Jaarafrekening

Consument geen recht op rentevergoeding, aangezien de ondernemer de te veel betaalde energiebelasting direct na het opeisbaar worden van de vordering uit onverschuldigde betaling heeft terugbetaald

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een door de consument verlangde rentevergoeding over een door de ondernemer terugbetaalde vermindering van energiebelasting.   De consument heeft op 28 november 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De […]

Lees verder

Methode Vink; het fysiek opnemen van de meterstand dient door de ondernemer één keer per drie jaar te geschieden en een naheffing anders beperkt dient te blijven tot drie verbruiksjaren

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een vordering ad € 2.253,44 van de ondernemer op de consument met betrekking tot het door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte bedrag voor het verbruik voor warmte en elektriciteit (jaarafrekening 2009).     De consument stelt dat de klacht op 29 december 2009 is ontstaan […]

Lees verder

Naheffing voor verbruikte elektriciteit mag uitsluitend bestaan uit het verschil tussen het werkelijk verbruik en het in rekening gebrachte verbruik; toepassing methode Vink bij werkelijk verbruik

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een naheffing door de ondernemer voor verbruikte elektriciteit.   De consument heeft een bedrag van € 3.306,53 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 19 juli 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de […]

Lees verder

Rechtsverwerking; consument heeft geen of onvoldoende omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat de consument het gerechtvaardigde vertrouwen mocht hebben dat sprake was van een definitieve afrekening

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de ondernemer op de jaarafrekening 2010-2011 in rekening gebrachte bedragen wegens het verbruik van gas.    De consument heeft op 22 juni 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument […]

Lees verder

Bewijslastverdeling; de consument dient tegenover de betwisting door de ondernemer aannemelijk te maken dat de werkelijke meterstanden afwijken van de meterstanden op de afrekening

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de meterstanden elektriciteit en gas op de jaarafrekening van 21 mei 2007 over de periode van 4 juli 2005 tot 1 april 2007 en op de herziene jaarafrekening van 31 augustus 2007 over de periode 4 juli 2005 tot 10 juli 2007.   De consument heeft een bedrag […]

Lees verder

Navordering als gevolg van achteraf onjuist gebleken standen wordt beperkt tot drie jaar, ongeacht de omstandigheid dat de ondernemer mogelijk wel heeft getracht de meterstanden op te nemen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer op de aanvullende nota van 16 juni 2011 in rekening gebrachte bedragen wegens het verbruik van energie. De consument heeft een bedrag van € 233,44 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 30 juni 2011 de klacht voorgelegd aan de […]

Lees verder

Redelijke bewijslastverdeling; ondernemer maakt aannemelijk dat verwijderde meter de eindstand heeft die in de administratie is opgenomen en op basis waarvan een afrekening met consument volgt

Onderwerp van het geschil    Het geschil betreft de op de jaarafrekening van 3 september 2008 gehanteerde eindstand 7.442 KWh van de verwijderde elektriciteitsmeter met nummer [nummer] (hierna: de bouwmeter) en het mede op basis van deze stand in rekening gebrachte elektriciteitsverbruik over de periode van 9 augustus 2007 tot en met 10 februari 2008. […]

Lees verder

Overeenkomst tot levering van gas is aan te merken als consumentenkoop en daarmee geldt een verjaringstermijn van twee jaar na opeisbaarheid van de vordering

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de jaarafrekening van 20 augustus 2009 ten bedrage van € 5.413,34 over de periode 16 juli 2008 tot 17 juli 2009 voor de levering van gas.   De consument heeft op 18 september 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt […]

Lees verder

Klager is door nadere facturering benadeeld, gevolg schadevergoeding voor gelden nadeel + geleden ongemak en ergernis; klager recht op schadevergoeding om misslag ondernemer te laten herstellen

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft betaling van energieverbruik.   De klager heeft de klacht op 19 juli 2010 aan het bedrijf voorgelegd.   Een bedrag van € 3.082,21 is door de klager in depot gestort.   Standpunt van de klager   De klager heeft in hoofdzaak gesteld dat het bedrijf hem onverwacht […]

Lees verder