Tarief

Afwijken van negatief advies oudercommissie mag, nu niet aannemelijk is dat oudercommissie onvoldoende informatie had voor uitbrengen advies

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de tariefsverhoging die de ondernemer heeft doorgevoerd over twee jaren en de wijze waarop de ondernemer de oudercommissie van informatie voorziet. Vragen van de oudercommissie zouden onvoldoende beantwoord zijn en de noodzaak van de verhogingen is niet/onvoldoende gemotiveerd. De ondernemer ontkent dit; het advies van de oudercommissie is […]

Lees verder

Tariefsverhoging mocht in dit geval in redelijkheid en billijkheid worden doorgevoerd

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het al dan niet voldoende aanleveren van informatie door de ondernemer aan de oudercommissie. De ondernemer wil elk jaar de tarieven (prijs per uur) verhogen. De oudercommissie wil van de ondernemer duidelijke informatie waaruit blijkt dat de prijs die gevraagd wordt acceptabel is; een financiële onderbouwing. De […]

Lees verder

Consument kan zich niet beroepen op termijn indienen tariefswijziging, alleen oudercommissie kan dit

Waar gaat de uitspraak over Volgens de consument heeft de ondernemer voor de jaren 2019 en 2020 een tariefswijziging doorgevoerd, zonder dat hij daarvoor op tijd een adviesaanvraag aan de oudercommissie heeft gedaan. Volgens de algemene voorwaarden moet een tariefswijziging voor 1 september van ieder kalenderjaar aan de oudercommissie worden voorgelegd. De consument stelt dat […]

Lees verder

Onderscheid door ondernemer bij compensatie boven-fiscaal tarief in strijd met redelijkheid en billijkheid

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het handelen van de ondernemer in verband met de sluiting van een kinderopvanggelegenheid wegens ziekte van de gastouder tijdens de corona periode. Hij klaagt onder andere over het niet krijgen van compensatie boven-fiscaal tarief, het doorberekenen van de gastouder, het niet regelen van noodopvang en het […]

Lees verder

Consument klaagt over handelen van ondernemer betreft sluiting kinderopvang bij gastouder tijdens coronacrisis

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het handelen van de ondernemer in verband met de sluiting van een kinderopvanggelegenheid wegens ziekte van de gastouder tijdens de coronacrisis. De klachten van de consument gaan onder andere over de sluiting, het regelen van vervangende noodopvang, het doorbetalen van de rekeningen, het in rekening brengen […]

Lees verder

Geen sprake van evident onredelijke tarieven bij tariefsverhoging

Waar gaat de uitspraak over De consument is het niet eens met de tariefsverhoging voor de levering van warmte. Daarnaast vindt de consument de kosten voor de huur van de afleverset en het bedrag voor vastrecht koude veel te hoog. Hij stelt dat de tarieven niet worden onderbouwd door de ondernemer. De ondernemer stelt dat […]

Lees verder

Verhoging van uurtarief met terugwerkende kracht

Waar gaat de uitspraak over Prijsverhoging met terugwerkende kracht is in strijd met algemene voorwaarden. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Het geschil betreft de verhoging van het basisuurtarief over het jaar 2019 die de ondernemer gedeeltelijk met terugwerkende kracht aan de consument in rekening heeft […]

Lees verder

Tuin- en bestratingswerkzaamheden behoren tot één opdracht, afgesproken korting op uurloon moet worden toegepast

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft zich verplicht tot verschillende tuin-, bestratings- en overige werkzaamheden. Voor deze werkzaamheden is door de consument een korting op het uurloon afgesproken. In 2018 is de ondernemer begonnen met de werkzaamheden en in 2019 was hij klaar. De ondernemer stelt dat de consument de werkzaamheden in verschillende […]

Lees verder
  • 18 oktober 2019
  • Groen

Ondernemer heeft vrijheid om zelf te bepalen welk elektratarief hij toepast. Het tarief kan en mag worden samengesteld uit andere factoren.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de afrekening d.d.19 juli 2005 inzake elektraverbruik ten bedrage van € 854,– in totaal.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer berekent een zeer afwijkend tarief per kWh, namelijk € 0,35 in plaats van het […]

Lees verder

Ondernemer in beginsel recht op navordering toeristenbelasting wegens onjuiste opgave consument van aantal slaapplaatsen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de naheffing van toeristenbelasting.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument huurt sinds een aantal jaren een seizoenplaats bij de ondernemer. Op 20 juni 2006 heeft de ondernemer de consument een rekening gestuurd ad € 45,– wegens naheffing […]

Lees verder