Onjuiste/onzorgvuldige uitvoering behandeling

  • Home >>
  • Onjuiste/onzorgvuldige uitvoering behandeling

Klacht niet ingediend door de toenmalige mentor

Waar gaat de uitspraak over De commissie is van oordeel dat er geen sprake is van een behandelingsovereenkomst tussen klaagster – moeder van de cliënt – en de zorgaanbieder. Het geschil van klaagster komt voort uit een behandelingsovereenkomst die de toenmalige mentor met de zorgaanbieder heeft gesloten, terwijl het hier geen klacht van bedoelde mentor […]

Lees verder

Zorgaanbieder tekort geschoten in begeleiding en ondersteuning van cliënt

Waar gaat de uitspraak over Ook na inschrijving van een opleiding had de begeleiding moeten worden doorgezet. Zo hebben er geen gesprekken met ouders van cliënt plaatsgevonden. Ondersteuning aan cliënt is onvoldoende vorm gegeven. Recht op schadevergoeding. In het geschil tussen [Client], wonende te [woonplaats], en Reinaerde, gevestigd te Utrecht (verder te noemen: de zorgaanbieder). […]

Lees verder

Niet nakomen van gemaakte afspraken door zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over Gedragswetenschapper is afspraken niet nagekomen. Commissie acht het voorstelbaar dat de cliënt leed heeft ondervonden, maar kan niet vaststellen dat de cliënt hierdoor heeft geleden dat sprake is van aantasting in de persoon. Geen toekenning van schadevergoeding. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Client], wonende te [woonplaats], en ’s Heerenloo […]

Lees verder

Zorgen over zorg aan zoon

Waar gaat de uitspraak over De zoon van klaagster was cliënt in een behandelgroep voor kinderen in de basisschoolleeftijd met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Volgens klaagster was de geleverde zorg onvoldoende, was het pand niet geschikt en is haar tot twee keer toe opgesloten geweest op zijn slaapkamer. De zorgaanbieder wijt […]

Lees verder

Behandeling richtte zich niet op omgaan met tinnitus, maar op de angst- en paniekklachten

Waar gaat de uitspraak over Cliënte wilde leren omgaan met de tinnitus, maar de diverse behandelaren van de zorgaanbieder hebben dit aangehoord, maar er niets mee gedaan. In de drie jaar van de behandeling door de zorgaanbieder is cliënte steeds wanhopiger geworden en heeft hulp buiten de zorgaanbieder gezocht. De zorgaanbieder geeft aan dat de […]

Lees verder

Geen nalatigheid bij opvang cliënt met verstandelijke beperking en autisme

Waar gaat de uitspraak over Cliënt is verstandelijk beperkt en heeft autisme. Zijn vertegenwoordigers zijn van mening dat hij tijdens zijn verblijf op de gesloten afdeling meer toezicht en zorg hand moeten krijgen. De zorginstelling had kunnen voorkomen dat cliënt een medewerkster aanviel. De zorgaanbieder geeft aan dat cliënt coulancehalve is opgenomen, omdat nauwelijks crisisopnameplaatsen […]

Lees verder

Zorgaanbieder was voorzichtig, maar niet onzorgvuldig, in behandeling van kwetsbare cliënt

Waar gaat de uitspraak over De cliënt verwijt de zorgaanbieder dat de therapie onjuist was en er onvoldoende voortgang was. Mede daardoor eindigde de behandeling met een crisis-opname. De zorgaanbieder heeft een andere mening en betwist de cliënt onvoldoende handvatten te hebben aangedragen om op een veilige manier te praten over het seksueel misbruik. De […]

Lees verder

Commissie kan klacht behandelen over begeleiding van kind op reguliere basisschool voor wat betreft visusbeperking  

Waar gaat de uitspraak over Op een reguliere basisschool biedt de zorgaanbieder ambulante begeleiding aan een leerling met een bepaalde beperking, omdat de leerkracht van die reguliere basisschool niet die expertise heeft. De begeleiding heeft niet te maken met de inhoud van het onderwijs. Daar kan de commissie ook geen uitspraak over doen, maar wel […]

Lees verder