Gaten in brood ligt niet aan capaciteit remrijskasten

Aan de remrijskasten die het bedrijf heeft geleverd mankeert niets. Dat het resultaat van de kasten niet optimaal is komt doordat de ondernemer de instellingen niet durft te veranderen en ook niet weet hoe hij dat moet doen. Er is geen sprake van non-conformiteit.

Vanaf de eerste dag heeft de ondernemer klachten over de prestaties van de geleverde remrijskasten. Ze kunnen de in de offerte vermelde prestaties niet leveren, ze zijn slordig in elkaar gezet en de elektrische installatie voldoet niet aan de NEN-normen. Bovendien gaat er geen 300 kg deeg in zoals op de offerte staat maar 260 kg. Na anderhalve maand gaan monteurs aan de slag waarna de kasten beter werken maar de capaciteit is nog altijd 30% lager dan wat is geoffreerd. Bovendien zit er teveel lucht in het brood waardoor er gaten in zitten. Ook zitten er rijsporen in de bodemplaten van de kasten. Voorts is er geen opleverrapport voor de kasten omdat het bedrijf nooit dataloggers heeft geplaatst. Het bedrijf heeft de kasten ingesteld en de ondernemer durft daar niet aan te komen omdat hij niet weet wat het effect daarvan is.  

Volgens de ondernemer zijn de vloeren van een te zacht materiaal gemaakt. Met een meerprijs van € 4.600,- op het geoffreerde bedrag van € 5.600,- kost het aanbrengen van 90 m2 cementvloer ruim € 10.000,- en dat is naar zijn oordeel disproportioneel veel. Omdat hij vindt dat er sprake is van non-conformiteit voldoet hij de laatste betaling niet. Dat bedrag, € 29.800,-, stort hij in depot bij de commissie.  

In het verweer stelt het bedrijf dat het terugkoelen van de deegmassa goed verloopt. Wel moet een aantal opleverpunten worden hersteld. Dat kan snel gebeuren zodat dit geen grond is de overeenkomst te ontbinden. Het aanbrengen van hoekprofielen, strippen e.d. aan de isolatiepanelen met popnagels is niet ongebruikelijk. Voorts is de klacht over afwijkende maten ongegrond. Omdat de leverancier de isolatiepanelen niet op tijd kon leveren is in overleg met de ondernemer voor een andere leverancier gekozen. De isolatiepanelen van deze leverancier zijn zelfs beter. Wel wijken de afmetingen van de kasten en de ramen af van de offerte. Dat doet echter niets af aan de capaciteit van de kasten omdat het voorziene aantal karren kan worden geplaatst.  

De vloeren van de kasten zijn gemaakt van speciaal gehard aluminium waardoor de ondergrond keihard is. De problemen worden veroorzaakt doordat de ondergrond niet vlak was, hoewel de ondernemer daar nadrukkelijk voor is gewaarschuwd. Hij heeft deze waarschuwing echter in de wind geslagen en opdracht gegeven door te gaan met bouwen.  

Volgens het bedrijf zit het probleem niet in de kasten maar ligt het bij de ondernemer. Het remmen en weer opstarten van het rijsproces moet voortdurend gevolgd worden. Ook externe factoren als omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid zijn van belang, evenals de ventilatie in de kast, de samenstelling en vochtigheid van het product en het gebruikte gist. De ondernemer gebruikt de kasten altijd met dezelfde instellingen omdat hij bang is ze te veranderen en ook niet weet hoe hij dat moet doen. Dat hij daardoor geen optimaal product kan maken ligt niet aan de kasten, maar aan hem zelf. Het afstellen van een kast duurt ongeveer een half jaar.  

Bij het frezen van de sleuven voor de slangen van de vloerverwarming vlogen stukken tegels om de oren omdat veel tegels los zaten. Daardoor moest de gehele vloer worden verwijderd. De ondernemer reageerde daarop volgens het bedrijf met de mededeling dat ze dat zelf maar moesten zien op te lossen.  

Wat betreft de klacht van de ondernemer dat de koelcapaciteit van de remrijskasten niet voldoet aan de specificaties gaat de commissie ervan uit dat de geoffreerde koelmachines wel zijn geleverd. Bovendien heeft de ondernemer zijn standpunt dat de koelmachine onvoldoende capaciteit heeft niet met een theoretische berekening onderbouwd. Ook uit onderzoek door een aantal deskundigen blijkt niet dat de kasten onvoldoende koelen. Een van de deskundigen wijst er ook op dat de ondernemer onvoldoende weet hoe hij de remrijskasten moet bedienen. Hij werkt met de parameters die het bedrijf heeft ingesteld en durft die niet aan te passen omdat hij niet weet wat de gevolgen zijn. Omdat naast de bediening ook de recepten invloed kunnen hebben kan de commissie niet vaststellen dat de remrijskasten een gebrek vertonen op grond waarvan er sprake is van non-conformiteit.  

