Privacy

Privacybeleid

Wij hechten grote waarde aan het omgaan met uw persoonsgegevens. Hier informeren wij u hoe wij daarmee omgaan en wat uw rechten zijn.

Wie wij zijn

De Geschillencommissie faciliteert de klacht- en geschiloplossing van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB). Wij zijn gevestigd aan de Bordewijklaan 46, 2591 XR in Den Haag.

De Geschillencommissie faciliteert de volgende websites:

www.degeschillencommissie.nl (deze link leidt naar de website van de geschillencommissie)
www.degeschillencommissiezorg.nl (deze link leidt naar de website van de geschillencommissie zorg)
www.klachtenloket-kinderopvang.nl (deze link leidt naar het klachtenloket kinderopvang)
www.waardevolaangeslotenbij.degeschillencommissie.nl (deze link leidt naar de pagina om aan te sluiten bij de geschillencommissie)
www.klachtenloket-openbaarvervoer.nl (deze link leidt naar de website van het klachtenloket openbaar vervoer).

Als u opmerkingen, vragen of verzoeken heeft met betrekking tot het privacybeleid, dan kunt u contact ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Post: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 - 310 53 10
E-mail: privacy@degeschillencommissie.nl (deze link leidt naar het e-mail adres betreft het privacy beleid van de geschillencommissie).

Privacybeleid De Geschillencommissie

Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te verschaffen over hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt als u:

 • betrokken bent bij een klacht en/of geschil die bij ons in behandeling is (geweest);
 • als ondernemer, rechtstreeks of via uw lidmaatschap van een brancheorganisatie, bij ons bent of was aangesloten voor klachtafhandeling en/of geschilbeslechting;
 • informatie en/of advies aan ons vraagt;
 • een klacht over onze dienstverlening heeft;
 • een van onze websites bezoekt;

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en daarmee verenigbare doelen. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of daarvoor een wettelijke plicht bestaat;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verkrijgen persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens:

 • van u zelf of uw vertegenwoordiger;
 • van uw brancheorganisatie, als u als ondernemer via het lidmaatschap van deze brancheorganisatie bij ons bent aangesloten;
 • van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in het kader van de wettelijk verplichte aansluiting van houders in de kinderopvangsector.

De grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat:

 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de klacht- en/of geschiloplossing; of
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven in geval het gaat om medische gegevens; of
 • wij een gerechtvaardigd belang hebben om onze dienstverlening via onze websites te monitoren en te verbeteren.

Gebruik van uw persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

In het kader van de klacht- en/of geschiloplossing

PersoonsgegevensDoeleinden
-Naam
-Adres, postcode en woonplaats
-Geslacht
-Telefoonnummer
-E-mailadresDit kunnen ook de gegevens van een contactpersoon van een bedrijf zijn of de gegevens van een gemachtigde van een partij.

1) Om te communiceren met de betrokkenenen

2) Om de overeenkomst tot het oplossen van de klacht en/of het geschil uit te kunnen voeren

en

3) Klanttevredenheidsonderzoeken

Persoonsgegevens in documenten die een partij heeft opgestuurd in het kader van de klacht- en /of geschiloplossingOm de overeenkomst tot het oplossen van de klacht en/of het geschil uit te kunnen voeren.
Medische gegevensOm de klacht- en/of geschiloplossing in de zorgsector uit te kunnen voeren. Van deze gegevens kan alleen gebruik gemaakt worden als daarvoor toestemming is gegeven door de betrokken cliënt. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken. Dat kan eventueel wel gevolgen hebben voor de afhandeling van uw klacht en/of geschil.
BetaalgegevensOm het noodzakelijke betalingsverkeer te kunnen uitvoeren.
Indien u online toegang heeft tot uw dossier:InloggegevensOm het inloggen in het digitale dossier door de bevoegde persoon mogelijk te maken.Om misbruik door onbevoegden te voorkomen.
Indien u online toegang heeft tot uw dossier:IP-adres
Cookies
Om onze websites te monitoren en te verbeteren. Zie ook hieronder.

