Auteurscontractenrecht

De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht behandelt een aantal specifieke geschillen tussen een auteur of uitvoerend kunstenaar (auteur, musicus etc., verder te noemen: maker) en een uitgever of producent van zijn werk (verder te noemen: exploitant) over de exploitatieovereenkomst die zij met elkaar gesloten hebben. Een exploitatieovereenkomst is een overeenkomst die partijen gesloten hebben om het werk van de maker te verspreiden of te gebruiken.

Icoon auteurscontractenrechtWelke klachten behandelt de commissie Auteurscontractenrecht?

De geschillen kunnen gaan over:

a) het recht op billijke vergoeding van de maker voor de verlening van exploitatiebevoegdheid;
b) het recht op een aanvullende billijke vergoeding indien de maker de exploitant bevoegdheden heeft verleend ten aanzien van een exploitatie op een ten tijde van sluiting van de overeenkomst nog onbekende wijze en de exploitant gaat hiertoe over;
c) het recht op een aanvullende billijke vergoeding indien de overeengekomen vergoeding gelet op de wederzijdse prestaties een ernstige onevenredigheid vertoont in verhouding tot de opbrengst van de exploitatie van het werk (bestsellerbepaling);
d) het recht op een billijke vergoeding van de maker of uitvoerend kunstenaar voor de overdracht van rechten voor en de exploitatie van een filmwerk, zoals een film-, video, of televisieproductie;

De commissie kan bovengenoemde geschillen over de (aanvullende) billijke vergoeding alleen behandelen als de overeenkomst tussen maker en exploitant is gesloten op of na 1 juli 2015. Dit is de datum dat de wettelijke regeling van het auteurscontractenrecht in werking trad.

Gaat het geschil over de billijke vergoeding voor filmwerken(hierboven onder d. genoemd), dan kan de commissie ook overeenkomsten behandelen van een eerdere datum, als het filmwerk op of na 1 juli 2015 voltooid is.

Het maakt niet uit wanneer de overeenkomst is gesloten of het filmwerk is voltooid, wanneer de geschillen gaan over:

e) geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door de maker op grond van het niet gebruiken van het werk (non-usus) door de exploitant;
NB Als de klacht wegens non-usus zich richt tegen een exploitant aan wie de oorspronkelijke exploitant de exploitatiebevoegdheid heeft overgedragen, dient deze overdracht wel op of na 1 juli 2015 te hebben plaatsgevonden.
f) aanspraak op de exploitatie van toekomstige werken van de maker waarbij de termijn onredelijk lang is, of onvoldoende bepaald;
g) voor de maker onredelijk bezwarende bepalingen in de algemene voorwaarden van het contract.

De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor partijen, tenzij een van hen binnen drie maanden nadat afschrift van de uitspraak van de commissie aan partijen werd verzonden, het geschil bij de rechter aanhangig heeft gemaakt.

Bekijk de uitspraken van de commissie Auteurscontractenrecht.


Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Auteurscontractenrecht.

Procedure
De eerste stap is om de andere partij te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de andere partij samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.


Meer informatie


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

Klacht indienen als auteur of uitvoerend kunstenaar (maker)

Bent u auteur of uitvoerend kunstenaar (maker)?
Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de exploitant is aangesloten bij De Geschillencommissie. Controleer in de Adressengids ondernemers of de exploitant is aangesloten bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. U kunt de klacht ook indienen als u de exploitant daar niet vindt. Wij zullen de exploitant dan verzoeken zich alsnog aan te sluiten.

De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht kent ook de mogelijkheid om als maker anoniem een geschil in te dienen.

Hoe kunt u de klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Klacht indienen als exploitant

Bent u exploitant?
Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat u als exploitant bij De Geschillencommissie bent geregistreerd. Bent u dat niet, registreer u dan.

Hoe kunt u de klacht indienen
Per post: download het Vragenformulier Exploitanten en stuur het naar De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Terug naar boven