Beëindiging / opzegging

onvoldoende informeren student over wijziging van structuur opleiding op korte termijn.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 31 januari 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een opleiding SPD Bedrijfsadministratie. De opleiding is gestart in januari 2017. Het geschil betreft de verschuldigdheid van lesgeld en examengeld. De consument heeft op 7 […]

Lees verder

Beide partijen valt een verwijt te maken over de gang van zaken: ondernemer had in moeten gaan op verzoek consument om toelatingstest te doen, consument had minder snel op moeten geven.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een door de consument bij de ondernemer gevolgde opleiding (eerste jaar) Spaans waarmee de consument in september 2014 is gestart. De consument heeft haar klacht (voor de eerste keer) op 7 oktober 2014 voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument […]

Lees verder

Frequent wijzigen van locatie/tijdstip opleiding. Redelijkheid en billijkheid brengt met zich dat ondernemer gelet op situatie in contact had moeten treden met student om te zoeken naar oplossing.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 3 november 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verzorgen van de tweejarige masteropleiding Management, Cultuur en Verandering specialisatie Organisatiepsychologie (hierna: de MCC-opleiding) tegen de betaalde prijs van € 19.792,36. Het onderwijs is aangevangen op 22 […]

Lees verder

consument had zelf beter moeten informeren naar inhoud cursus; te laat geannuleerd, kosten zijn verschuldigd

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de weigering van de ondernemer om de ontbinding door de consument van de tussen partijen op 24 januari 2017 gesloten onderwijsovereenkomst, waarmee een cursusbedrag van € 266,70 gemoeid is, te aanvaarden. De consument heeft op 15 februari 2017 zijn klachten schriftelijk bij de ondernemer neergelegd. De […]

Lees verder

geen sprake van annulering/opzegging van de overeenkomst. Consument is (mede) akkoord gegaan met locatie door het volgen van onderwijs aldaar en betaling

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten van de (op initiatief van de consument beëindigde) opleiding Doktersassistente waarvoor de consument zich op 13 augustus 2014 bij de ondernemer heeft aangemeld.    De consument heeft op 14 augustus 2014 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Het standpunt van de consument Het standpunt van […]

Lees verder

leerling heeft de opleiding voorbarig beëindigd. Zij had problemen niet alleen met docent moeten bespreken.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een avondopleiding hairstylist dames. De consument heeft een bedrag van € 560,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Na het tekenen van de overeenkomst zijn mij voorwaarden bekend gemaakt die mij niet vooraf […]

Lees verder

Door het beëindigen van de accreditatie heeft de ondernemer de voorwaarden waaronder de consument de studie bij de ondernemer is aangevangen gewijzigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de consument gewenste kosteloze beëindiging van haar studie HBO Bedrijfskundige Informatica bij de ondernemer. De consument heeft haar klacht op 15 maart 2015 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In 2014 ben ik […]

Lees verder

Keuze voor de specifieke (achteraf ongeschikt gebleken) lesvariant aan beide partijen gelijkelijk te verwijten

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de al dan niet verschuldigdheid door de consument van het door de ondernemer bij haar bij factuur van 15 mei 2014 in rekening gebrachte bedrag van € 1.045,– te zake de module ‘Productietechnologie’, onderdeel van de opleiding Industrieel Ontwerpen. De consument heeft op 13 juni 2014 schriftelijk aan […]

Lees verder

Overeenkomst is door consument niet tijdig opgezegd; vereiste aan een opzegging (aangetekend)

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de consument de tussen hen gesloten studieovereenkomst tijdig en op de juiste wijze heeft opgezegd, ook gezien de in haar ogen tekortschietende kwaliteit van het haar geboden onderwijs. De consument heeft op 25 oktober 2013 haar klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Door de consument […]

Lees verder

Opzegging abonnement bij verhuizing

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de opzegging van het abonnement.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat hij op 30 juni 2008 via de website van [een postverhuisservice] zijn verhuizing per 1 september 2008 heeft doorgegeven. Per brief van 24 juli 2008 heeft de consument […]

Lees verder