Privacy

Klacht ten dele gegrond: zorgvuldige diagnose en behandeling, maar zorgaanbieder moest overleggen over gegevensdeling

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over privacyschending, een onjuiste diagnose, een onvoldoende behandeling en onzorgvuldige klachtenbehandeling. De zorgaanbieder is van mening zorgvuldig en naar behoren gehandeld te hebben. Ten aanzien van de privacyschending is de commissie van oordeel dat, gelet op de geschreven aanvulling van de cliënt op de machtiging voor het […]

Lees verder

Geen sprake van schending privacy, commissie voor het overige niet bevoegd

Waar gaat de uitspraak? De cliënt klaagt dat hij werd benaderd door een door hem onbekende behandelaar, terwijl in het intakegesprek was toegezegd dat de behandeling altijd door twee vaste behandelaren zou plaatsvinden. Deze onbekende behandelaar wilde geen BIG-gegevens aan de cliënt verstrekken. Ook klaagt de cliënt over de tolk die de zorgaanbieder voor de […]

Lees verder

Een verwijsbrief met persoonsgegevens en medische gegevens van cliënte is ongewenst doorgestuurd aan een derde. De zorgaanbieder heeft dit erkend, meermalen excuses aangeboden en cliënte op de hoogte gesteld van de getroffen maatregelen om herhaling te voorkomen. De commissie stelt vast dat er tussen partijen feitelijk geen geschil meer is, zodat de klacht ongegrond is

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Psycho-trauma Expertise Centrum B.V., gevestigd te Leusden, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de stukken die partijen […]

Lees verder

Geen schending privacy bij erfgenamen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een vaste telefoonaansluiting.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is executeur van de nalatenschap van zijn schoonvader. Laatstgenoemde is op een onbekend tijdstip overleden, zijn stoffelijk overschot is pas later aangetroffen. De consument heeft de […]

Lees verder

De informatie die de consument wenst te krijgen van de ondernemer, mag de ondernemer op grond van de privacyregelgeving niet verstrekken

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de in rekening gebrachte abonnementskosten. De consument heeft op 27 januari 2014 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 246,96 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het […]

Lees verder

Spookrekening mobiel. Op grond van privacyregels kan niet van ondernemer gevraagd worden adressen en gegevens betrffende de betwiste gesprekken te verstrekken

Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Er staat een bedrag van € 297,09  open. De bundel van 16 oktober tot en met 15 november en de bundel van 16 november tot en met 15 december zouden zonder blokkade over de beide bundels laten gaan. Pas op 25 […]

Lees verder

Consument wordt telefonisch lastiggevallen. Wenst dat de ondernemer gegevens van overlastveroorzaker verstrekt. Uitleg ondernemer procedure in geval van hinderlijke oproepen (telefonische overlast)

Onderwerp van het geschil Onderwerp van het geschil is het telefonisch lastiggevallen worden.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:   Sinds begin juli word ik telefonisch lastiggevallen. Er zijn in die tijd 2 vanginrichtingen door de ondernemer geplaatst en de dader is 2 keer gelokaliseerd. Echter, omdat het geen […]

Lees verder