In het kader van de aansluiting als ondernemer bij een geschillencommissie en/of klachtenloket

Persoonsgegevens

Doeleinden

-Naam ondernemer
-Naam contactpersoon
-Adres, postcode en woonplaats
-Geslacht contactpersoon
-Telefoonnummer (contactpersoon)
-E-mailadres (contactpersoon)

1) Om te communiceren met de ondernemer;en

2) Om de overeenkomst tot aansluiting bij een geschillencommissie en/of klachtenloket uit kunnen voeren

en

3) Klanttevredenheidsonderzoeken

BetaalgegevensOm het noodzakelijke betalingsverkeer te kunnen uitvoeren.
InloggegevensOm het inloggen in de digitale registratie door de bevoegde persoon mogelijk te maken.
Indien u online toegang heeft tot uw dossier:InloggegevensOm het inloggen in het digitale dossier door de bevoegde persoon mogelijk te maken.Om misbruik door onbevoegden te voorkomen.
IP-adresCookiesOm onze websites te monitoren en te verbeteren. Zie ook hieronder.

 

In het kader van een informatie- en/of adviesaanvraag

Persoonsgegevens

Doeleinden

-Naam
-Adres, postcode en woonplaats
-Geslacht
-Telefoonnummer
-E-mailadres

1) Om de informatie- en/of adviesaanvraag af te kunnen handelen;en

2) Klanttevredenheidsonderzoeken

Indien de aanvraag via een van onze websites is ingediend:IP-adres
Cookies
Om onze websites te monitoren en te verbeteren. Zie ook hieronder.

 

In het kader van een klacht over onze dienstverlening

Persoonsgegevens

Doeleinden

-Naam
-Adres, postcode en woonplaats
-Geslacht
-Telefoonnummer
-E-mailadres

1) Om de klacht over onze dienstverlening af te kunnen handelen;en

2) Klanttevredenheidsonderzoeken

Indien de aanvraag via een van onze websites is ingediend:IP-adres
Cookies
Om onze websites te monitoren en te verbeteren. Zie ook hieronder.

 

In het kader van een bezoek aan een van onze websites (zonder in te loggen in het digitale dossier en/of de digitale registratie. Zie daarvoor hierboven.)

Persoonsgegevens

Doeleinden

IP-adresCookiesOm onze websites te monitoren en te verbeteren. Zie ook hieronder.

 

Cookies en andere online technologieën

Wij kunnen cookies en andere technologieën gebruiken om informatie over uw websitebezoek en klikgedrag op onze websites te verzamelen. Uw IP-adres van uw computer kan ook geregistreerd worden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische analyses. Raadpleeg ons Cookiebeleid (deze link leidt naar ons cookiebeleid) voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

Sollicitanten

Gegevens van sollicitanten worden vertrouwelijk bewaard en zorgvuldig behandeld.
Met toestemming van de sollicitant kunnen referenties gevraagd worden.
Indien een assessment deel uitmaakt van de selectieprocedure, wordt er gehandeld conform de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) (deze link leidt naar de website van het Nederlands Instituut van Psychologen).
Zodra de selectieprocedure is afgerond worden de sollicitatiebrieven en CV’s van de andere sollicitanten vernietigd. Voor alle sollicitatiegegevens geldt een bewaartermijn van 4 weken zonder toestemming van de sollicitant. Met toestemming van de sollicitant geldt een bewaartermijn van 1 jaar. Na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijnen worden de betreffende gegevens verwijderd.
De sollicitant kan aan De Geschillencommissie om vernietiging van zijn of haar persoonsgegevens vragen.
De Geschillencommissie bewaart geen gegevens van sollicitanten voor een eventuele vervulling van een toekomstige vacature.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.
In het kader van een klachtafhandeling bij een van de klachtenloketten worden uw persoonsgegevens zo nodig verstrekt aan de wederpartij. Voor zover dat aan de orde is ontvangt ook de klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Zorg of een mediator uw gegevens.

