Meer- en minderwerk

Partijen hadden duidelijker naar elkaar moeten zijn over te verhuizen spullen en voorbehoud schatting volume.

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft van de ondernemer een factuur ontvangen van de verhuizing die behoorlijk afwijkt van de geaccordeerde offerte. De ondernemer stelt dat veel meer meubels en spullen zijn mee verhuisd dan overeengekomen. De ondernemer geeft aan dat in de offerte de verhuisprijs is gebaseerd op een aanneemsom. Montage en […]

Lees verder

Consument betwist een deel van het meerwerk en betwist dat is opgeleverd. Uit feiten en omstandigheden (o.a. gezamenlijke rondgang van partijen en opmaken proces-verbaal) leidt de commissie af dat er wel is opgeleverd. Wettelijke rente.

Bevoegdheid arbiters De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op de overeenkomst die de partijen hebben gesloten, waarin is opgenomen een arbitragebeding, met toepasselijkheid van de Bouwgarant Nieuwbouwgarantieregeling 2013 (hierna te noemen: de garantieregeling). Hierin wordt bepaald dat “alle geschillen welke ook – waaronder begrepen die, welke slechts door een van […]

Lees verder

Partijen verschillen van mening welke documenten onderdeel zijn van overeenkomst en hadden andere verwachtingen. Risicoverdeling.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of rond 29 april 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 129.885,39 inclusief BTW. De consument heeft een bedrag van € […]

Lees verder

Aantal posten als minderwerk te verrekenen; open begroting essentieel document in overeenkomst tot aanneming van werk, onderdeel contractstukken.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft klachten naar aanleiding van in opdracht van de consument verrichte werkzaamheden van de ondernemer aan het woonhuis van de consument.   Van het totale factuurbedrag heeft de consument een bedrag van € 20.209,77 onbetaald gelaten. De consument heeft dit bedrag bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van […]

Lees verder

Mondeling overeengekomen meerwerk; consument niet geprotesteerd bij aanvang werkzaamheden. Stilzwijgende instemming consument daarmee opdracht verstrekt.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer gestuurde (eind)afrekening voor werkzaamheden aan het appartement van de consument.   Van het totale factuurbedrag heeft de consument een bedrag van € 5.956,37 onbetaald gelaten. De consument heeft dit bedrag bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van de consument (kort samengevat)   Voor […]

Lees verder