Adviesrecht

Technische correctie feitelijk prijsverhoging waarvoor Oudercommissie advies moet worden gevraagd. Bij andere adviesaanvraag heeft Oudercommissie termijn laten verlopen, niet-ontvankelijk.

Waar gaat de uitspraak over? Samenvatting De oudercommissie is gevraagd om een advies te geven over de voorgestelde tariefsverhoging per 1 januari 2023. De oudercommissie heeft verschillende keren verzocht om aanvullende informatie van de ondernemer, waarmee de door de ondernemer voorgestelde tariefsverhoging wordt onderbouwd. De oudercommissie is van mening dat de ondernemer daarna alsnog onvoldoende […]

Lees verder

Klachten oudercommissie over informatie prijsstijging en aanbod activiteiten onterecht

Onderwerp van het geschil De oudercommissie kreeg te weinig inzicht in de financien van de onderneming voor een goed advies over de prijsstijging. De prijsstijging blijkt hoger dan gangbaar volgens de BOinK benchmark. Ook vindt de oudercommissie dat het activiteitenaanbod te beperkt is. De commissie is van mening dat de ondernemer de oudercommissie voldoende informatie […]

Lees verder

Oudercommissie heeft voldoende informatie nodig om advies te kunnen geven. De ondernemer moet ook informatie over de vestigingen inzichtelijk maken.

Onderwerp van het geschil De oudercommissie wil graag informatie over de specifieke vestiging om advies te kunnen geven over de tariefstijging. De ondernemer deelt alleen de landelijke informatie (over alle vestigingen). Volgens de wet moet de ondernemer de oudercommissie de gelegenheid geven om advies te geven, onder meer over prijswijzigingen. De ondernemer moet de oudercommissie […]

Lees verder

Oudercommissie: Oudercommissie moet concreet aangeven waarover zij klaagt

Onderwerp van het geschil De oudercommissie wenst in algemene zin een uitspraak van de commissie te verkrijgen over de wijze waarop de ondernemer invulling geeft aan het adviesrecht. Deze klacht is te algemeen en niet concreet genoeg geformuleerd om tot een eventuele gegrondverklaring te (kunnen) leiden. De oudercommissie beklaagt zich over de niet-naleving van de […]

Lees verder

Ondernemer kan oudercommissie geen specificatie per locatie geven

Onderwerp van het geschil De ondernemer vraagt alle oudercommissies van de verschillende vestigingen om advies over een geplande tariefsverhoging. Een oudercommissie vraagt om de cijfers van haar locatie, maar krijgt alleen de landelijke cijfers. Daarna geeft de oudercommissie een negatief advies over de verhoging, dat de ondernemer niet volgt. De oudercommissie vraagt zich af of […]

Lees verder

Oudercommissie geen adviesrecht over gewijzigde huisregel

Onderwerp van het geschil Een gewijzigde openingstijd is in feite een aanscherping van de al geldende aanvangstijd van 8.30 uur. Dat ouders hun kinderen niet meer vanaf 8.15 uur mogen brengen, maar pas vlak voor 8.30 uur is een veranderde huisregel. Daarover heeft de oudercommissie geen adviesrecht. In de communicatie over deze aanscherping was de […]

Lees verder

Ondernemer mag afwijken van advies oudercommissie over tariefswijziging

De ondernemer heeft aan de oudercommissie advies gevraagd over een voorgenomen tariefswijziging. De oudercommissie was het niet eens met de hoogte van de door de ondernemer gehanteerde inflatiecorrectie. De ondernemer heeft een mate van vrijheid bij het bepalen van de tariefsverhoging, zolang deze binnen redelijke grenzen blijft. De verhoging is voldoende onderbouwd en de ondernemer […]

Lees verder

Oudercommissie heeft recht op tijdige informatie voor het uitbrengen van advies

Onderwerp van het geschil De ondernemer communiceert niet met de oudercommissie over gewijzigde openingstijden voor de buitenschoolse opvang als gevolg van gewijzigde schooltijden. De communicatie tussen partijen kon veel beter en de adviesaanvraag was veel te laat. De oudercommissie kan daarom geen advies geven. De ondernemer erkent dat hij steken heeft laten vallen in de […]

Lees verder

Ondernemer neemt advies oudercommissie over prijsaanpassing niet over.

Onderwerp van het geschil De ondernemer volgde het advies van de oudercommissie deels  op, maar niet het advies over de tariefsaanpassing. De oudercommissie wil dat de ondernemer dit  op een andere manier berekent en een deel van de verhoging terugdraait. Volgens de oudercommissie moet er een correctie op schatting van kosten plaatsvinden indien deze lager […]

Lees verder