Informatieplicht

Informatieplicht zorgaanbieder over wassen van kleding

Waar gaat de uitspraak over Wassen van kleding behoort tot de behandelingsovereenkomst nu de zorgaanbieder dat aanbiedt. Zorgaanbieder heeft een informatieplicht over de wijze waarop de kleding wordt gewassen. De toestand (gekreukt en verfomfaaid) waarin de kleding zich bij terug levering bevindt is van onvoldoende kwaliteit. Het is niet aannemelijk geworden dat de kleding is […]

Lees verder

Commissie bevoegd. Ook niet-opdrachtgevers kunnen onder omstandigheden klagen bij de commissie. Notaris heeft consument ten onrechte niet geinformeerd over het stiefouderwilsrecht.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening. Klaagster heeft op 13 april 2016 de klacht voorgelegd aan de notaris. Standpunt van klaagster Klaagster heeft haar klachten vermeld in het door haar op 10 maart 2017 ingevulde klachtenformulier en de daarbij behorende bijlagen, waarvan de kern puntsgewijs – kort en zakelijk – […]

Lees verder

Afhandeling nalatenschap. Notaris kon gevraagde informatie niet achterhalen en had de consument daarover moeten informeren.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet verschaffen van informatie in het kader van de nalatenschap van de vader van klaagster. Klaagster heeft op 11 april 2016 de klacht voorgelegd aan de notaris. Standpunt van klaagster Klaagster heeft haar klachten vermeld in het door haar op 7 februari 2017 ingevulde klachtenformulier en de […]

Lees verder

“Kosten koper” betekent niet dat alle werkzaamheden die door de notaris moeten worden verricht per definitie voor rekening komen van de koper komen. Informatie- en zorgplicht notaris. Informatie- en onderzoeksplicht van partijen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de declaratie van de notaris en de dienstverlening van de notaris, alsmede een vergoeding van schade. De cliënt heeft een bedrag van € 2.335,91 onbetaald gelaten en dit bedrag bij de commissie in depot gestort. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie […]

Lees verder

Afwikkeling nalatenschap. Het verstrekken van informatie en het verlenen van inzage in de rekeningen is een verplichting van de executeur en niet een verplichting van de notaris.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening door de notaris bij de afwikkeling van een nalatenschap. Standpunt van de cliënte Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht, zoals ter zitting nader toegelicht, op het volgende neer. De cliënte treedt […]

Lees verder

Rol notaris depotakte. Hij heeft daarin niet een actievere rol, anders dan de plicht het depot af te wikkelen en uit te betalen conform de door partijen overeengekomen voorwaarden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening door de notaris. De cliënt meent dat de notaris hem niet goed geadviseerd heeft. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht, zoals ter zitting nader toegelicht, op het […]

Lees verder

zorgplicht notaris: In de gegeven omstandigheden mocht de notaris volstaan met het informeren van de makelaar van de cliënte over het niet nakomen van de koper van zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het handelen van de notaris en door de cliënte geleden schade. De cliënte heeft een bedrag van € 911,– onbetaald gelaten en dit bedrag bij de commissie in depot gestort. Standpunt van de cliënte Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In […]

Lees verder

Leveringsdatum niet gehaald omdat er sprake was van bewindvoering (machtiging nodig van rechter). Notaris heeft tijdig geïnformeerd en niet aansprakelijk voor verschuldigde boete jegens de koper.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van verweerster, alsmede de schade die de cliënt stelt ten gevolge van het handelen en/of nalaten van verweerster te hebben geleden. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de […]

Lees verder

Het is gebruikelijk dat notaris ter informatie verschillende concept afrekeningen zendt. Vrijwel nimmer zijn de bedragen op deze nota’s definitief omdat dit onder andere afhankelijk is van informatie derden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de notaris, alsmede de hoogte van de declaratie. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht op het volgende neer. De cliënt beklaagt zich over de zeer […]

Lees verder