Beëindiging / opzegging

Geschil ligplaatsverhuur: Oordeel inzake opzegging en restitutie

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil draait om een ligplaatsverhuur vanaf 1 juni 2022, opgezegd door de consument in februari 2023 vanwege financiële redenen. Hij verzocht om restitutie van de betaalde huur voor 2023, wat de ondernemer weigerde volgens HISWA-voorwaarden. De consument bood aan het contract over te dragen aan een nieuwe huurder, wat […]

Lees verder
  • 13 november 2023
  • Water

Opgezegde overeenkomst hoeft niet te worden gerestitueerd door ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? Partijen hebben op 29 januari 2019 een huurovereenkomst afgesloten voor een stallingsplaats inclusief gebruik van de helling voor een jaar, die overeenkomst is telkens zonder opzegging stilzwijgend verlengd. De consument heeft de (reeds betaalde) huurperiode twee weken van tevoren opgezegd. Omdat de huurovereenkomst is opgezegd wil consument een gedeeltelijke vergoeding […]

Lees verder

Consument was in de veronderstelling dat hij maandelijks kon opzeggen, maar het betrof een jaarcontract

Waar gaat de uitspraak over? Tijdens de covidpandemie heeft de consument een ligplaats afgenomen bij de ondernemer. De consument zou hieraan voorafgaand hebben medegedeeld dat hij zijn reis wilde hervatten zodra de grenzen weer open zouden gaan. De consument was in de veronderstelling dat hij een zogenoemde lang-tijdelijke passant was, zodat hij maandelijks kon opzeggen. […]

Lees verder

Eenzijdige beëindiging van vast contract

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de overeenkomst met klager eenzijdig beëindigd, waartegen klager bezwaar heeft aangetekend. Het gaat om een vast contract. Klager stelt schade te hebben geleden wegens de opzegging, omdat de klager een overeenkomst heeft gesloten met een andere energieleverancier die aanzienlijk hogere tarieven hanteert. De ondernemer stelt dat er […]

Lees verder

Weigeringsgronden bij opzegging overeenkomst door consument

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat hij de overeenkomst met de ondernemer wil opzeggen, maar dat de ondernemer dit kennelijk niet accepteert. Daarbij beroept de consument zich op de algemene voorwaarden. De ondernemer meent dat hij geen gevolg hoeft te geven aan een opzegging van de consument, omdat beëindiging van de […]

Lees verder

Geen grond voor ontbinding overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over de levering van telefoon en televisie. Nadat de ondernemer heeft geprobeerd de verbinding te verbeteren, is de consument overgestapt naar een andere provider. De ondernemer is niet akkoord gegaan met de ontbinding. De commissie stelt vast dat de ondernemer niet in gebreke is gesteld, dus dat […]

Lees verder

onvoldoende informeren student over wijziging van structuur opleiding op korte termijn.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 31 januari 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een opleiding SPD Bedrijfsadministratie. De opleiding is gestart in januari 2017. Het geschil betreft de verschuldigdheid van lesgeld en examengeld. De consument heeft op 7 […]

Lees verder

Beide partijen valt een verwijt te maken over de gang van zaken: ondernemer had in moeten gaan op verzoek consument om toelatingstest te doen, consument had minder snel op moeten geven.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een door de consument bij de ondernemer gevolgde opleiding (eerste jaar) Spaans waarmee de consument in september 2014 is gestart. De consument heeft haar klacht (voor de eerste keer) op 7 oktober 2014 voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument […]

Lees verder

Frequent wijzigen van locatie/tijdstip opleiding. Redelijkheid en billijkheid brengt met zich dat ondernemer gelet op situatie in contact had moeten treden met student om te zoeken naar oplossing.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 3 november 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verzorgen van de tweejarige masteropleiding Management, Cultuur en Verandering specialisatie Organisatiepsychologie (hierna: de MCC-opleiding) tegen de betaalde prijs van € 19.792,36. Het onderwijs is aangevangen op 22 […]

Lees verder

consument had zelf beter moeten informeren naar inhoud cursus; te laat geannuleerd, kosten zijn verschuldigd

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de weigering van de ondernemer om de ontbinding door de consument van de tussen partijen op 24 januari 2017 gesloten onderwijsovereenkomst, waarmee een cursusbedrag van € 266,70 gemoeid is, te aanvaarden. De consument heeft op 15 februari 2017 zijn klachten schriftelijk bij de ondernemer neergelegd. De […]

Lees verder