, kan hij het eventuele geschil voorleggen aan de rechter of het Kifid.

Onafhankelijk en onpartijdig
De onafhankelijke en onpartijdige Geschillencommissie MKB-Rentederivaten bestaat uit Ben Knüppe, Theo Kocken, Roger Lord en Rutger Schimmelpenninck. Deze leden zijn benoemd door het bestuur van De Geschillencommissie.

Klachtengeld
Het aanvragen van een bindend advies kost 250 euro, exclusief btw. Bepaalt de Geschillencommissie MKB-Rentederivaten dat het bindend advies in het voordeel van de klant is? Dan moet de bank dit klachtengeld aan de klant vergoeden.

Ga naar de Geschillencommissie MKB Rentederivaten

Meer informatie over het herstelkader en het reglement bindend advies: www.derivatencommissie.nl/bindend-advies

  • 9 augustus 2017
  • Nieuws