bejegening

Beëindiging begeleidingsovereenkomst gerechtvaardigd door grensoverschrijdend gedrag cliënt

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over spanningen tussen bewoners van de woonruimte en tussen bewoners en begeleiders. Naar aanleiding van die spanningen heeft de cliënt een bord gebroken doordat deze te hard op tafel werd gezet en uiteindelijk zijn er conflicten ontstaan. De zorgaanbieder heeft de begeleidingsovereenkomst beëindigd. De cliënt wenst een […]

Lees verder

Verergering oorklachten klaagster na gehooronderzoek is onwaarschijnlijk

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over het ontstaan van nieuwe heftige oorklachten en het verergeren van bestaande oorklachten na een gehooronderzoek (stapediusreflexmeting) in opdracht van de KNO-arts van de zorgaanbieder en over het gebrek aan aandacht en begrip van de KNO-arts in de benadering van de klaagster. De zorgaanbieder stelt dat het […]

Lees verder

Commissie kan klacht niet behandelen vanwege tbs-regime

Waar gaat de uitspraak over De cliënt verblijft bij de zorgaanbieder op grond van een tbs-maatregel. Hij is teruggeplaatst voor een time-out naar een gesloten afdeling bij verweerder. De cliënt is het niet eens met deze terugplaatsing. De klacht richt zich op de behandeling van cliënt en het daarop van toepassing zijnde Tbs-regime. Volgens de […]

Lees verder

Onheuse bejegening door anesthesioloog leidt tot onredelijke behandeling, cliënt krijgt schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over De manier waarop een anesthesioloog met de cliënte omging (bejegening) was niet juist. Daardoor kan zij niet meer terecht bij het desbetreffende ziekenhuis voor behandeling. De cliënte moet extra zorgkosten maken voor een verdere behandeling bij een ander ziekenhuis. De commissie oordeelt dat de anesthesioloog niet heeft gehandeld zoals van […]

Lees verder

Cliënte voelde zich niet gehoord en serieus genomen door zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over Cliënte voelde zich niet gehoord en serieus genomen door zorgaanbieder. Commissie acht die klacht gegrond. Zorgaanbieder heeft zich optimaal ingespannen om in contact te komen met cliënte of haar familie. Communicatie heeft wel te wensen overgelaten. Verder acht de commissie dat de zorgaanbieder een zorgvuldige afweging heeft gemaakt rondom de […]

Lees verder

Niet vast staat dat de zorgaanbieder tekort is geschoten in bejegening van de cliënt

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Maasziekenhuis Pantein B.V., gevestigd te Beugen (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De Geschillencommissie heeft geen zitting gehouden, omdat partijen te […]

Lees verder