In het kader van een geschilbeslechting bij een geschillencommissie worden uw persoonsgegevens verstrekt aan de andere partij in het geschil, de leden van de geschillencommissie, de eventuele secretaris van de geschillencommissie en de eventueel door de geschillencommissie ingeschakelde deskundige. Ook de brancheorganisatie die de geschillencommissie heeft ingesteld kan gegevens van ons ontvangen, bijvoorbeeld in het kader van de nakomingsgarantie die zij verstrekken. Een aan de geschillencommissie deelnemende branche- of consumentenorganisatie kan uitspraken van de geschillencommissie in niet-geanonimiseerde vorm van ons ontvangen. In het kader van het uitvoeren van de nakomingsregeling - wanneer de andere partij de uitspraak niet nakomt - worden er ook persoonsgegevens verstrekt aan de brancheorganisatie.

In het kader van de wettelijk verplichte aansluiting van houders in de kinderopvangsector kunnen er gegevens worden verstrekt aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Ondersteuning bedrijfsvoering
Wij maken gebruik van verschillende bedrijven die onze bedrijfsvoering op technologisch gebied ondersteunen. Deze bedrijven zijn in het kader van hun dienstverlening aan ons in meer of minder mate in staat kennis te nemen van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven hebben wij een overeenkomst gesloten over de omgang met en de beveiliging van uw persoonsgegevens. Daaraan staat onder meer dat zij geen gebruik mogen maken van uw persoonsgegevens voor eigen doeleinden.

(Wetenschappelijk) onderzoek
In het kader van (wetenschappelijk) onderzoek verlenen wij onderzoekers toegang tot dossiers en/of uitspraken van de geschillencommissie, waardoor zij mogelijk kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens. Deze toegang wordt alleen verleend als de onderzoekers een geheimhoudingsverklaring hebben getekend. Een onderzoek als hier bedoeld omvat ook een onderzoek door of in opdracht van de overheid in het kader van een subsidieverlening.

Aan andere derden zullen wij uw persoonsgegevens niet verstrekken, tenzij daarvoor een wettelijke plicht bestaat.

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard

Wij houden uw gegevens bij zolang als nodig is voor doeleinden zoals die hierboven zijn beschreven en daarna voor zo lang als nodig is om ondersteuning te bieden voor rapportages en analyses ten behoeve van onze bedrijfsvoering of voor zolang daartoe een wettelijke plicht bestaat.

Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om te verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te beperken of te verwijderen. U heeft ook het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Indien voor de verwerking van gegevens uw instemming nodig is, kan uw instemming ten alle tijde worden ingetrokken.

Wilt u van een van deze rechten uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 - 310 53 10
E-mail: privacy@degeschillencommissie.nl (deze link leidt naar het e-mail adres betreft het privacy beleid van de geschillencommissie).

Om misbruik te voorkomen vragen wij u bij een verzoek u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie de BSN en de pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Wanneer het langer duurt dan een maand, zullen wij u dat laten weten en u op de hoogte houden.

Beveiligen en bewaren

Wij hebben gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat, of op een ongeoorloofde manier wordt gebruikt of bekeken. Wij zorgen er voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Degenen die uw informatie verwerken, doen dit alleen op een toegestane manier en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Wij beschikken eveneens over passende procedures in geval van een (vermoeden van) inbreuk op de gegevensbeveiliging. Wij zullen u op de hoogte brengen in geval van een (vermoeden van) inbreuk in verband met uw persoonsgegevens, wanneer het waarschijnlijk is dat deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden. Ook de toezichthoudende autoriteit(en) zullen wij hierover informeren wanneer dat wettelijk verplicht is.

Hoe te klagen

We hopen dat we elke vraag of bezorgdheid over ons gebruik van uw informatie kunnen oplossen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens beheren, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 20 juli 2020.