2016

consument laat hovenier niet meer toe tot werk. Opzegging; consument moet betalen voor gehele werk minus besparingen van de hovenier.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 november 2015 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden conform offerte nr. 1511-12 d.d. 23 november 2015 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.850,–. De werkzaamheden zijn verricht in […]

Lees verder
  • 28 december 2016
  • Groen

Vlekken en krassen op terrastegels ontstaan door verkeerd voegmiddel (brekerszand) meegeleverd door hovenier

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 17 februari 2016 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van tegels en zand. De overeenkomst is uitgevoerd omstreeks bovenvermelde datum. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De tegels verkleuren […]

Lees verder
  • 28 december 2016
  • Groen

Informatieverstrekking ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft kosten voor een abonnement voor een mobiele telefoonaansluiting. De consument heeft 10 juni 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Hij heeft het abonnement genomen om gratis met zijn broers te kunnen bellen en […]

Lees verder

Notaris heeft steken laten vallen bij opdracht en niet duidelijk gemaakt of het resultaat was bereikt. Cliënt heeft een andere notaris moeten inschakelen. Notaris moet schade vergoeden.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op de verplichte deelname van de notaris via de Verordening Klachten- en geschillenregeling, waarbij de bij de KNB aangesloten notarissen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan […]

Lees verder

Juridisch gezien dient de aard en ernst van de beschadiging naar objectieve

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 februari 2015 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (aanpassing grafsteen) voor een overeengekomen bedrag van € 1.105,–. Het werk is opgeleverd in maart 2015. De consument heeft in maart 2015 de klacht besproken […]

Lees verder

Bedenktermijn gaat lopen nadat daadwerkelijk van de dienst gebruik kan worden gemaakt, dus nadat de hardware is ontvangen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft beëindiging abonnement en bedenktijd. De consument heeft in juni 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 2 juni 2016 heb ik een tweejarig abonnement of de ondernemer afgesloten. Op 23 juni 2016 kreeg […]

Lees verder

Commissie kan in factuur geen onvolkomenheden constateren. Extra atelierkosten in verband met modelwijzigingen zijn toegestaan.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 10 mei 2014 tussen partijen tot stand gekomen, en daarna aangepaste overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een bruidsjapon en accessoires. De prijs is in geschil. Levering heeft niet plaatsgevonden. De consument heeft een bedrag van € 487,– niet […]

Lees verder

Ondernemer is tekortgeschoten in het geven van een deugdelijke en voldoende toelichting met betrekking tot de gevolgde werkwijze.

Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Water (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op 29 april 2016 te Utrecht. Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen. […]

Lees verder
  • 19 december 2016
  • Water

Commissie verwacht van ondernemer dat hij in zijn administratieve systeem de mogelijkheid opneemt te detecteren of consumenten meerdere jaren geen meterstanden doorgeven en daarop acteren en consument informeren.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekeningen voor de levering van water over de jaren 2008 tot en met 2015. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik heb jaarlijks de rekeningen betaald op basis van verbruiksschattingen. In maart 2015 heb ik een foto gemaakt van […]

Lees verder
  • 19 december 2016
  • Water

Verbruiker was niet op de hoogte van de uit te voeren werkzaamheden en daarom is sprake van onvoorziene schadegebeurtenis. Op grond van de algemene voorwaarden had verbruiker wel een adequate voorziening ter voorkoming van de schade moeten treffen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de levering van vervuild water en de vergoeding van de daardoor geleden schade. De verbruiker/aangeslotene heeft op 12 juni 2015 de klacht voorgelegd aan het bedrijf. Standpunt van de verbruiker/aangeslotene Het standpunt van de verbruiker/aangeslotene luidt in hoofdzaak als volgt. De verbruiker/aangeslotene heeft schade geleden als gevolg van […]

Lees verder
1 2 3 19