Oudercommissie

Ondernemer heeft tariefsverhoging voor oudercommissie voldoende onderbouwd.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de oudercommissie voldoende informatie heeft gegeven en de informatie voldoende heeft onderbouwd waarom hij is afgeweken van het advies van de oudercommissie met betrekking tot de tariefsverhoging van 11,4% met ingang van 1 januari 2023. De oudercommissie heeft een negatief advies uitgebracht […]

Lees verder

Technische correctie feitelijk prijsverhoging waarvoor Oudercommissie advies moet worden gevraagd. Bij andere adviesaanvraag heeft Oudercommissie termijn laten verlopen, niet-ontvankelijk.

Waar gaat de uitspraak over? Samenvatting De oudercommissie is gevraagd om een advies te geven over de voorgestelde tariefsverhoging per 1 januari 2023. De oudercommissie heeft verschillende keren verzocht om aanvullende informatie van de ondernemer, waarmee de door de ondernemer voorgestelde tariefsverhoging wordt onderbouwd. De oudercommissie is van mening dat de ondernemer daarna alsnog onvoldoende […]

Lees verder

Geschil over technische correctie moet voor advies aan oudercommissie worden voorgelegd.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer wenst een technische correctie van de contracturen kinderopvang in te voeren zonder eerst advies aan de oudercommissie te vragen. Dit vindt de ondernemer niet nodig omdat deze correctie niet zou vallen onder de in artikel 1.60 Wet Kinderopvang genoemde onderwerpen op grond waarvan de ondernemer de oudercommissie in […]

Lees verder

Niet gebleken dat oudercommissie niet over benodigde informatie beschikt om redelijkerwijs te kunnen adviseren.

Waar gaat de uitspraak over? Het gaat hier om een technische correctie in de berekening van de contracturen kinderopvang per jaar; de contracturen worden verhoogd en dat valt onder de kosten van de kinderopvang. De oudercommissie dient daarover om advies te worden gevraagd conform artikel 1.60 lid 1 sub f Wet kinderopvang. De ondernemer heeft […]

Lees verder

Globale informatie geven aan oudercommissie is onvoldoende voor onderbouwing ondernemer besluit prijsverhoging

Waar gaat de uitspraak over? De oudercommissie heeft een klacht ingediend over tariefsverhoging en technische correctie van de contracturen door de ondernemer. De algemene lijn van de commissie is dat ondernemer de vrijheid heeft zijn eigen beleid te voeren en te bepalen op welke wijze en met welke besluiten hij zijn doel met zijn onderneming […]

Lees verder

Adviesprocedure goed doorlopen en alle informatie die redelijkerwijs nodig is om te kunnen adviseren

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft klachten van de oudercommissie over het adviestraject met betrekking tot de voorgenomen tariefsverhoging. De voornaamste klacht luidt dat de adviesprocedure niet goed door de ondernemer is doorlopen, waardoor de oudercommissie geen advies heeft kunnen uitbrengen. De commissie oordeelt dat de ondernemer de informatie heeft verstrekt die redelijkerwijs […]

Lees verder

Door ontbreken hitteprotocol ontbreekt maatstaf om sluiting kinderopvang te toetsen. Oudercommissie kan geen verzoek tot compensatie namens ouders indienen.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de vraag of de ondernemer de opvanglocaties mocht sluiten vanwege de hitte en of ouders gecompenseerd dienen te worden voor niet geleverde opvanguren. De ondernemer heeft op twee middagen al zijn opvanglocaties in Nederland gesloten en heeft dit besluit gebaseerd op protocollen. De sluiting is […]

Lees verder

Commissie toetst afwijken van advies oudercommissie door ondernemer slechts marginaal

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de oudercommissie (OC) voldoende informatie heeft verschaft en heeft mogen afwijken van het advies van de OC met betrekking tot de tariefverhoging. De OC verlangt dat de procentuele prijsstijging met financiële gegevens wordt onderbouwd dan wel dat die prijsstijging (deels) wordt teruggedraaid […]

Lees verder

Advisering of bevraging door (een lid van) de oudercommissie in zijn algemeenheid is geen zwaarwegende reden voor de opzegging van een opvangovereenkomst van kinderen van lid oudercommissie. Onzorgvuldig handelen door aannames ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer zorgvuldig heeft gehandeld bij het opzeggen van de opvangovereenkomst van de kinderen van de consument. De ondernemer heeft, voor de consument zeer onverwachts, de contracten van de kinderen van de consument ontbonden. De consument is lid van de oudercommissie en de ondernemer […]

Lees verder

Afwijken van negatief advies oudercommissie mag, nu niet aannemelijk is dat oudercommissie onvoldoende informatie had voor uitbrengen advies

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de tariefsverhoging die de ondernemer heeft doorgevoerd over twee jaren en de wijze waarop de ondernemer de oudercommissie van informatie voorziet. Vragen van de oudercommissie zouden onvoldoende beantwoord zijn en de noodzaak van de verhogingen is niet/onvoldoende gemotiveerd. De ondernemer ontkent dit; het advies van de oudercommissie is […]

Lees verder