2016

Commissie in beginsel niet bevoegd te beslissen over hoogte tarieven ook voor wat betreft Warmtewet; hier heeft commissie marginale beoordelingsruimte en oordeelt geen sprake van evident onredelijke tarieven.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening over 2014, met name de daarbij door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte kosten van de centrale afleverset voor de levering van warm tapwater. Daarnaast zijn er nog een aantal klachten als hierna vermeld. De consument stelt dat de klacht op 10 november 2014 […]

Lees verder

Kosten centrale afleverset; ingevolge de Warmtewet mag een ondernemer niet meer dan redelijke kosten voor ter beschikking stellen van de afleverset bij de consument in rekening brengen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening over 2014, met name de daarbij door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte kosten van de centrale afleverset voor de levering van warm tapwater. De consument stelt dat de klacht op 6 maart 2015 is ontstaan en hij heeft de klacht op 9 maart […]

Lees verder

Haarwerk te kort geknipt, consument wilde geen pony. Volgens ondernemer was dit zo afgesproken; consument heeft het onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 3 april 2015 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 25,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 3 april 2015. Standpunt van de […]

Lees verder

Ondernemer geen gelegenheid gehad tot herstel. Of er sprake was van gebrek is niet meer vast te stellen. Klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of rond 28 februari 2013 tussen partijen – door tussenkomst van een derde – tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden aan een door de consument verhuurde woning aan [straatnaam] te [plaatnaam] tegen de daarvoor […]

Lees verder

Scheurvorming vloer. Toepassing wapeningsnet noodzakelijk in combinatie met vloerverwarming.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten aannemingsovereenkomst met toepasselijkheid van de Garantie- en waarborgregeling E 2003 (hierna te noemen: de garantieregeling). Hierin wordt bepaald dat “alle geschillen …, welke ontstaan naar aanleiding van […]

Lees verder

Kosten gemaakt voor grasmaaien door ondernemer niet te verhalen op consument. Consument is niet op behoorlijke manier in gebreke gesteld in verband met onvoldoende tuinonderhoud.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het onderhoud van de tuin op de door de consument gehuurde standplaats. Feiten Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken – voor zover thans van belang – het volgende vast: a.  Op 12 juni 2015 heeft de ondernemer de consument een rekening toegezonden […]

Lees verder

Terugvordering verstrekte welkomstgeschenk; binnen een jaar na afsluiten leveringsovereenkomst door consument beëindigd; ondernemer gerechtigd om bedrag via een automatische incasso te innen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de terugvordering van een bedrag ad € 100,– door de ondernemer ter zake van het aan de consument 31 januari 2014 verstrekte welkomstgeschenk. De consument stelt dat de klacht op 25 maart 2015 is ontstaan en hij heeft de klacht op dezelfde datum schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. […]

Lees verder

Schade aan compressor/motor van vriescel vanwege spontane stroomstoring; sprake van voor het bedrijf oude onbekende graafbeschadiging, storing onvoorzien, kan niet aan het bedrijf worden toegerekend.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de schade die aangeslotene heeft geleden naar aanleiding van een stroomstoring op 13 maart 2015. Aangeslotene heeft op 2 april 2015 de klacht aan het bedrijf voorgelegd. Standpunt van aangeslotene Het standpunt van aangeslotene luidt in hoofdzaak als volgt. Op 13 maart 2015 was sprake van een spontane […]

Lees verder

Ondernemer weigert klant; de gestelde voorwaarde dat uitsluitend de eigenaar als contractant aangemerkt dient te worden is onjuist; sprake van ongerechtvaardigd onderscheid jegens verbruikers.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de consument tegen zijn wil als contractant van de ondernemer te boek dient te staan, hetgeen volgens de ondernemer het geval dient te zijn en door de consument wordt betwist. De consument heeft op 3 juni 2015 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van […]

Lees verder

Schade door stroomstoring, laptop kapot gegaan tijdens opladen; geen sprake van piekspanning; omstandigheden eerder gevolg van gebrek in/aan het apparaat dan als gevolg van een stroomonderbreking.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een door de consument gewenste schadevergoeding van € 600,– als gevolg van een stroomstoring op 15 maart 2015. De consument heeft op 16 maart 2015 de klacht aan de ondernemer voorgelegd.    Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 15 […]

Lees verder
1 17 18 19