niet-ontvankelijk

Klacht te laat ingediend

Waar gaat de uitspraak over?  De klager stelt de ondernemer ervoor aansprakelijk dat hij te lang heeft gewacht met het leveren van energie na de aanvraag van de aansluiting. De ondernemer voert aan dat de klager niet-ontvankelijk verklaard moet worden in haar klacht, aangezien de klacht later dan 12 maanden na de datum waarop de […]

Lees verder

Uitbreiden van een klacht wordt niet gezien als indienen van nieuwe klacht, consument te laat

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft bestratingswerkzaamheden uitgevoerd in de tuin van de consument. Voordat het geschil inhoudelijk behandeld kan worden, dient de commissie te beoordelen of de consument ontvankelijk is. Dat de consument later onderdelen heeft toegevoegd aan de klacht, maakt niet dat de klaagtermijn verzet moet worden. De eerste klacht is […]

Lees verder
  • 24 maart 2023
  • Groen

Klager niet-ontvankelijk zolang executeur nalatenschap vordering niet overneemt of klager daartoe machtigt

Waar gaat de uitspraak over? Klager is van mening dat de zorgverlening aan de moeder van klager ondermaats was. Zo zou het zorgplan niet zijn nageleefd en de communicatie zou eveneens onvoldoende zijn. De moeder van klager is overleden. De commissie dient ambtshalve te beoordelen of klager ontvankelijk is. De commissie gaat ten aanzien van […]

Lees verder

Ondernemer heeft zwaarwegende reden (bedrijfseconomische noodzaak) aangetoond die sluiting locatie noodzakelijk maakte. Termijn aankondiging sluiting redelijk, nu redelijke termijn van opzegging minimaal één maand is.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de buitenschoolse opvang (BSO) op de locatie waar de drie dochters van de consument werden opgevangen gesloten. De consument is het niet eens met de eenzijdige opzegging. De commissie is van oordeel dat de ondernemer voldoende heeft toegelicht en aangetoond dat er sprake is van zwaarwegende redenen […]

Lees verder

Niet klagers, maar bewindvoerder bevoegd om geschil in te dienen

Waar gaat de uitspraak over? De klagers zijn geen wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt, omdat de cliënt onder bewind is gesteld. Na een tussenadvies heeft de commissie de klagers in de gelegenheid gesteld een akkoordverklaring van de bewindvoerder aan te leveren voor de procedure. De commissie heeft deze akkoordverklaring niet ontvangen. De klagers zijn daarom […]

Lees verder

Cliënt hield zich niet aan klachtenregeling, niet-ontvankelijkverklaring

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat stond de cliënt op basis van een ‘totaalpakket’ bij in een echtscheidingsprocedure. De cliënt heeft zijn klacht niet binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven overeenkomstig de kantoorklachtenregeling […]

Lees verder

Consument klaagt te laat en is daardoor niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft zijn klacht niet binnen bekwame tijd aan de Geschillencommissie voorgelegd. De commissie is namelijk van oordeel dat de consument vanaf 2005 redelijkerwijs had kunnen weten welk tarief bij de geplaatste watermeter van toepassing was. Er is door het niet tijdig voorleggen van de klacht niet voldaan aan […]

Lees verder
  • 26 januari 2023
  • Water

Cliënt niet-ontvankelijk: klacht betreft factuur

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de DBC op een ontvangen declaratie. De zorgaanbieder is van mening op juiste wijze gedeclareerd te hebben. Naar het oordeel van de commissie is de cliënt niet-ontvankelijk, omdat het een geschil betreft over een factuur en er verder geen inhoudelijke klacht aan ten grondslag ligt. De […]

Lees verder