Warmte

Onderbrekingen warmtelevering; de installatie “voorbij de meter” behoort niet tot de

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft onderbrekingen in de warmtelevering. De consument heeft op 16 maart 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De levering van warmte wordt herhaaldelijk onderbroken, soms meerdere malen per dag. De consument verlangt dat er […]

Lees verder

Functioneren meter niet ter discussie; opwarming van de radiator behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de ondernemer.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de plaatsing van een meter. De consument heeft op 3 november 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De meter in de hal blijft doorlopen als de radiatorknop dichtstaat. De warmte komt van de […]

Lees verder

Door ondernemer gehanteerde prijsdifferentiatie/prijsdiscriminatie is in strijd met overeengekomen en toepasselijke NMDA-beginsel en derhalve niet toegestaan.

Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Energie (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies van 6 december 2016 de eindbeslissing aangehouden. De inhoud van dit tussenadvies moet als hier ingevoegd en herhaald worden beschouwd. Tussenadvies: Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de tarifering ten behoeve van de levering van warmte, koude en warm […]

Lees verder

Commissie heeft op grond van artikel 3 van het reglement slechts een marginale beoordelingsruimte; de commissie is niet bevoegd over de hoogte van de tarieven in het algemeen een oordeel te geven.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft kort gezegd de stelling van de consument dat hij ter zake zijn contract voor de levering van warmte bij de ondernemer geen keuzevrijheid heeft en dat de tarieven die hij aan de ondernemer dient te betalen niet in overeenstemming zijn met het NMDA-beginsel.   De consument heeft de […]

Lees verder

Aanvang verjaringstermijn; moment van opeisbaarheid is het moment dat de jaarlijkse afrekening uitgebracht had moeten worden; datum van uitbrengen van jaarlijkse factuur over 2013-2014.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de (gecorrigeerde) jaarnota 2016 ter zake de levering van warmte waarbij de consument nog een bedrag van € 2.408,41 diende bij te betalen. De consument heeft de klacht (voor het eerst) op 18 mei 2016 voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag van € 2.408,41 niet […]

Lees verder

Opzegging leveringscontract warmte in dit geval kosteloos waardoor aansluiting zal worden verzegeld en geen warmte meer wordt afgenomen; bij verwijdering van afsluiting zijn wel kosten verschuldigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de consument gewenste kosteloze opzegging van zijn leveringsovereenkomst voor warmte met de ondernemer, zonder dat hij eerst opdracht moet geven voor een fysieke afsluiting en/of verwijdering van de aansluiting met daarbij behorende voor de consument komende kosten. De consument heeft zijn klacht op 23 april 2015 […]

Lees verder

Meetkosten warmteverbruik niet in vastrecht verdisconteerd en redelijke kosten daarvoor worden afzonderlijk door energieleverancier bij verbruiker in rekening gebracht.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening van de ondernemer van 26 oktober 2015 waarbij de consument een bedrag van € 972,75 diende bij te betalen. De consument heeft zijn klacht op 29 april 2015 aan de ondernemer voorgelegd. De consument heeft een bedrag van € 972,75 niet aan de ondernemer betaald en […]

Lees verder

Warmteboiler eigendom van consument; eventuele gebreken en daaruit voortvloeiende schade komen in principe voor rekening van consument; verbruiksgegevens zijn bindend tenzij meter niet (heeft) gewerkt

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarnota van de ondernemer van 11 september 2015 voor de levering van warmte. De consument heeft een bedrag van € 1.552,45 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft de klacht op 15 september 2015 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het […]

Lees verder

Kosten verwijdering van aansluiting op stadverwarming; bij een aansluiting sprake van een rechtsrelatie, consument vastrecht verschuldigd; verwijdering aansluiting in dit geval voor rekening consument

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten voor verwijdering van de aansluiting op de stadverwarming. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft in juni 2014 de onderhavige woning gekocht die is aangesloten op de stadsverwarming. Zij is meteen overgegaan op verwarming en warm […]

Lees verder

Warm tapwater; de verschuldigdheid van vastrecht vloeit voort uit de toepasselijke algemene voorwaarden; verwijdering van de aansluiting; ontkomen aan plicht tot betaling van vastrecht.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft warm tapwater. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Wij maken geen gebruik meer van warm tapwater, omdat wij een eigen voorziening hebben. Wij moeten echter vastrecht blijven betalen. Daarmee zijn wij het niet eens. De ondernemer wil hiervan afzien, wanneer […]

Lees verder