niet-ontvankelijk

Klacht over hoogte factuur. De inhoudelijke klachten zijn niet eerder aan het ziekenhuis voorgelegd

Waar gaat de uitspraak over Cliënt klaagt over de hoogte van de factuur van het ziekenhuis, voor een bezoek aan de spoedeisende hulp. Op het vragenformulier voor de Geschillencommissie meldt cliënt ook nog een aantal inhoudelijke klachten over de zorgverlening. Namens de zorgaanbieder wordt aangegeven dat de inhoudelijke klachten van het vragenformulier niet eerder aan […]

Lees verder

Cliënt diende het geschil te laat bij de commissie in

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder beroept zich er op dat de cliënt het geschil te laat bij de commissie heeft ingediend. Cliënt wijt dat aan persoonlijke omstandigheden. Bovendien heeft de zorgaanbieder zelf de termijn van klachtafhandeling overschreden. Dat laatste verdient niet de schoonheidsprijs volgens de commissie, maar weegt niet mee bij het oordeel […]

Lees verder

Klacht is niet tijdig bij commissie ingediend

Waar gaat de uitspraak over De klacht is niet binnen 12 maanden nadat het ziekenhuis de klacht van cliënt had afgehandeld, bij de commissie ingediend. De cliënt heeft geen redenen opgeven waarom de termijnoverschrijding hem niet te verwijten is. De klacht kan daarom niet door de commissie worden behandeld.  Volledige uitspraak In het geschil tussen […]

Lees verder

Inzet van beveiliging was nodig ter bescherming tegen intimidatie door de zoon van de cliënt

Waar gaat de uitspraak over Hoewel de inzet van beveiliging bij uitvoering van de zorg als kwetsend kan worden ervaren, is dat de zorgaanbieder niet te verwijten. Van haar kan niet worden gevergd dat zij bij de hulpverlening geen bescherming biedt tegen intimidatie bij de uitvoering van haar werk door de zoon van de cliënt. […]

Lees verder

De klachten over de verpleegkundige zorg zijn ongegrond

Waar gaat de uitspraak over De klacht over de medische en verpleegkundige wijze waarop de echtgenote van klager gedurende haar opname in het ziekenhuis is behandeld, is ongegrond. Klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat de verslaglegging in het patiëntendossier onjuist is.   Volledige uitspraak In het geschil tussen [Klager], wonende te [woonplaats], in zijn hoedanigheid […]

Lees verder

Geen bewijs van bedreiging, chantage, misbruik en bespotting

Waar gaat de uitspraak over Client voelde zich in de gesprekken bij de zorgaanbieder bedreigd, gechanteerd, misbruikt en bespot. Er was naar zijn mening ook ten onrechte sprake van bemoeizorg. Hoewel de communicatie wellicht niet optimaal was, ziet de commissie geen bewijs van bedreiging, chantage, misbruik en bespotting door de zorgaanbieder. Gezien de zorgwekkende toestand […]

Lees verder

Het was beter geweest als toestemming was gevraagd voor het inzien van het eerdere dossier

Waar gaat de uitspraak over Het zou zorgvuldiger zijn geweest als de zorgaanbieder voor het intakegesprek aan de cliënt toestemming had gevraagd voor inzage in het bij de zorgaanbieder aanwezige, eerdere behandeldossier. Onrechtmatig is het niet. Ook de andere klachten zijn ongegrond.  Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Stichting Vincent […]

Lees verder

Omdat de cliënt haar schadeclaim niet eerst aan de zorgaanbieder heeft voorgelegd, kan de commissie deze klacht niet behandelen

Waar gaat de uitspraak over De klacht van cliënte dat zij onkundig en onprofessioneel is behandeld is door de zorgaanbieder gegrond verklaard. Cliënte mist echter een deugdelijke oplossing voor de behandeling van haar eetstoornis. Omdat cliënte geen vertrouwen meer heeft in de zorgaanbieder, ziet zij die oplossing in de vorm van een schadevergoeding. De commissie […]

Lees verder