Opdracht

Overbruggingsverhuur. Voornemen om woning (tijdelijk) te verhuren is in dit geval geen reden om intrekkingsnota aan makelaar te betalen.

Onderwerp van het geschil Het geschil ziet op de tussen partijen op 9 februari 2012 tot stand gekomen 0pdracht tot bemiddeling bij verkoop van de aan consument toebehorende woning. In artikel 4 is onder andere vermeld dat bij verhuur de verkoop beëindigd zal worden en dat dan de consument aan de ondernemer een bedrag van € 750,– verschuldigd wordt. […]

Lees verder

Geen geldige overeenkomst.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de brief van 4 september 2013 van eiser aan verweerder, waarbij eiser de opdracht aan verweerder heeft bevestigd en verwijst naar de algemene voorwaarden van het kantoor van eiser, [naam kantoor] (hierna te noemen: het kantoor), waarin […]

Lees verder

Eerst onderzoeken of overeenkomst dient te worden voortgezet.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de op 22 augustus 2006 tussen partijen tot stand gekomen Opdracht tot dienstverlening betreffende de verkoop van de woning van de consument. De ondernemer heeft een intrekkingsnota d.d. 18 maart 2009 aan de consument toegezonden voor een totaalbedrag van € 1.374,45 betreffende de post “kosten” (€ 650,– exclusief […]

Lees verder

Geen gewichtige redenen tot teruggeven opdracht.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de overeenkomst tot bemiddeling bij verkoop van een woning. De consument verlangt creditering van het bedrag van de nota van de ondernemer.   De consument heeft een bedrag van € 1.456,21 bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument […]

Lees verder

Niet gebleken van vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de op 11 mei 2009 tussen partijen afgesloten overeenkomst tot verkoopbemiddeling ten behoeve van percelen grond van de consument. Deze twee percelen grond behoorden in gezamenlijke eigendom toe aan consument [naam consument]. De opdracht is door de consument ingetrokken op 22 juli 2009. Op 24 juli 2009 heeft de ondernemer een intrekkingsnota gezonden […]

Lees verder

Intrekking van opdracht. In rekening gebrachte kosten zijn gebruikelijk in een vroege fase van een bemiddelingsopdracht en het is redelijk dat de ondernemer daarvoor een vergoeding vraagt.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het door de ondernemer in rekening gebrachte bedrag na intrekking van de opdracht door de consument.   De consument heeft op 17 mei 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   De consument heeft een bedrag van € 372,50 niet betaald en in depot bij de commissie gestort.   […]

Lees verder

Vanwege een ernstige verstoring in de relatie met de consument kon de makelaar de opdracht teruggeven. Makelaar heeft in dit geval alleen recht op vergoeding van de gemaakte kosten.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de gevolgen van het teruggeven van een opdracht. De consument heeft een bedrag van € 1.434,15 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft in juni 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als […]

Lees verder

Geen aanleiding om aan te nemen dat de ondernemer niet als redelijk handelend en redelijk bekaam makelaar heeft gehandeld.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de ondernemer tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. De consument heeft een bedrag van € 961,95 niet betaald en bij de commissie in depot gestort. De consument heeft op 11 december 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument […]

Lees verder

Contractsbepalingen voor verschillende uitleg vatbaar. Dient ten nadele van de makelaar te worden uitgelegd. Naast intrekkingskosten geen vergoeding verschuldigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de in rekening gebrachte intrekkingskosten door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is € 1.100,– aan intrekkingskosten berekend. Ik heb wel getekend maar was in de veronderstelling dat het op basis van no cure no […]

Lees verder

De consument heeft geen feiten gesteld waaruit volgt dat de verkoop en levering op veel kortere termijn had plaats kunnen vinden.

Onderwerp van het geschil De consument heeft medio 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb de ondernemer opdracht gegeven te bemiddelen bij de verkoop van mijn woning. Dat verliep moeizaam en heeft uiteindelijk bijna een jaar geduurd; […]

Lees verder