Informatieplicht

zorgplicht notaris: In de gegeven omstandigheden mocht de notaris volstaan met het informeren van de makelaar van de cliënte over het niet nakomen van de koper van zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het handelen van de notaris en door de cliënte geleden schade. De cliënte heeft een bedrag van € 911,– onbetaald gelaten en dit bedrag bij de commissie in depot gestort. Standpunt van de cliënte Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In […]

Lees verder

Leveringsdatum niet gehaald omdat er sprake was van bewindvoering (machtiging nodig van rechter). Notaris heeft tijdig geïnformeerd en niet aansprakelijk voor verschuldigde boete jegens de koper.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van verweerster, alsmede de schade die de cliënt stelt ten gevolge van het handelen en/of nalaten van verweerster te hebben geleden. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de […]

Lees verder

Het is gebruikelijk dat notaris ter informatie verschillende concept afrekeningen zendt. Vrijwel nimmer zijn de bedragen op deze nota’s definitief omdat dit onder andere afhankelijk is van informatie derden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de notaris, alsmede de hoogte van de declaratie. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht op het volgende neer. De cliënt beklaagt zich over de zeer […]

Lees verder

Notaris heeft verplichting om bij tekenen schuldbekentenis, zeker indachtig de gevolgen, bedenktijd in te lassen. Dat cliënt daarvan afziet en toch tekent, komt voor eigen rekening en risico.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft onjuist handelen van en onjuist informeren door de notaris. De cliënt heeft op 8 februari 2013 de klacht voorgelegd aan de notaris.  Standpunt van de cliënt De cliënt heeft zijn klachten vermeld in het door zijn gemachtigde d.d. 22 november 2013 ingevulde klachtenformulier en de daarbij behorende bijlagen, […]

Lees verder

Notaris mocht cliënt onderzoekskosten in rekening brengen (bij verkoop woning) en heeft cliënt hierover geïnformeerd. Overschrijding van de kosten niet, hetgeen tot matiging moet leiden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het opvoeren en incasseren van notariële kosten bij de verkoop van een woning die uit een nalatenschap is verkregen. De cliënt heeft de nota van de notaris, waaronder de in het geschil zijnde kosten, aan de notaris voldaan. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt […]

Lees verder