2010

Gebreken voldoende door expert beschreven, maar van foto’s in expertiserapport had consument meer mogen verwachten

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de door de consument aan de ondernemer verstrekte opdracht tot het verrichten van een expertise. De ondernemer heeft hiervoor een bedrag van € 879,– in rekening gebracht, welke kosten door de consument zijn voldaan.   De consument heeft de klacht op 11 november 2007 schriftelijk voorgelegd […]

Lees verder

Bedrijfsmatige verhuur vaartuig. Klager geen consument.

Onderwerp van het geschil   De bevoegdheid van de commissie in verband met de vraag of klager als consument is aan te merken.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Klager heeft het vaartuig in december 2006 aangeschaft en deze werd in april 2007 geleverd. Klager is […]

Lees verder

Geen schriftelijke bevestiging courtageafspraken.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de mondelinge opdrachtverlening d.d. 5 januari 2009 van de consument aan de ondernemer betreffende de verkoop van haar woning. Er is een courtage afgesproken van 1,25%. De woning is dankzij deze bemiddeling verkocht voor een bedrag van € 264.000,–. De ondernemer heeft een courtagenota gezonden ten bedrage van […]

Lees verder

Matiging courtagenota: geen correcte voorlichting.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de op 28 januari 2008 door partijen gesloten bemiddelingsovereenkomst betreffende de verkoop van de woning van de consument.   De consument heeft op 26 mei 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. […]

Lees verder

Het was aan de ondernemer om aan te tonen dat door partijen anders is afgesproken dan het resultaat dat de consument mocht verwachten op basis van de wijze van montage van de rolluiken.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een tweetal tussen partijen mondeling op 28 februari 2008 en op 9 juni 2008 tot stand gekomen overeenkomsten. De ondernemer heeft zich daarbij steeds verplicht tot het leveren van rolluiken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van respectievelijk € 1830,– en € 1660,–. […]

Lees verder

Consument ontkent opdracht tot bemiddeling met makelaar. Zo’n afspraak staat niet op schrift, zodat de klacht gegrond is.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de in maart 2008 mondeling tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst tot bemiddeling bij tijdelijke verhuur van het woonhuis van de consument wegens diens regelmatige verblijf in het buitenland.   De consument heeft op 3 juli 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt […]

Lees verder

Te buiten gaan van de volmacht en rimpelingen in de communicatie

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening door de ondernemer aan de consument in het kader van de overeenkomst tot bemiddeling bij verkoop van een woning en de overeenkomst tot bemiddeling bij aankoop van een woning. De consument verlangt creditering van de helft van het bedrag van de verkoopnota van […]

Lees verder

Bepaling in bemiddelingsovereenkomst onaanvaardbaar.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening door de ondernemer aan de consument in het kader van de overeenkomst tot bemiddeling bij verkoop van een woning. De consument vraagt te beslissen dat hij enkel intrekkingskosten verschuldigd is.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Makelaar in gegeven omstandigheden niet aansprakelijk voor de door de huurder opgebouwde huurachterstand.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de ondernemer aansprakelijk kan worden gesteld voor de door de huurder opgebouwde huurachterstand.   De consument heeft op 29 juni 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft […]

Lees verder