Kwaliteit dienstverlening

Notaris wacht te lang met uitkeren erfdelen aan vijf goede doelen en stuurt een te hoge factuur.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in een namens de cliënten ondertekend vragenformulier, ingediend op 20 oktober 2017, en een verplichte deelname van de notaris via de Verordening Klachten- en geschillenregeling, waarbij de bij de KNB aangesloten notarissen zich voor de beslechting […]

Lees verder

Notaris heeft eigen verantwoordelijkheid en mag niet blindelings afgaan op informatie die cliënt aan hem vooraf verschaft. Ook erfgenamenonderzoek, vraag naar de beschikkingsbevoegdheid, fiscaliteiten mag in rekening worden gebracht.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de declaratie van de notaris. De cliënt heeft op de declaratie van de notaris een bedrag van € 3.894,82 onbetaald gelaten. Overeenkomstig het reglement van de commissie heeft hij dit bedrag in depot gestort. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van cliënt verwijst de […]

Lees verder

Notaris stelde ongevraagd een geheel nieuw testament op, terwijl slechts een wijziging in het bestaande testament was gevraagd. Notaris is te ver doorgeschoten in zijn zorgplicht. Client hoeft de notaris de door hem in rekening gebrachte kosten wegens extra werkzaamheden niet te vergoeden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het handelen van de notaris en de hoogte van de declaratie. De cliënt heeft een bedrag van € 1.334,27 onbetaald gelaten en dit bedrag bij de commissie in depot gestort. Standpunt van de cliënte Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In […]

Lees verder

Notaris heeft steken laten vallen bij opdracht en niet duidelijk gemaakt of het resultaat was bereikt. Cliënt heeft een andere notaris moeten inschakelen. Notaris moet schade vergoeden.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op de verplichte deelname van de notaris via de Verordening Klachten- en geschillenregeling, waarbij de bij de KNB aangesloten notarissen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan […]

Lees verder

notaris mocht na concrete mededeling twee bestuurders uitgaan van een rechtsgeldig besluit en akte statutenwijziging passeren. Klacht ongegrond.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in een door de eiser ondertekend vragenformulier en een verplichte deelname van de notaris via de Verordening Klachten- en geschillenregeling, waarbij de bij de KNB aangesloten notarissen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar […]

Lees verder

Notaris heeft bij wijzigen testament protocol beoordeling wilsbekwaamheid gevolgd. Stond cliënt vrij om eigen testament te wijzingen. Klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een ten onrechte verstuurde declaratie. De cliënt heeft een bedrag van € 461,62 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht, zoals ter zitting nader toegelicht, […]

Lees verder

Notaris als executeur van nalatenschap. Commissie is niet gebleken dat de notaris gesprekken met een van de erfgenamen heeft gevoerd die geen enkele relatie hadden met de nalatenschap.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening. Standpunt van de cliënte Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht op het volgende neer. 1. De notaris heeft verzuimd (tijdig) een lening terug te vorderen die een van de erfgenamen (broer W.) […]

Lees verder

Betreft handelen van notaris bij executoriaal beslaglegging op depot. In casu heeft notaris voldaan aan zijn wettelijke plicht als derde beslagene door na het verstrijken van 4 weken termijn tot betaling van gelegde beslag over te gaan.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de uitbetaling van de bij de notaris in depot gestorte verkoopopbrengst van de voormalige echtelijke woning aan de cliënte en haar ex-echtgenoot. De cliënte heeft op 18 juni 2014 de klacht voorgelegd aan de notaris. Standpunt van de cliënte De cliënte heeft haar klachten vermeld in het door […]

Lees verder

Het valt onder de zorgplicht van de notaris om, in het geval dat bij de levering een verrekening van erfpachtcanon plaatsvindt te controleren of de canon door de verkoper is voldaan. Klacht gegrond.

Onderwerp van het geschil De cliënt stelt dat de notaris niet heeft gehandeld zoals een redelijk handelend notaris betaamt, doordat hij voor de levering van het door de cliënt gekochte appartementsrecht niet heeft gecontroleerd of de erfpachtcanon door de verkoper was voldaan. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie […]

Lees verder