Depot

Vrijvallen depot. Zijn er 3 maanden na oplevering nog (garantie)gebreken, dan mag vrijvallen worden opgeschort. Aard depot/bankgar. (5%) is dat consument stok achter de deur heeft om herstel af te dwingen.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage In conventie en reconventie De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten koop-/ aannemingsovereenkomst met toepasselijkheid van de Garantie- en waarborgregeling eengezinshuizen E2003 en de bijbehorende bijlage A, versie 1 januari 2003 (hierna te […]

Lees verder

Geen discussie tussen partijen over tekortkoming ondernemer, slechts over de wijze van compenseren. Geen depotstorting vereist

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 3 december 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het schuren en oliën van een parketvloer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.500,–. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op of omstreeks 18 januari 2010.   Beoordeling van het […]

Lees verder
  • 28 mei 2013
  • Wonen

Uit dossier blijkt nergens dat partijen zijn overeengekomen dat depotstorting achterwege kan blijken.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 29 april tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een keuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 10.280,–. De levering vond plaats op of omstreeks 21 juli 2009. De consument heeft op 22 juli 2009 de […]

Lees verder
  • 28 mei 2013
  • Wonen

Ter zitting blijkt dat nog depot moet worden gestort. Onbekendheid ondernemer met regel dat hij toestemming moet verlenen voor afzien van depotstorting betekent niet dat ondernemer hiermee instemt.

Beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen.   Overeenkomstig de bij vermeld tussenadvies genomen beslissing heeft de consument een bedrag van € 3.657,30, zijnde de in rekening gebrachte meerwerkzaamheden met vermindering van de reeds door de ondernemer aangeboden restituties, bij de commissie in depot gestort. Hiermede heeft de consument voldaan aan de formaliteiten […]

Lees verder
  • 4 juli 2007
  • Wonen