Ontvankelijkheid

Commissie ziet geen reden in om zich nogmaals over het geschil te buigen

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelingsovereenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder. De commissie heeft eerder uitspraak gedaan in het geschil tussen cliënt en zorgaanbieder. De commissie verklaarde de klacht van cliënt toen ongegrond. Cliënt stelt nu dat er gegevens bekend zijn geworden die de situatie veranderen en de klacht wel […]

Lees verder

Mentor heeft klager volmacht verleend; klager ontvankelijk in klacht

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelovereenkomst tussen zorgaanbieder en cliënt. Klager wil namens zijn broer een klacht indienen bij de commissie. De klacht betreft het niet goed verzorgen van cliënt door zorgaanbieder. Zorgaanbieder stelt dat klager niet ontvankelijk is in zijn klacht, omdat de interne klachtprocedure niet gevolgd zou […]

Lees verder

Namens klaagster is door de gemachtigde geen klachtenprocedure bij de zorgaanbieder gestart; commissie kan geen inhoudelijke beoordeling geven

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar klachten over de medische behandeling van haar inmiddels overleden echtgenoot en de weigering om het medisch dossier toegezonden te krijgen. Klaagster heeft niet binnen de termijn van twaalf maanden na afhandeling van de claim haar klacht aan de commissie voorgelegd en de klachtenprocedure met […]

Lees verder

Verslag op verzoek van cliënte vernietigd; commissie kan klacht niet inhoudelijk beoordelen

Waar gaat de uitspraak over? De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder, door toedoen van de cliënte, in de onmogelijkheid is gebracht om de juistheid van de klachten van cliënte te toetsen en over zijn handelwijze transparant verantwoording af te leggen, nu vaststaat dat de bedoelde vernietiging op verzoek van de cliënte heeft plaatsgevonden. […]

Lees verder

Klager overschrijdt termijn indiening bij de commissie; niet ontvankelijk verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van de zorg die de zorgaanbieder heeft geleverd aan de broer van klager. Klager verwijt de zorgaanbieder dat zijn broer ondanks ernstige klachten en zorgen niet naar het ziekenhuis werd gestuurd en vervolgens is overleden. De zorgaanbieder beroept zich op het feit dat de klager […]

Lees verder

Klager legt klacht pas na 1 jaar en 5 maanden voor aan beklaagde, klager niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De uitspraak gaat over de vaststelling van de niet-ontvankelijkheid van de klager. De beklaagde heeft namelijk op basis van drie gronden de ontvankelijkheid van de beklaagde betwist. De verweren zien op het al dan niet tuchtrechtelijke karakter van de klacht, de vraag of de klager de klacht eerst aan het […]

Lees verder

Consument deels ontvankelijk, deels niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een boot van de ondernemer. De consument heeft een aantal klachten over het geleverde. Uit de stukken en het verweer van de ondernemer is gebleken dat eerst door de commissie moet worden bepaald of de consument kan worden ontvangen in haar klachten. De commissie is van oordeel […]

Lees verder

Betrokkene wordt aangemerkt als kleinverbruiker, betrokkene ontvankelijk in klacht

Waar gaat de uitspraak over? De betrokkene huurt een werkplaats voor zijn klus- en onderhoudsbedrijf. De vraag of de regeling prijsplafond energieverbruik van toepassing is op de betrokkene houdt partijen verdeeld. De vraag die de commissie moet beantwoorden – omwille van de ontvankelijkheid van de betrokkene – voordat de zaak inhoudelijk kan worden behandeld is […]

Lees verder

Beklaagde trad niet op als makelaar tegenover klaagster; klaagster niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster klaagt over de handelwijze van de beklaagde. Het betreft de taxatie van de grondprijs. De commissie verklaart de klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht, omdat de beklaagde niet als makelaar (vastgoedprofessional) is opgetreden tegenover de klaagster. De uitspraak Behandeling van het geschil De commissie heeft de behandeling van het geschil […]

Lees verder
1 2 3 11