Factuur

Schending informatieplicht ondernemer over prijsverhoging

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer is professionele partij en heeft een informatieplicht om juist en correct te informeren over de kosten zoals deze bekend zijn, maar ook aanstaande wijzigingen kenbaar te maken. Informatieplicht is geschonden. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de voor de consument onverwachte verplichte stijging van afname van […]

Lees verder

Bemiddelingsovereenkomst bij verkoop; indiening van een zogenoemde “fake factuur” bij faillissementsaanvraag; in dit geval geen sprake van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.

Onderwerp van de klacht De klacht betreft de vraag of beklaagde tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door een derde te ondersteunen in diens faillissementsaanvraag gericht tegen [bedrijfsnaam klagers] met de indiening van een zogenoemde “fake factuur”. Standpunt van de klagers Het standpunt van de klagers luidt als volgt. Klagers stellen dat beklaagde tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. […]

Lees verder

Een van de gebruikelijke voorwaarden afwijkende regeling omtrent de vergoeding van de kosten moet de makelaar duidelijk verwoorden en schriftelijk /in elektronische vorm aan de consument presenteren

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft door de consument gestelde in rekening gebrachte activiteiten die niet zijn verricht.   De consument heeft een bedrag van € 1.184,05 niet betaald en in depot gestort onder de commissie.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De […]

Lees verder

De kosten zijn uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd. De in de factuur gespecificeerde posten worden alle genoemd in de schriftelijke overeenkomst en zijn dan ook verschuldigd.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de ondernemer in rekening gebrachte intrekkingkosten en beëindiging van de overeenkomst.   Standpunt van de consument   De consument heeft in het vragenformulier een opsomming van klachten gegeven die alle de kwaliteit van de dienstverlening door de ondernemer betreffen. De klachten zullen hierna in de […]

Lees verder

In de algemene voorwaarden van de NVM is de ondernemer verplicht de condities waaronder de dienstverlening wordt verricht schriftelijk of elektronisch vast te leggen in een opdrachtformulier. Nu onduidelijkheid is ontstaan over de strekking van de niet vastgelegde nadere afspraken over de beloning, is er reden de uitleg in het voordeel van de consument te volgen.

Onderwerp van het geschil   De consument klaagt over facturering in strijd met gemaakte afspraken.   De consument heeft een bedrag van € 511,70 niet betaald en in depot gestort onder de commissie.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat de […]

Lees verder

In de schriftelijke overeenkomst wordt de mogelijkheid geboden maximale bedragen in te vullen die door de ondernemer als kosten voor rekening van de consument mogen worden gemaakt. Dit is echter niet gebeurd.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het verwijt van de consument aan de ondernemer dat deze in strijd met de overeenkomst kosten in rekening brengt na het intrekken van de opdracht.   De consument heeft een bedrag van € 285,46 niet betaald en bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van de […]

Lees verder

Tot welke betalingsverplichting de overeenkomst voert dient te blijken uit de onderlinge samenhang tussen de door de ondernemer aangehaalde relevante bepalingen uit de overeenkomst en de betekenis die daar redelijkerwijs aan is toe te kennen.

Onderwerp van het geschil  Het geschil betreft de door de ondernemer in rekening gebracht kosten na tussentijdse beëindiging van de bemiddelingsopdracht. De consument heeft een bedrag van € 818,25 in depot gestort.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft mij de overeenkomst voorgelezen op […]

Lees verder

Bij het afsluiten van een nadere overeenkomst, die afwijkt van de oorspronkelijke overeenkomst, dient de ondernemer die schriftelijk vast te leggen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de nota van de ondernemer na intrekking van de opdracht.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft volgens de consument, zakelijk weergegeven, de consument toegezegd dat de bemiddelingsopdracht kosteloos kon worden ingetrokken. Niettemin heeft de ondernemer in […]

Lees verder

Het feit dat de consument de overeenkomst niet voor de ondertekening heeft doorgelezen komt voor haar risico. Dat de kwaliteit van de dienstverlening een korting op de courtage zou rechtvaardigen, is onvoldoende onderbouwd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de nota van de ondernemer en de kwaliteit van de dienstverlening door de ondernemer. Door de consument is een bedrag van € 2.748,90 in depot gestort.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft volgens de consument, zakelijk […]

Lees verder

Uit de feiten, een actieve bemoeienis gedurende lange tijd onder aansturing en instructie van de consument, vloeit voort dat er een bemiddelingsovereenkomst kan worden aangenomen. De inhoud van de overeenkomst is evenwel niet komen vast te staan. Niettemin is de consument op grond van de wet een redelijk loon verschuldigd.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft door de consument betwiste factuur ad € 3.793,12 terzake van bemiddeling bij aankoop van een woning. Volgens de consument is geen overeenkomst gesloten.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer brengt zonder overeenkomst kosten in […]

Lees verder