Zorgvuldigheid ondernemer

Ondernemer is zorgvuldig te werk gegaan bij melding Veilig Thuis

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een melding door de ondernemer over de zoon van de consument bij Veilig Thuis. De consument verwijt de ondernemer dat volstrekt ten onrechte een melding is gedaan bij Veilig Thuis en verlangt dat de ondernemer die melding intrekt en formeel excuses aanbiedt aan de ouders. De ondernemer […]

Lees verder

bij ontbinding van de overeenkomst ligt het op de weg van de ondernemer om vast te stellen of de auto beschadigingen heeft, die voor rekening van de consument dienen te komen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de nakoming van de beslissing die de commissie heeft neergelegd in haar bindend advies van 7 maart 2014. Standpunt van de ondernemer Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt. Ter nakoming van het bindend advies is de auto ingeleverd. Daarbij is geconstateerd dat de auto […]

Lees verder

Beide partijen hebben voor een evenredig deel bijgedragen aan het ontstaan van de situatie zodat de daaruit voortvloeiende schade ook evenredig over beide partijen dient te worden verdeeld. Bij gebreke van voldoende onderbouwing van de schadeclaim zal die aan de consument worden ontzegd.

De beslissing in het tussenadvies   De commissie stelt de consument in de gelegenheid binnen vier weken na datum van verzending van deze tussenbeslissing de door hem gestelde schade nader te specificeren en met bescheiden te onderbouwen waarop de ondernemer, na toezending door het secretariaat van de commissie, binnen vier weken schriftelijk zal kunnen reageren. […]

Lees verder

Ondernemer zorgvuldig gehandeld door rechtszaak af te wachten alvorens maatregelen te treffen. Commissie ziet niet in wat ondernemer had kunnen doen om betrekkingen te normaliseren.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de passieve houding van de ondernemer in afwachting van de strafvervolging nadat zich een vechtpartij op de camping had voorgedaan.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurt al sinds vele jaren een seizoenstandplaats bij […]

Lees verder

Verkoper had consument moeten inlichten over verkoopvoorwaarden; van de ondernemer kan dit niet verlangd worden. Consument heeft onderzoeksplicht.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de bekendmaking van de verkoopvoorwaarden door de ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument kocht op 26 april 2002 een stacaravan voor een bedrag van € 6500,- van […]

Lees verder

De ondernemer was zorgvuldiger geweest wanneer hij voorlichting over de berekening van toeristenbelasting had gegeven.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de naheffing van toeristenbelasting.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument huurt sinds een aantal jaren een seizoenplaats bij de ondernemer. Op 20 juni 2006 heeft de ondernemer de consument een rekening gestuurd ad € 45,– wegens naheffing […]

Lees verder

Tengevolge van herstructurering slechts voor een deel van de recreanten een vervangende plaats beschikbaar. Ondernemer past zorgvuldige selectieprocedure toe.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft geen beschikbaarheid van een vervangende plaats voor de caravan van de consument na beëindiging van de overeenkomst wegens herstructurering.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurt een vaste plaats voor haar caravan bij de […]

Lees verder

Ondernemer had consument dienen aan te spreken op het verkeerd laden van de groenkar en kan niet volstaan met het achteraf presenteren van de rekening voor herstelkosten.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de oplevering door de consument van de vaste standplaats op het terrein van de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft de overeenkomst betreffende de huur van de vaste standplaats opgezegd per 31 december 2012 en in […]

Lees verder

Ondernemer heeft de door de buurman gekozen locatie voor plaatsen schuur (vlak voor raam consument) goedgekeurd en onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de consument.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft belemmering van het uitzicht door de schuur van de buurman, het kappen van fruitbomen en plaatsen van een schutting.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurt al jaren een standplaats bij de ondernemer. In […]

Lees verder