2014

Client weigert medewerking aan verkrijgen verklaring arts inzake wilsbekwaamheid. Notaris mag In die situatie op basis van zijn verantwoordelijkheid als notaris weigeren het testament te passeren.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de declaratie en het niet passeren van een akte door de notaris. De cliënte heeft op 8 juni 2013 de klacht voorgelegd aan de notaris.  De cliënte heeft een bedrag van € 1.993,54 bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de cliënte De cliënte heeft haar […]

Lees verder

Verzekerde zending: verzekerd is de vooraf opgegeven waarde.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de verzending van een poststuk. De consument heeft op 15 april 2014 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft twee brillen naar een geadresseerde in het buitenland gestuurd. Het pakket is verzonden […]

Lees verder
  • 23 december 2014
  • Post

Schade wordt veroorzaakt door oorzaak van buitenaf.Ondernemer behoeft aanschafkosten smartphone niet te voldoen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 2 september 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een smartphone, tegen een daarvoor door de consument betaalde prijs van € 281,05. De levering heeft kort nadien plaatsgevonden. De consument heeft op 19 maart […]

Lees verder

Ondernemer laat na zelf te beoordelen of reparatie onder garantie valt. Kosten reparatie voor rekening ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 27 november 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een laptop, tegen een daarvoor door de consument betaalde prijs van € 499,–. De levering heeft kort nadien plaatsgevonden. De consument heeft op 10 april […]

Lees verder

Kosten voor capaciteitsverhoging blijven voor rekening klager, want het is diens verantwoordelijkheid om toe te zien op de juiste capaciteitswaarde van de aansluiting en valt niet onder de zorgplicht van het bedrijf

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de aansluiting voor levering van elektriciteit voor het pand [straat] in Etten-Leur. De klacht is op 21 mei 2013 voorgelegd aan het bedrijf. Standpunt van de klager Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt. Klager wordt als eigenaar van het pand aansprakelijk gehouden voor een hogere […]

Lees verder

Nu juist tussen klager en bedrijf uitgebreid is gesproken over de tarieven, had het bedrijf actief moeten controleren of uitgangspunt in overeenstemming was met werkelijkheid.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de aansluiting op elektriciteit. Standpunt van de klager Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt. Tijdens de telefonische aanmelding als nieuwe klant heeft een medewerker van het bedrijf mijn maandbedrag berekend. Hierbij staat op het voorschotoverzicht duidelijk een bedrag voor netwerkkosten berekend die, naar nu […]

Lees verder

Beroep op dwaling consument faalt nu consument juiste voorstelling van zaken had over te verrichten werkzaamheden.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen in maart 2014 tot stand gekomen aannemingsovereenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht een gasleiding te vervangen en een ketel te repareren. Het werk is uitgevoerd op 24 maart 2014. De ondernemer heeft € 1.900,– exclusief BTW in rekening gebracht, hetgeen door de […]

Lees verder

Notaris had op vragen die bij cliënte zijn gerezen doeltreffender kunnen reageren. Anderzijds gaf cliënte in vroegtijdig stadium te kennen vragen voor te leggen aan eigen adviseurs. Klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening. De cliënte heeft op 4 januari 2014 de klacht voorgelegd aan de notaris.  Standpunt van de cliënte Het standpunt van de cliënte luidt in hoofdzaak als volgt. 1. Onzorgvuldigheid bij het opstellen van de aktes door de notaris. 2. Onzorgvuldigheid bij het opnemen van een specifieke […]

Lees verder

Warmtedoorslag. Overmatige opwarming van plafond is een gebrek, met name omdat consument daardoor op geen enkele (acceptabele) manier de temperatuur op de begane grond zelf kan inregelen.

Bevoegdheid arbiters De bevoegdheid van de Geschillencommissie Garantiewoningen (hierna te noemen: de commissie) tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten koopovereenkomst met toepasselijkheid van de Garantie- en waarborgregeling 2007 en de bijbehorende bijlage A, versie 1-1-2007 (hierna te noemen: de garantieregeling). Hierin wordt bepaald […]

Lees verder
1 2 3 84