Auteurscontractenrecht

De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht behandelt geschillen tussen een maker of uitvoerend kunstenaar (auteur, musicus etc.) en een exploitant (uitgever of producent) over de exploitatieovereenkomst. Dit is de overeenkomst die partijen sluiten om het werk van de maker of uitvoerend kunstenaar te verspreiden of te gebruiken.

Welke klachten behandelt de commissie Auteurscontractenrecht?

De geschillen kunnen gaan over:

  • Een billijke vergoeding voor het werk van de maker;

  • Een aanvullende billijke vergoeding, omdat het werk een bestseller is geworden of omdat de wijze van exploitatie van het werk bij het sluiten van de overeenkomst niet was voorzien;

  • De ontbinding van de overeenkomst, omdat er geen of onvoldoende exploitatie van het werk plaatsvindt;

  • De onredelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn van aanspraak op toekomstige werken van de maker;

  • De onredelijkheid van bepaalde algemene voorwaarden van het contract.

  • De verplichting om als maker eens per jaar informatie te ontvangen over de exploitatie van het werk, met name wat betreft de exploitatiewijzen.
    Ook een uitvoerende kunstenaar kan geschillen hierover indienen.

In artikel 4 van de brochure (deze link leidt naar de brochure) leest u hier meer over.

Daarnaast behandelt de commissie geschillen over aanpassing of beëindiging van muziekuitgaveovereenkomsten tussen een maker en een muziekuitgever ongeacht de rechtsgrond in het kader van de tegenstrijdige aanspraken op een aandeel in een muziekwerk als bedoeld in het repartitiereglement van Buma en Stemra.

Klacht indienen

Om een klacht tegen een exploitant te kunnen indienen, moet de exploitant zijn aangesloten bij De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. Is de exploitant dat niet, dan zullen wij de hem verzoeken zich alsnog aan te sluiten.

De exploitanten van de volgende brancheorganisatie(s) hebben zich collectief  bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht aangesloten:
de Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging: NMUV (via deze link komt u op de site van de NMUV)


Een maker of uitvoerend kunstenaar kan zijn geschil ook anoniem indienen (via deze link kunt u meer informatie lezen over het anoniem indienen van een geschil).

Ook een stichting of vereniging (via deze link leest u meer over een stichting of vereniging als indiener van het geschil) die de belangen van makers of exploitanten ingevolge haar statuten behartigt, kan een geschil indienen.

Ook als exploitant kunt u een geschil indienen. Voorwaarde hiervoor is wel dat u als exploitant bij De Geschillencommissie bent aangesloten. Bent u dat nog niet, registreer u dan (via deze link kunt u zich aansluiten bij de geschillencommissie Auteurscontractenrecht).

Procedure

De commissie biedt beide partijen allereerst de kans het geschil onder leiding van een bemiddelingsdeskundige op te lossen. In eerdere zaken is dit zeer succesvol gebleken. Deze bemiddeling is voor partijen kosteloos.
Leidt de bemiddeling door een bemiddelingsdeskundige niet tot een oplossing of wenst de indiener van de klacht geen bemiddeling, dan kan de commissie het geschil verder behandelen en een uitspraak doen als beide partijen daarmee instemmen. 

Als de commissie uitspraak doet , dan is deze bindend voor partijen, tenzij één van hen - binnen drie maanden nadat de uitspraak aan partijen werd verzonden - het geschil bij de rechter aanhangig heeft gemaakt. Voor anoniem of door een stichting/vereniging ingediende geschillen is de uitspraak niet bindend.

Met inachtneming van deze bijzonderheden: bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie (door op deze link te klikken ga je door naar de pagina met meer informatie over het proces).

Meer informatie over uitspraken en bemiddelingsresultaten van de Commissie vindt u hier.  (Deze link leidt naar de pagina met uitspraken en bemiddelingsresultaten)

Meer informatie

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Auteurscontractenrecht (via deze link komt u uit bij het jaarverslag). Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.