Informatieverstrekking

Huur Pizzeria opgezegd. Ten onrechte onderzoek gedaan en schriftelijk advies uitgebracht. Matiging van de in rekening gebrachte kosten.

Waar gaat de uitspraak over De advocaat heeft de cliënte – eigenaar van een pizzeria – bijgestaan in een huurgeschil met de verhuurder die haar de huur heeft opgezegd. De advocaat heeft de zaak overgenomen van een andere advocaat. De cliënte stelt dat de advocaat op eigen initiatief en zonder verzoek een onderzoek is gestart. […]

Lees verder

Geen fout of nalaten ziekenhuis geconstateerd

Waar gaat de uitspraak over Volgens de klager gaf het ziekenhuis bij de behandeling van zijn overleden echtgenote onvoldoende voorlichting over de drie behandelopties bij de verstopte darm, waardoor er een verkeerde behandeloptie is uitgevoerd. Volgens de klager kreeg zijn vrouw ook niet de nodige hulp na de na de tweede chemokuur. Dit zou fatale […]

Lees verder

Door ondernemer is onvoldoende duidelijk gemaakt dat er bij rioolheffing een vast en variabele component is die op verschillende momenten in rekening wordt gebracht.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de administratieve verwerking van de gemeentelijke heffingen die meeliften op de drinkwaterfactuur van de ondernemer. De afnemer heeft op 17 maart 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 23 december 2016 heeft de […]

Lees verder
  • 3 februari 2018
  • Water

Door onduidelijke communicatie startdatum bouw bracht ondernemer consument ten onrechte bouwrente in rekening

Waar gaat de uitspraak over De commissie heeft vastgesteld dat de ondernemer aan de consument geen afzonderlijke melding van de start van de bouw heeft gedaan, maar de start van de bouw, zonder een exacte datum te noemen, via nieuwsbrieven bekend heeft gemaakt. De exacte datum is voor de consument relevant omdat de consument dan […]

Lees verder

Ziekenhuis maakte fouten in communicatie en bejening patiënt

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is na een bypassoperatie overgeplaatst naar het ziekenhuis. Na een paar dagen begon de cliënt in toenemende mate klachten te ervaren, maar volgens hem daar is onvoldoende naar geluisterd. Het ziekenhuis is van mening dat er medisch gezien goed is gehandeld, maar dat er in de beleving van […]

Lees verder

Consument op juiste wijze geïnformeerd over kosten gepaard gaande met realiseren eigen watermeter bovenhuis.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de gang van zaken en kosten betreffende de aanvraag om een nieuwe wateraansluiting. De consument heeft op 19 september 2016 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Het geschil betreft de aanvraag voor het […]

Lees verder
  • 13 juni 2017
  • Water

Verbruiker was niet op de hoogte van de uit te voeren werkzaamheden en daarom is sprake van onvoorziene schadegebeurtenis. Op grond van de algemene voorwaarden had verbruiker wel een adequate voorziening ter voorkoming van de schade moeten treffen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de levering van vervuild water en de vergoeding van de daardoor geleden schade. De verbruiker/aangeslotene heeft op 12 juni 2015 de klacht voorgelegd aan het bedrijf. Standpunt van de verbruiker/aangeslotene Het standpunt van de verbruiker/aangeslotene luidt in hoofdzaak als volgt. De verbruiker/aangeslotene heeft schade geleden als gevolg van […]

Lees verder

Ondernemer is tekortgeschoten in het geven van een deugdelijke en voldoende toelichting met betrekking tot de gevolgde werkwijze.

Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Water (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op 29 april 2016 te Utrecht. Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen. […]

Lees verder
  • 19 december 2016
  • Water

Commissie verwacht van ondernemer dat hij in zijn administratieve systeem de mogelijkheid opneemt te detecteren of consumenten meerdere jaren geen meterstanden doorgeven en daarop acteren en consument informeren.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekeningen voor de levering van water over de jaren 2008 tot en met 2015. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik heb jaarlijks de rekeningen betaald op basis van verbruiksschattingen. In maart 2015 heb ik een foto gemaakt van […]

Lees verder
  • 19 december 2016
  • Water

De commissie is van oordeel dat de ondernemer onzorgvuldig jegens de consument heeft gehandeld, meer in het bijzonder door haar aanvankelijk onjuist/onvolledig te informeren over de plaatsing van een eigen watermeter.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een door de consument van de ondernemer gewenste schadevergoeding vanwege onjuiste informatie over de aanleg van een watermeter in haar woning. De consument heeft op 22 september 2014 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als […]

Lees verder
  • 30 november 2015
  • Water
1 6 7 8