Hoewel de deskundige van de commissie het elektrisch installatiewerk niet onacceptabel vindt is niet volgens de NEN-normen gewerkt. De bekabeling kan beter uitgevoerd worden en de ondernemer krijgt een vergoeding van € 605,- om de zwak- en sterkstroomleidingen in gescheiden kabelgoten onder te laten brengen en de kabels volgens de normen door plaatwerk te laten lopen.  

Voor wat betreft de bodemplaten van de remrijskasten constateert de commissie dat het bedrijf erop heeft gewezen dat de ondernemer de ondergrond niet vlak en waterpas had verdiept waardoor de gelegde vloer zou kunnen vervormen. Ook staat vast dat de ondernemer de monteurs opdracht heeft gegeven met hun werk door te gaan. Omdat bij de installatie van de kasten ook geen ondeugdelijk materiaal voor de vloeren is gebruikt kan het bedrijf voor de sporen in de vloerplaten niet aansprakelijk worden gesteld.  

Ook is er geen sprake van non-conformiteit wat betreft de afwijkende maten. De ondernemer is akkoord gegaan met panelen met andere maten van een andere fabrikant. Bovendien kunnen ondanks de afwijkende maten in elke kast twee karren met deegwaren staan. De kwaliteit van de afwerking van de remrijskasten heeft evenmin invloed op de prestaties. Er is geen reden voor herstelwerk of een vergoeding.  

Wat betreft het meerwerk voor de vloer is het bedrijf bij het maken van de offerte uitgegaan van het leggen van een tegelvloer op de bestaande laminaatvloer die op een cementdekvloer is gelegd. Vervolgens gaf de ondernemer ook apart opdracht onder de tegelvloer een vloerverwarming aan te leggen. Hiervoor is € 1.450,- geoffreerd. De ondernemer is met dit extra bedrag voor meerwerk akkoord gegaan. Bij het slijpen van de sleuven in de cementvloer bleek echter dat daaronder een oude tegelvloer lag waarvan de tegels deels los lagen. Daardoor konden geen strakke sleuven geslepen worden. Het bedrijf heeft aangegeven dat de oude tegelvloer eruit moest en dat daar kosten voor zouden worden berekend. Toch maakt de ondernemer van meet af aan bezwaar tegen het berekenen van het meerwerk.  

Volgens de commissie kon het bedrijf bij het opnemen van de vloer vóór het uitbrengen van de offerte niet zien dat de ondervloer mogelijk problemen zou opleveren bij het aanbrengen van een vloerverwarming. Het bedrijf ging er vanuit dat voor de vloerverwarming kon worden volstaan met het slijpen van sleuven in de vloer onder het laminaat. Om vast te kunnen stellen dat onder de cementdekvloer een tegelvloer lag waarvan de tegels (deels) los lagen had een aanzienlijk deel van de bestaande vloer verwijderd moeten worden. De commissie ziet geen reden waarom het bedrijf een dergelijk destructief onderzoek naar de kwaliteit van de ondervloer had moeten verrichten.  

Ondanks de extra kosten voor de cementvloer, volgens het bedrijf € 4.600,-, handhaafde de ondernemer zijn opdracht de vloerverwarming aan te leggen. Conform de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) mag het bedrijf dit meerwerk in rekening brengen. Dat de kosten voor het aanleggen van een vloer van 90 m2 daardoor bijzonder hoog zouden oplopen had de ondernemer in zijn beslissing moeten meenemen. Gezien de kwaliteit van de ondervloer had hij ook de opdracht kunnen annuleren.  

De krassen in de werkbladen zijn een eigenschap van het product. In de handleiding wordt daar ook naar verwezen. Ook op dit punt kan de commissie niet oordelen dat het bedrijf zijn contractuele verplichtingen niet goed is nagekomen. Daarom gaat het in depot gestorte bedrag van € 29.800,- naar het bedrijf, minus de vergoeding voor de ondernemer van € 605,-.  

Geschillencommissie Koude en klimaat Zakelijk, Jaarverslag SGC 2014

Terug naar boven