SGB

Bij uitvoering van opdracht is sprake van inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een overeenkomst van opdracht. De eiser heeft werkzaamheden voor verweerder verricht en hiervoor declaraties verzonden ter waarde van € 4.035,50. Verweerder heeft een betaling gedaan, maar liet daarna niets van zich horen. Vervolgens is een betalingsregeling getroffen, maar verweerder is deze niet nagekomen. Er staat […]

Lees verder

Consument accepteert schadevergoeding niet

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil gaat over verkeerd uitgevoerde werkzaamheden die de ondernemer verricht zou hebben. De consument wil een schadevergoeding van € 2.000,– en dat de ondernemer aansprakelijk gesteld wordt voor toekomstige gevolgen van de meetfout. De meetfout heeft ervoor gezorgd dat het peil van de woning te laag is aangebracht. Deze […]

Lees verder

Eiseres dient volledige factuur te voldoen

Waar gaat de uitspraak over? Eiseres heeft een bedrijfspand aangeschaft en de notaris gevraagd de koop en de overdracht te verzorgen. Eiseres klaagt erover dat de opgemaakte akte foutieve aannamen bevat. Eiseres is van mening dat de eindafrekening te hoog is in vergelijking met de geleverde diensten. De notaris handhaaft de factuur. De uren die […]

Lees verder

Niet aan verplichting tussenadvies voldaan

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over het functioneren van de slimme meter. Er is een slimme meter geplaatst nadat de afnemer zijn zonnepanelen heeft gemeld, maar sindsdien betaalt de verbruiker meer aan energie. In een tussenadvies heeft de commissie de verbruiker in de gelegenheid gesteld om een onderzoek te laten verrichten naar […]

Lees verder

Vordering komt de commissie niet onrechtmatig of ongegrond voor en wordt toegewezen

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat heeft in opdracht en voor rekening van de verweerder werkzaamheden verricht. De advocaat vordert veroordeling van verweerders tot betaling van de niet betaalde declaraties, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over de factuurbedragen vanaf de vervaldata van die facturen en vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten ad € 456,93. De verweerder […]

Lees verder

Bedrijf is niet toerekenbaar tekort geschoten in nakoming van beheersovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De opdrachtgever klaagt over de wijze waarop het bedrijf de tussen hen gesloten beheersovereenkomst heeft uitgevoerd. De opdrachtgever stelt dat het bedrijf tekort is geschoten in de communicatie, geen medewerking zou hebben verleend aan een Algemene Leden Vergadering en dat het bedrijf onvoldoende medewerking heeft verleend aan de overdracht van […]

Lees verder

Geschil omtrent gemaakte afspraken inzake declaraties

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt erover dat gemaakte afspraken niet zouden zijn nagekomen. Ook klaagt cliënt erover dat er geen urenspecificaties met de facturen meegestuurd werden. De notaris schrijft dat alle gemaakte afspraken op papier zijn samengevat en dat hij zich daaraan heeft gehouden. De klacht is ongegrond. De uitspraak Ondergetekenden: de […]

Lees verder

Schadevergoeding wegens eenzijdige opzegging energieleverancier door stijgende energieprijzen

Waar gaat de uitspraak over Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst op grond waarvan de ondernemer zich heeft verbonden tot het leveren van gas en elektriciteit. De klant heeft een éénjarig vast contract afgesloten bij de leverancier. De leverancier heeft dit contract vervolgens, twee maanden voor afloop van het […]

Lees verder