Schadevergoeding product/dienst

  • Home >>
  • Schadevergoeding product/dienst

Keuringsrapport van ondernemer is onvoldoende nauwkeurig

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van de door de ondernemer uitgevoerde aankoopkeuring van het door de consument aangekochte motorschip. De ondernemer heeft, volgens de consument, een onzorgvuldig uitgevoerde aankoopkeuring verricht. Een aantal wezenlijke gebreken zijn door de ondernemer niet gezien tijdens de keuring. De consument heeft extra kosten moeten maken […]

Lees verder

Defect aan gehuurde boot

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een defect aan de consument gehuurde boot, waardoor de consument slechts enkele uren gebruik heeft kunnen maken van het gehuurde. De consument verlangt terugbetaling van de huursom alsmede terugbetaling van de borg en smartengeld. De ondernemer heeft, hoewel daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, geen schriftelijk […]

Lees verder

Gehuurde boot in slechte staat

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de slechte staat van de door de consument gehuurde boot, waarvoor de consument gedeeltelijke terugbetaling van de huursom verlangt. De ondernemer heeft, hoewel daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, geen schriftelijk verweer ingediend. De commissie is op basis van de toelichting van de consument en de […]

Lees verder

Consument volgt de door de overheid opgelegde covid-regels op

Waar gaat de uitspraak over? De consument verlangt (terug)betaling van € 139,99 en grondt dat op een aan de ondernemer verweten tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst en een onrechtmatige inbreuk op zijn (grond)rechten doordat de ondernemer voor de toegang tot haar filialen toen (het overleggen van een bewijs van) een Covid-vaccinatie […]

Lees verder

Ondernemer moet gebreken aan zonnepanelen kosteloos herstellen

Waar gaat de uitspraak over? De consument stelt dat de zonnepanelen op zijn dak niet goed zijn geïnstalleerd door het bedrijf. Door verschillende weersomstandigheden waren de panelen grootschalig beschadigd. De consument vordert de kosten van de schade en de gevolgschade van de ondernemer. Dat de onderconstructie in het begin niet goed bevestigd zou zijn wordt […]

Lees verder

Advocaat mocht zich onttrekken uit de zaak

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het zich onttrekken door de advocaat aan de zaak van de cliënt. De cliënt heeft met advocaat een overeenkomst gesloten ter zake het voeren van een kort geding en het eventueel instellen van hoger beroep. Het executiegeschil werd verloren. Voor het voeren van hoger beroep heeft de […]

Lees verder

Klacht over gebrekkige accu onvoldoende geobjectiveerd

Waar gaat de uitspraak over? In het onderhavige geschil klaagt de consument over de (laad-) capaciteit en het verbruik van zijn hybride auto. Het in de verkoopbrochure vermelde verbruik wordt in de praktijk bij lange na niet gehaald en de actieradius en capaciteit zijn in de praktijk lager dan de normen die het merk hanteert. […]

Lees verder

Consument heeft materiële schade door niet afgemaakte werkzaamheden ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een offerte waarbij de ondernemer installatiewerkzaamheden heeft geoffreerd voor een bedrag van € 18.537. De ondernemer heeft, volgens de consument, de uitvoering van de offerte stopgezet na 1/3 van het werk, terwijl er € 9000 is aanbetaald. De opdracht betrof het leggen van vloerverwarming op […]

Lees verder

Consument lijdt vertragingsschade door tekortkomingen van ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? De consument stelt dat de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomst, waardoor de consument schade in de vorm van onder andere herstelkosten en vertragingsschade heeft geleden, welke de ondernemer dient te vergoeden. De ondernemer heeft geen standpunt kenbaar gemaakt. De commissie acht […]

Lees verder
1 2 3 8