Jaarplan 2022 – brede context

Voortbouwen…

… op de ambities en resultaten van 2021 en verder gaan met het jaarplan 2022!

Burgers, en of dat nu consumenten, patiënten, ondernemers of andere rechtzoekenden zijn, raken al snel de weg kwijt in het doolhof van het recht. Het is van fundamenteel belang dat voor rechtzoekenden steeds duidelijk is welke toegangspoort voor hen het meest passend is. De (juridische) problemen dienen op een passende en doeltreffende wijze te worden opgelost én dragen daarmee bij aan duurzame oplossingen voor rechtzoekenden en de gehele samenleving. Dat is een belangrijk fundament voor een duurzaam herstel van het vertrouwen in de overheid en de rechtsstaat. De samenwerking tussen overheid, reguliere rechtspraak en laagdrempelige geschilleninstanties speelt daarin een belangrijke rol. Onze organisatie levert het tastbare vertrouwen van binnen en naar buiten. De samenleving - anno nu - heeft meer dan ooit behoefte aan de menselijke maat. Door het maatwerk dat wij leveren dragen wij positief bij aan deze menselijke maat. De mens achter de klacht nog meer centraal stellen zodat men beter uit de procedure komt dan dat men erin gaat. Altijd met een menselijke blik kijken naar het probleem, daar moeten wij gezamenlijk waakzaam op zijn binnen de mooie kaders van het recht.

De positie van De Geschillencommissie in de wereld van de Nederlandse rechtsbescherming behelst een diversiteit aan mogelijkheden voor klacht en geschiloplossing binnen uiteenlopende sectoren die zijn ondergebracht in haar twee stichtingen: de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB) elk met hun eigen bestuur. Elke dag staan de medewerkers op het bureau paraat om rechtzoekenden te faciliteren in de laagdrempelige toegang tot het recht via de 5 klachtenloketten en de 80 geschillencommissies. De circa 500 aan ons verbonden mediators, voorzitters, commissieleden, deskundigen en secretarissen zorgen op professionele én laagdrempelige wijze dat rechtzoekenden worden gehoord, hun verhaal kunnen doen en dat er een oplossing komt voor het probleem.
Klachten en geschillen worden in een zo vroeg mogelijk stadium opgelost. We vergroten de toegang tot het recht en zo worden duizenden dure en tijdrovende gerechtelijke procedures voorkomen. De Geschillencommissie vormt een belangrijk sluitstuk van de Nederlandse rechtspraak. Bijzondere waardering aan onze professionals en medewerkers die dat elke dag mogelijk maken.

Om klachten en geschillen op laagdrempelige, snelle en onafhankelijke wijze op te lossen op een kwalitatief hoog niveau, is het hoogstnoodzakelijk voortdurend te zoeken naar vernieuwing, verbetering of effectiviteit. Onze organisatie kan alleen in stand worden gehouden als ook de kosten structureel onder controle zijn.
In dit jaarplan leest u waar in 2022 de prioriteiten liggen waarbij we voortbouwen op de ingezette ambities en resultaten van 2021: onze positionering, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, ontwikkelingen binnen onze organisatie en het financiële stelsel. Gezien hun verwevenheid en het gros van de doelstellingen op beide Stichtingen betrekking heeft, ziet dit jaarplan zowel op de SGC als op de SGB.

Een concreet jaarplan met ambitie, urgentie en tegelijkertijd ook een haalbaar plan omdat onze medewerkers, professionals en bestuur elke dag vanuit hun hart en met veel empathie vol intekenen voor onze organisatie. Dat valt alleen maar te realiseren als daar ook voldoende overheidsmiddelen tegenover staan. Ook onze participerende organisaties, de overheid en vele andere betrokkenen zien en voelen onze organisatie als een waardevol maatschappelijk instituut. Het is een toekomstbestendige oproep aan ons allen om hier elke dag onvoorwaardelijk weer voor in te tekenen: De Geschillencommissie is voelbaar rechtvaardig voor iedereen!

Jacqueline Berkelaar
directeur De Geschillencommissie
september 2021

Klik hier om het hele jaarplan in brede context te lezen.


Wilt u de publieksversie van ons jaarplan lezen? Dan kunt u deze versie hier terugvinden.