UHK MKB-Rentederivaten

De Geschillencommissie UHK MKB-Rentederivaten behandelt (enkel) geschillen die voortkomen uit aanbiedingen van banken onder het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (het "UHK").

Het UHK bepaalt hoe banken aan MKB-klanten die in het verleden een rentederivaat hebben afgesloten, een aanbod tot herstel moeten aanbieden. Uit het UHK volgt dat MKB-klanten op enkele punten bindend advies kunnen vragen bij de Geschillencommissie UHK Rentederivaten. Daarvoor is wel vereist dat de MKB-klant het aanbod tot herstel van de bank onder het UHK accepteert, ongeacht de uitkomst van het bindend advies. 

Heeft u een andere klacht over rentederivaten?

Voor klachten over rentederivaten die niet over de toepassing van het UHK gaan, kunt u terecht bij Kifid of andere geschilbeslechtende instanties. Door Kifid is een tijdelijk loket geopend voor het behandelen van klachten van MKB-bedrijven over rentederivaten. Meer informatie over dit tijdelijk loket en de voorwaarden om bij Kifid een klacht in te dienen is te vinden op de website van Kifid.

Welke geschillen behandelt de Geschillencommissie UHK MKB-Rentederivaten?

Het UHK voorziet in de mogelijkheid om in enkele specifieke gevallen bindend advies te vragen. Daarvoor kunt u terecht bij de Geschillencommissie UHK MKB-Rentederivaten. Het betreft de volgende gevallen:

1. U kunt aantonen dat uw bank bij de aanbieding van herstel de zogeheten 'vaste kern' van uw rekening-courant verkeerd heeft vastgesteld, waardoor ten onrechte (een deel van) het rekening-courant wordt aangemerkt als een lening die door een rentederivaat kan worden afgedekt (zie paragraaf 3.3.4 onder c van het Herstelkader);

2. Uw bank heeft: 

a) juist wel of juist niet leningen in aanmerking genomen voor de afdekking van het rentederivaat terwijl dat volgens u onjuist is (zie paragraaf 3.3.4 onder d van het Herstelkader); of 

b) herstel van een overhedge aangeboden dat volgens u niet het gevolg heeft dat door u beoogd was bij het aangaan van de lening of het rentederivaat (zie paragraaf 3.3.7 van het Herstelkader)

3. U kunt aantonen dat uw bank zich bij de aanbieding van herstel ten onrechte op haar kredietafdekkingsbeleid heeft beroepen, als gevolg waarvan de bank ten onrechte geheel of gedeeltelijk geen coulancevergoeding heeft toegekend (zie paragraaf 3.4.6 van het Herstelkader);

LET OP: U kunt de Geschillencommissie UHK MKB-Rentederivaten alleen om bindend advies verzoeken in de bovengenoemde gevallen en wanneer u het aanbod van de bank hebt geaccepteerd. U verleent ‘finale kwijting’ met het accepteren van het aanbod, waardoor u aanvaardt dat ieder (mogelijk) geschil of verschil van inzicht tussen u en uw bank over het rentederivaat is afgewikkeld en afgedaan. Dit betekent dat de uitkomst van het bindend advies alleen nog invloed heeft op het punt waarover u bindend advies vraagt.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie UHK MKB-Rentederivaten.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatie

  • De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie UHK MKB-Rentederivaten?’. Hierin vindt u in het kort hoe de commissie werkt en wat de kosten van het behandelen van uw verzoek zijn.
  • Het reglement van de Geschillencommissie UHK MKB-Rentederivaten. Dit reglement vervangt het eerder op 9 augustus 2017 gepubliceerde reglement (welke het op 6 april 2017 gepubliceerde reglement verving). Dit reglement is gewijzigd om de volgende reden. Voor dossiers waarin de controle van het aanbod door de Dossierbeoordelaars achteraf wordt uitgevoerd (dus nadat het aanbod aan de MKB-Klant is gedaan), mogen de betreffende MKB-Klanten (ook) een Bindend Advies verzoek indienen nadat zij achteraf uitsluitsel hebben gekregen over de juistheid van het aanbod. In het gewijzigde reglement wordt dit gefaciliteerd.
  • Op www.derivatencommissie.nl vindt u ook nadere informatie, zoals antwoorden op veel gestelde vragen over het Herstelkader. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met ons via  telefoonnummer: 070 3105 383 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).