Consument onjuist voorgelicht over afvoer luchtverwarmer

De ondernemer had kunnen weten dat de rookgasafvoer niet met een flexibele buis door de gemetselde schoorsteen kon. Daarom was het voor de consument een grote teleurstelling dat de afvoer door het dak moest. Voorts is het aannemelijk dat de ondernemer de installatie niet op gaslekkages heeft gecontroleerd. Hij moet de consument een vergoeding betalen.

Het plaatsen van een luchtverwarmer voor een bedrag van € 5.208,– is wat de consument betreft onuitvoerbaar gebleken. De installatiewerkzaamheden zijn slordig en ruw uitgevoerd en de kwaliteit van de luchtverwarmer is slecht. De consument kan haar huis nauwelijks verwarmen. De rookgasafvoer via een flexibele buis door de gemetselde schoorsteen was niet mogelijk zodat een pijp door het dak moest worden gemaakt. Op de factuur staat wel dat een flexibele buis is geplaatst. Voorts is de levensduur van het toestel geen 40 jaar zoals is gezegd maar 15 jaar. Bij het verwijderen van het oude toestel zijn de muren van de cv-ruimte beschadigd.

Bij het plaatsen van een nieuwe gasmeter constateerde een monteur van het energiebedrijf een gaslek in het toestel. Daaruit blijkt volgens de consument dat de ondernemer heeft nagelaten een gasmeting te doen. Bovendien moest binnen de garantietermijn bij de servicebeurt een onderdeel worden vervangen en het bedrag dat de consument daarvoor heeft betaald wil zij vergoed hebben. Gezien de slechte kwaliteit van het toestel wil zij restitutie van tweederde deel van de koopsom. In totaal gaat het om € 4.254,–.

Volgens de ondernemer is de consument gezegd dat de kunststof rookgasafvoer in de gemetselde schoorsteen alleen kon worden aangelegd als daar ruimte voor zou zijn. Dat was pas te zien tijdens de vervanging, omdat het afgetimmerde plafond niet kon worden verwijderd. Normaal zitten er twee schachten in een gemetselde schoorsteen en de ondernemer is daar ook van uitgegaan. Tijdens de montage bleek echter dat de afvoer niet via de bestaande schoorsteen gerealiseerd kon worden. De enige veilige optie was door het dak. De flexibele buis is niet in rekening gebracht.

De ondernemer meent dat hij volledig te goeder trouw heeft gehandeld. Dat de consument de woning niet op temperatuur krijgt ligt niet aan de apparatuur maar aan het afstellen en inregelen. De consument kan kennelijk niet goed met het toestel omgaan. De capaciteit is voldoende. Omdat de fabrikant alle toestellen afperst voordat ze de fabriek verlaten acht de ondernemer het uitgesloten dat er een gaslek in het toestel heeft gezeten.

De door de commissie ingeschakelde deskundige bevestigt dat het niet mogelijk was voor de afvoer van rookgas een kunststof flexibel kanaal van 80 mm aan te leggen. De ondernemer heeft wel deze verwachting gewekt. Hij heeft in de offerte geen voorbehoud gemaakt en niet aangegeven dat de afvoer eventueel door het dak zou moeten lopen. Toen het de consument duidelijk werd dat de afvoer door het dak moest was zij zo hevig teleurgesteld dat zij besloot de ondernemer onder geen beding meer in haar woning binnen te laten. De afwerking van het bestaande geïsoleerde luchtkanaal op het nieuwe kanaaldeel had volgens de deskundige meer aandacht moeten krijgen.

Of na de plaatsing zoals de ondernemer aangeeft en de consument betwist een druktest is uitgevoerd, is door het ontbreken van documentatie niet te achterhalen. De ondernemer heeft inmiddels de thermostaat gratis en onder garantie vervangen. Ook de deskundige acht de capaciteit van het toestel voldoende. Een deskundige monteur moet de thermostaat juist instellen om het toestel optimaal, energie besparend, te laten functioneren.

De commissie meent dat de ondernemer met meet- en rekenwerk had moeten constateren dat voor de rookgasafvoer een flexibele buis niet mogelijk was. Hij heeft de consument deze oplossing ten onrechte voorgehouden. Bovendien staat in het installatievoorschrift van de fabrikant dat de aansluitingen voor rookgas en verse lucht direct via het dak moeten lopen, dus niet in een kanaal. Een collega-ondernemer heeft dit bij het opnemen van het werk ook onderkend. Zijn offerte was € 4.751,–,die van de ondernemer € 5.209,–. De commissie compenseert de consument voor de onjuiste informatie door het prijsverschil tussen de twee offertes, € 458,–, in mindering te brengen.

Aannemelijk is dat de lekkages zijn ontstaan doordat bij de installatie niet op gasdichtheid is getest. Dat leidt echter niet direct tot een aanspraak op vergoeding van herstelkosten omdat de consument geen gebrek heeft gemeld en de ondernemer dus ook geen redelijke termijn heeft gegeven het gebrek te verhelpen. De ondernemer is niet in gebreke gesteld en daardoor niet in verzuim geraakt. Een verzoek tot vergoeding van de herstelkosten komt daardoor niet voor toewijzing in aanmerking.

Ten aanzien van het onderdeel dat is vervangen heeft de fabrikant erkend dat dit gebrekkig was. Het wordt in alle toestellen van het betreffende type vervangen. De consument heeft recht op een gratis vervanging en krijgt het betaalde bedrag van € 48,– terug.

Met de deskundige meent de commissie dat de capaciteit van het toestel voldoende is om de woning van de consument genoeg warm te stoken. Dat de ketel gebreken vertoont is niet gebleken. De consument krijgt geen deel van de koopsom terug.

Geschillencommissie Airconditioning