2010

Gebreken voldoende door expert beschreven, maar van foto’s in expertiserapport had consument meer mogen verwachten

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de door de consument aan de ondernemer verstrekte opdracht tot het verrichten van een expertise. De ondernemer heeft hiervoor een bedrag van € 879,– in rekening gebracht, welke kosten door de consument zijn voldaan.   De consument heeft de klacht op 11 november 2007 schriftelijk voorgelegd […]

Lees verder

Bedrijfsmatige verhuur vaartuig. Klager geen consument.

Onderwerp van het geschil   De bevoegdheid van de commissie in verband met de vraag of klager als consument is aan te merken.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Klager heeft het vaartuig in december 2006 aangeschaft en deze werd in april 2007 geleverd. Klager is […]

Lees verder

Ook in de periode waarin de koopovereenkomst nog kan worden ontbonden mag verwacht worden dat de makelaar zich inspant om andere gegadigden te interesseren.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de overeenkomst tot bemiddeling bij verkoop van een woning. De consument verlangt schadevergoeding tot een bedrag van € 8.825,– en creditering van de courtagenota tot een bedrag van € 1.586,– zijnde de helft van het gefactureerde bedrag.   Door de consument is een bedrag van € 1.568,– bij […]

Lees verder

Verkoopopdracht: makelaar moet zich voldoende inspannen; resultaat kan niet geëist worden. Achterblijvend resultaat wijst niet automatisch op een onvoldoende inspanning.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vergoeding bij intrekking van een bemiddelingsopdracht.   De consument heeft een bedrag van € 796,11 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft in augustus 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument, zoals nader […]

Lees verder

Geen contractuele relatie

Beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen.   De klacht is ingediend tegen “(…)”; “(…)” staat kennelijk voor “(…)”. “(…)” is, zo begrijpt de commissie, belast met het beheer in opdracht van een VvE van een appartementengebouw waarin de consument woont. De klacht heeft betrekking om de registratie van afgenomen warmte.   […]

Lees verder

Klacht tegen verkopend makelaar.

Beoordeling van het geschil De ondernemer is kennelijk in diverse hoedanigheden bij [naam consument] dan wel haar directeur, [naam directeur] betrokken geraakt.   De ondernemer is klaarblijkelijk opgetreden als verkopend makelaar voor de consument, in verband met de verkoop van diens woning aan [naam adres en woonplaats]. De commissie neemt aan dat op de daarop […]

Lees verder

Makelaar lid geworden van NVM nadat opdracht is overeengekomen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de uitvoering van de tussen de consument en de ondernemer op 3 april 2008 overeengekomen opdracht tot dienstverlening tot verkoop.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Gebleken is dat de ondernemer per 30 juli 2008 lid is geworden van de NVM, dus nadat tussen partijen […]

Lees verder