Factuur

Bemiddelingsovereenkomst bij verkoop; indiening van een zogenoemde “fake factuur” bij faillissementsaanvraag; in dit geval geen sprake van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.

Onderwerp van de klacht De klacht betreft de vraag of beklaagde tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door een derde te ondersteunen in diens faillissementsaanvraag gericht tegen [bedrijfsnaam klagers] met de indiening van een zogenoemde “fake factuur”. Standpunt van de klagers Het standpunt van de klagers luidt als volgt. Klagers stellen dat beklaagde tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. […]

Lees verder

Dat makelaar ook recht zou hebben op bemiddelingskosten indien de koop door de consument niet zou doorgaan, is niet aangetoond. Geen bewijs van een taxatieopdracht.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de nota’s van de ondernemer terzake van bemiddeling en taxatie. Door de consument is een bedrag van € 1.426,25 in depot gestort.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft in strijd met de afspraak een factuur gezonden […]

Lees verder

Manipulatie, intimidatie en misbruik van persoonlijke omstandigheden zijn onvoldoende onderbouwd. Consument werkt aan de verkooptransactie en heeft daarom geen aanspraken meer op de ondernemer.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de nota’s van de ondernemer inzake bemiddeling bij verkoop.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft volgens de consument, zakelijk weergegeven, de consument bewogen akkoord te gaan met een bod op zijn woning van […]

Lees verder

De commissie volgt de ondernemer in diens uitleg van de handgeschreven bijschrijving in de overeenkomst: waardebon geldt alleen voor courtage, niet bij intrekking opdracht.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de ondernemer gehouden is een korting van € 500,– te geven. Door de consument is een bedrag van € 500,– in depot gestort.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft in strijd met de […]

Lees verder

Een van de gebruikelijke voorwaarden afwijkende regeling omtrent de vergoeding van de kosten moet de makelaar duidelijk verwoorden en schriftelijk /in elektronische vorm aan de consument presenteren

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft door de consument gestelde in rekening gebrachte activiteiten die niet zijn verricht.   De consument heeft een bedrag van € 1.184,05 niet betaald en in depot gestort onder de commissie.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De […]

Lees verder

De kosten zijn uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd. De in de factuur gespecificeerde posten worden alle genoemd in de schriftelijke overeenkomst en zijn dan ook verschuldigd.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de ondernemer in rekening gebrachte intrekkingkosten en beëindiging van de overeenkomst.   Standpunt van de consument   De consument heeft in het vragenformulier een opsomming van klachten gegeven die alle de kwaliteit van de dienstverlening door de ondernemer betreffen. De klachten zullen hierna in de […]

Lees verder

In de algemene voorwaarden van de NVM is de ondernemer verplicht de condities waaronder de dienstverlening wordt verricht schriftelijk of elektronisch vast te leggen in een opdrachtformulier. Nu onduidelijkheid is ontstaan over de strekking van de niet vastgelegde nadere afspraken over de beloning, is er reden de uitleg in het voordeel van de consument te volgen.

Onderwerp van het geschil   De consument klaagt over facturering in strijd met gemaakte afspraken.   De consument heeft een bedrag van € 511,70 niet betaald en in depot gestort onder de commissie.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat de […]

Lees verder

In de schriftelijke overeenkomst wordt de mogelijkheid geboden maximale bedragen in te vullen die door de ondernemer als kosten voor rekening van de consument mogen worden gemaakt. Dit is echter niet gebeurd.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het verwijt van de consument aan de ondernemer dat deze in strijd met de overeenkomst kosten in rekening brengt na het intrekken van de opdracht.   De consument heeft een bedrag van € 285,46 niet betaald en bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van de […]

Lees verder

Tot welke betalingsverplichting de overeenkomst voert dient te blijken uit de onderlinge samenhang tussen de door de ondernemer aangehaalde relevante bepalingen uit de overeenkomst en de betekenis die daar redelijkerwijs aan is toe te kennen.

Onderwerp van het geschil  Het geschil betreft de door de ondernemer in rekening gebracht kosten na tussentijdse beëindiging van de bemiddelingsopdracht. De consument heeft een bedrag van € 818,25 in depot gestort.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft mij de overeenkomst voorgelezen op […]

Lees verder

Bij het afsluiten van een nadere overeenkomst, die afwijkt van de oorspronkelijke overeenkomst, dient de ondernemer die schriftelijk vast te leggen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de nota van de ondernemer na intrekking van de opdracht.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft volgens de consument, zakelijk weergegeven, de consument toegezegd dat de bemiddelingsopdracht kosteloos kon worden ingetrokken. Niettemin heeft de ondernemer in […]

Lees verder