Beroepsgeheim / geheimhoudingsplicht

  • Home >>
  • Beroepsgeheim / geheimhoudingsplicht

Medisch beroepsgeheim niet geschonden en cliënt is niet van noodzakelijke medische zorg onthouden

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder zijn klacht niet heeft behandeld. Ook stelt hij dat de zorgaanbieder zijn medisch beroepsgeheim heeft geschonden door informatie met de politie te delen. Daarnaast stelt hij dat hem noodzakelijke medische zorg is onthouden toen hij op de gesloten afdeling opgenomen wilde […]

Lees verder

Er bestaat geen algemeen recht van kinderen op informatie over de gezondheidssituatie van één van hun ouders. De vader was tot zijn overlijden wilsbekwaam en had een ander dan één van zijn dochters tot eerste contactpersoon aangewezen. Het ziekenhuis kan daarom niet worden verweten dat zij niet met klaagster heeft gecommuniceerd. Daarvoor ontbrak de toestemming. Na het overlijden van de vader waren er geen zwaarwegende omstandigheden voor het doorbreken van een beroepsgeheim van de zorgaanbieder

In het geschil tussen [Klaagster], nabestaande van [naam], wonende te [plaats], en Stichting Ziekenhuisgroep Twente, gevestigd te Almelo, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. […]

Lees verder

De zorgaanbieder heeft haar beroepsgeheim geschonden door – zonder toestemming van de cliënte – bij de aangifte bij de politie de suïcidale gedachten en het dreigen met zelfmoord van cliënte te vermelden. De zorgaanbieder had zich bij de aangifte moeten toespitsen op slechts de feiten en het incident waarop de aangifte zag

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Parnassia Groep B.V., gevestigd te Den Haag, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de […]

Lees verder

De gynaecoloog heeft de geheimhoudingsplicht geschonden door aan de spermadonor mee te delen dat cliënte hiv-positief was. Tijdens het gesprek was er geen noodzaak of een ander zwaarder wegend belang om over de hiv-problematiek te spreken. Cliënte heeft recht op een vergoeding van immateriële schade

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en de Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia, gevestigd te Rotterdam,(verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de stukken, die partijen […]

Lees verder