Klachtafhandeling

Zorgaanbieder kan klachten niet enkel ontkennen, moet ook inhoudelijk reageren

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is niet tevreden over kwaliteit van de klachtenprocedure bij de zorgaanbieder. Er zijn verschillende klachten geformuleerd en per brief bij de zorgaanbieder kenbaar gemaakt. De zorgaanbieder heeft alleen op het onderdeel omtrent de mondzorg gereageerd en niet op de overige klachtonderdelen. Volgens de cliënte is de kwaliteit van […]

Lees verder

Consument heeft recht op compensatie wegens storing in warmtelevering

Waar gaat de uitspraak over Na een storing in de warmtelevering van meerdere dagen doet de consument een beroep op de compensatieregeling zoals opgenomen in de Warmtewet. De ondernemer meent dat deze regeling niet van toepassing is omdat de levering niet geheel onderbroken is geweest en er geen sprake was van een ernstige storing. De […]

Lees verder

Het ziekenhuis heeft niet tijdig beslist op de klacht

Waar gaat de uitspraak over Cliënte klaagt over de klachtafhandeling door het ziekenhuis. Zij had daar een klacht ingediend over de behandeling van haar zoon. Het ziekenhuis erkent dat zij de klacht niet tijdig heeft beantwoord. Hoewel de reden van het niet beslissen op de klacht van de cliënt deels berust op misverstanden en miscommunicatie […]

Lees verder

Klachtafhandeling door klachtencommissie voldoet wat in redelijkheid van een zorgaanbieder ten aanzien van klachtafhandeling mag worden verwacht

Waar gaat de uitspraak over Klachten van klager hebben betrekking op de afdoening van de klachten door de klachtencommissie. De klachtencommissie is niet gehouden tot het opstellen van een proces-verbaal en tot het beantwoorden van vragen over haar werkwijze en het reglement. Evenmin is er sprake van gebrek aan objectiviteit van de klachtencommissie. Volledige uitspraak […]

Lees verder

Er was geen toestemming voor het geven van informatie aan een reclasseringsambtenaar.

Waar gaat de uitspraak over Cliënt beklaagt zich er over dat de behandelaar zijn dossier zonder zijn toestemming telefonisch met een reclasseringsambtenaar heeft besproken. De zorgaanbieder erkent dit. Abusievelijk is ervan uitgegaan dat een toestemmingsverklaring van een eerdere datum ook in dit geval gold. De klacht is daarom ook gegrond volgens de commissie. Ook met […]

Lees verder

Inbreuk op privacy is nog geen aantasting in de persoon

Waar gaat de uitspraak over De door het ziekenhuis erkende verwisseling van brieven is een inbreuk op het recht op privacy, maar is nog geen aantasting in de persoon, zodat er geen reden is voor een schadeloosstelling. Naar aanleiding van de klacht hierover heeft het ziekenhuis een onheuse reactie gestuurd. Volledige uitspraak In het geschil […]

Lees verder

De procedure bij de klachtencommissie van het ziekenhuis moet worden beschouwd als een interne klachtenprocedure. De zienswijze van de door de klachtencommissie geraadpleegde externe deskundige moet aan de cliënte worden verstrekt. Het ziekenhuis moet een symbolische schadevergoeding van € 1,– betalen

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Stichting Groene Hart Ziekenhuis, gevestigd te Gouda, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

Cliënt klaagt niet over de verleende zorg, maar over de afhandeling van de klachten door de zorgaanbieder. Die is volgens de commissie niet onvoldoende geweest

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Promens Care, gevestigd te Assen. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 21 februari 2018 te Zwolle. De commissie heeft kennisgenomen […]

Lees verder