2009

Commissie in principe niet bevoegd was, maar TPG heeft ingestemd met een behandeling door de commissie. Consument heeft geen aanspraak heeft op een hogere schadevergoeding dan toegekend.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het zoekraken van een postpakket.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 26 februari 2002 via het postkantoor te Vlissingen een postpakket verzonden, inhoudende een computer ter waarde van € 1500,–. Op dit […]

Lees verder
  • 2 juli 2009
  • Post

Inname klacht door het secretariaat laat beslissingsvrijheid van de commissie in tact. Geen contractuele relatie tussen TPG en consument. Commissie onbevoegd.

Onderwerp van het geschil   Het niet nakomen van een gentleman agreement.   Standpunt van ondernemer   Het standpunt van TPG luidt in hoofdzaak als volgt.   In het onderhavige geval gaat het volgens TPG om een klacht van een consument als geadresseerde en in die hoedanigheid heeft de consument geen contractuele relatie met TPG. […]

Lees verder
  • 2 juli 2009
  • Post

Hoewel garantietermijn verstreken is, kan ondernemer mogelijk worden aangesproken. Als defect zich nog had mogen voordoen, kan ondernemer tot gedeeltelijk kosteloze reparatie verplicht worden.

Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Glas, Porselein & Aardewerk (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 15 maart 2005 de eindbeslissing aangehouden. De inhoud van dit tussenadvies is hieronder ingevoegd. Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de aankoop door consument bij ondernemer d.d. 27 juli 2002 van een Espressoapparaat […]

Lees verder

Hoewel minnelijke regeling buiten de termijn van 4 weken tot stand is gekomen, hebben partijen gehandeld naar strekking van artikel 7 lid 1 sub b reglement

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties die de advocaat terzake heeft gezonden.   Standpunt van de cliënt   Het standpunt van de cliënt luidt in hoofdzaak.   De cliënt heeft de advocaat allereerst gevraagd om advies omtrent de kansen en […]

Lees verder

Bepaalbaarheid van de overeenkomst

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 29 oktober 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van sanitair en tegels tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.225,– respectievelijk € 6.661,–. De levering heeft niet plaats gevonden.   De consument heeft […]

Lees verder
  • 27 mei 2009
  • Wonen

Ontbindende voorwaarde in de overeenkomst opgenomen

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 10 februari 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken met inbouwapparatuur en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 11.000,– exclusief montage en bouwkundige […]

Lees verder
  • 24 mei 2009
  • Wonen

Als ondernemer stelt punctueel vervoer naar Schiphol aan te kunnen bieden, dient hij rekening te houden met vertraging op maandagmorgen alsmede het ophalen op twee adressen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vraag of de ondernemer aansprakelijk is voor het te laat aanrijden en het missen van de vlucht.   De consument heeft in november 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. […]

Lees verder

De kans op vertraging is bij particulier taxivervoer even groot als bij gesubsidieerd taxivervoer. Niet gegarandeerd kan worden dat de taxi op tijd is, omdat vertragingen altijd mogelijk zijn.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een tussen consument en ondernemer op 14 juni 2006 gesloten vervoersovereenkomst, inhoudend het (particulier) vervoer van de vader van consument per rolstoeltaxi van Casa Bonita te Apeldoorn naar verpleeghuis Heemhof te Apeldoorn voor de ritprijs van € 28,76.   De consument heeft een bedrag van […]

Lees verder
1 2 3 10