niet-ontvankelijk

Geen toestemming bewindvoerder leidt tot niet-ontvankelijkheid

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van de rechtsbijstand. De cliënte heeft de advocaat ingeschakeld voor rechtsbijstand in verband met een letselschadegeschil. De cliënte meent dat de advocaat haar belangen heeft geschaad door zijn optreden en/of de nalatigheid daarvan. De advocaat heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de cliënte […]

Lees verder

Klacht niet tijdig ingediend bij commissie

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een factuur gekregen in het kader van afgenomen stroom voor een hennepkwekerij. Deze factuur is gelijk betaald. De consument geeft nu aan dat deze factuur te hoog is. De ondernemer voert aan dat de commissie niet bevoegd is om de zaak te behandelen, aangezien de consument de […]

Lees verder

Klacht te laat ingediend

Waar gaat de uitspraak over?  De klager stelt de ondernemer ervoor aansprakelijk dat hij te lang heeft gewacht met het leveren van energie na de aanvraag van de aansluiting. De ondernemer voert aan dat de klager niet-ontvankelijk verklaard moet worden in haar klacht, aangezien de klacht later dan 12 maanden na de datum waarop de […]

Lees verder

Ondernemer heeft zwaarwegende reden (bedrijfseconomische noodzaak) aangetoond die sluiting locatie noodzakelijk maakte. Termijn aankondiging sluiting redelijk, nu redelijke termijn van opzegging minimaal één maand is.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de buitenschoolse opvang (BSO) op de locatie waar de drie dochters van de consument werden opgevangen gesloten. De consument is het niet eens met de eenzijdige opzegging. De commissie is van oordeel dat de ondernemer voldoende heeft toegelicht en aangetoond dat er sprake is van zwaarwegende redenen […]

Lees verder

Niet klagers, maar bewindvoerder bevoegd om geschil in te dienen

Waar gaat de uitspraak over? De klagers zijn geen wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt, omdat de cliënt onder bewind is gesteld. Na een tussenadvies heeft de commissie de klagers in de gelegenheid gesteld een akkoordverklaring van de bewindvoerder aan te leveren voor de procedure. De commissie heeft deze akkoordverklaring niet ontvangen. De klagers zijn daarom […]

Lees verder

Consument klaagt te laat en is daardoor niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft zijn klacht niet binnen bekwame tijd aan de Geschillencommissie voorgelegd. De commissie is namelijk van oordeel dat de consument vanaf 2005 redelijkerwijs had kunnen weten welk tarief bij de geplaatste watermeter van toepassing was. Er is door het niet tijdig voorleggen van de klacht niet voldaan aan […]

Lees verder
  • 26 januari 2023
  • Water

Cliënt niet-ontvankelijk: klacht betreft factuur

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de DBC op een ontvangen declaratie. De zorgaanbieder is van mening op juiste wijze gedeclareerd te hebben. Naar het oordeel van de commissie is de cliënt niet-ontvankelijk, omdat het een geschil betreft over een factuur en er verder geen inhoudelijke klacht aan ten grondslag ligt. De […]

Lees verder

Cliënte niet-ontvankelijk: heeft niet eerder over deze klachtonderdelen geklaagd bij zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak  over? De cliënt is van mening dat er een onveilig leefklimaat heerst bij de zorgaanbieder en dat er sprake is van misstanden en structurele onderbezetting. De zorgaanbieder stelt dat de cliënt niet-ontvankelijk is in haar klacht, omdat zij deze klacht niet eerst bij de zorgaanbieder zelf heeft ingediend. De commissie stelt […]

Lees verder
1 2 3 14