Wet kinderopvang aangenomen

Op 28 april jl. nam de Eerste Kamer de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aan. De wet treedt op 1 januari 2016 in werking. Vanaf die datum moeten alle kinderopvanginstellingen, inclusief gastouderbureaus en peuterspeelzalen, zich verplicht aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Ouders en oudercommissies kunnen vanaf dan zaken waar zij niet uitkomen met de kinderopvangorganisatie voorleggen aan deze commissie. Voorafgaand daaraan is het mogelijk de klacht op te lossen. Er komt daartoe een landelijk loket. Afhankelijk van de aard van de klacht en de wens van ouder(commissie)s en houders wordt via het loket geprobeerd de klacht op te lossen. Dit gebeurt met behulp van algemene en procedurele informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation. De invoering van de wet zorgt ervoor dat de positie van ouders met kinderen op de kinderopvang en in peuterspeelzalen wordt versterkt.