MKB-Rentederivaten

De Geschillencommissie MKB-Rentederivaten behandelt een aantal specifieke geschillen tussen klanten en banken.

Icoon MKB-rentederivatenDeze geschillen zijn beschreven in hoofdstuk 5.2 van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (het 'Herstelkader'). Een klant kan voor deze specifieke geschillen bindend advies verzoeken bij de Geschillencommissie MKB-Rentederivaten op de wijze zoals vastgelegd in het reglement Bindend Advies Herstelkader Rentederivaten (het 'reglement').

U kunt het Herstelkader en het reglement raadplegen op www.derivatencommissie.nl. U vindt op die website ook nadere informatie, zoals antwoorden op veel gestelde vragen over het Herstelkader.

Welke geschillen behandelt de geschillencommissie MKB-Rentederivaten?

Het Herstelkader voorziet in de mogelijkheid om in specifieke gevallen bindend advies te vragen. De Geschillencommissie MKB-Rentederivaten behandelt verzoeken die zien op de volgende gevallen:

1. U kunt aantonen dat uw bank bij de aanbieding van herstel de zogeheten 'vaste kern' van uw rekening-courant verkeerd heeft vastgesteld, waardoor ten onrechte (een deel van) het rekening-courant wordt aangemerkt als een lening die door een rentederivaat kan worden afgedekt (zie paragraaf 3.3.4 onder c van het Herstelkader);

2. Uw bank heeft:
a) juist wel of juist niet leningen in aanmerking genomen voor de afdekking van het rentederivaat terwijl dat volgens u onjuist is (zie paragraaf 3.3.4 onder d van het Herstelkader); of
b) herstel van een overhedge aangeboden dat volgens u niet het gevolg heeft dat door u beoogd was bij het aangaan van de lening of het rentederivaat (zie paragraaf 3.3.7 van het Herstelkader)

3. U kunt aantonen dat uw bank zich bij de aanbieding van herstel ten onrechte op haar kredietafdekkingsbeleid heeft beroepen, als gevolg waarvan de bank ten onrechte geheel of gedeeltelijk geen coulancevergoeding heeft toegekend (zie paragraaf 3.4.6 van het Herstelkader);

LET OP: U kunt de Geschillencommissie MKB-Rentederivaten alleen om bindend advies verzoeken in de bovengenoemde gevallen en wanneer u het aanbod van de bank hebt geaccepteerd. U verleent ‘finale kwijting’ met het accepteren van het aanbod, waardoor u aanvaardt dat ieder (mogelijk) geschil of verschil van inzicht tussen u en uw bank over het rentederivaat is afgewikkeld en afgedaan. Dit betekent dat de uitkomst van het bindend advies alleen nog invloed heeft op het punt waarover u bindend advies vraagt.

Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie MKB-Rentederivaten.

Meer informatie
• De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie MKB-Rentederivaten?’. Hierin vindt u in het kort hoe de commissie werkt en wat de kosten van het behandelen van uw verzoek zijn.
• Het reglement van de Geschillencommissie MKB-Rentederivaten.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met ons via  telefoonnummer: 070 3105 383 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).

Hoe kunt u uw verzoek indienen?
U kunt uw verzoek tot bindend advies digitaal indienen.
Digitaal: Klik op verzoek indienen

Gehanteerde begrippen in de brochure en het vragenformulier verwijzen naar begrippen in het Herstelkader en/of het reglement die u kunt raadplegen op www.derivatencommissie.nl


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

Terug naar boven